birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 2016 yılı temizlik hizmetlerinin ifası için 12 işçi için 341.280,00 TL, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak 6 işçi için 4.704,96 TL olmak üzere toplamda 345.984,96 TL teklif verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemlerine ilişkin olarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanıldığı, bu tutarın idari Şartname’de yer alan düzenlemeler doğrultusunda hesaplanan %4 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik gideri (323.294,88 TL) ile karşılaştırıldığında işçilik giderinin altında teklif sunulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla idare tarafından, başvuru sahibinin vermiş olduğu teklifin asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderleri karşılayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı

yaklaşık maliyetin en az % 70 oranının yol ve yemek dahil personele ilişkin işçilik maliyetinden oluşması gerektiği, incelenen ihalede ise yaklaşık maliyetin % 70’inin 2.639.333,54 TL’ye tekabül ettiği, incelenen ihaleye ait yaklaşık maliyet icmali incelendiğinde yol ve yemek dahil personele ilişkin asgari işçilik maliyetinin 2.453.364,20 TL olduğu, dolayısıyla personele ilişkin öngörülen tüm giderler hesaplandığında yaklaşık maliyetin en az %70 oranını sağlamadığından açık mevzuat hükmü karşısında ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olarak kabul edilmesi gerektiği ve sınır değerin anılan Tebliğ’in 79.1’inci maddesinde öngörüldüğü şekilde yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi ve bu şekilde belirlenen sınır değerin altında teklif veren istekli de bulunmadığından, idarece sehven gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamalarının dikkate alınmadan sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

istekli tarafından yapılmış olan yapılan açıklamalarda, Teknik Şartname’de yer verilen çalışma süresi günlük 8 saat olarak belirlenmiş olmasına rağmen günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kullanılmasının uygun olmayacağı, bu süre istekli tarafından esas alınan bilgiler ile birlikte kullanılarak yapılan hesaplama sonucu amortisman ve diğer giderler için kullanılması gereken katsayılarından yüksek bir katsayı kullanılmasının istekli lehine bir avantaj oluşturmayacağı, ancak aynı süre ve bilgiler ile kullanılması gereken katsayıların altında bir katsayı kullanılarak açıklama yapılmasının yukarıda tabloda özetlendiği üzere hesaplanan tutarlar nispetinde istekli lehine bir fiyat avantajı oluşturacağı ve yapılan açıklamanın da bu haliyle mevzuata uygun olamayacağı

teklifinin, birinci iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı kalmış olması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin iddiaların uygun bulunup bulunmamasına bağlı olmaksızın ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalması olanağının bulunmadığı, bu durumda başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik ikinci, üçüncü ve dördüncü iddiaları bakımından bir hak kaybına veya zarara uğrama ihtimalinin, dolayısıyla ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, bu iddialar yönünden başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği

aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde istenebileceğinin belirtildiği ne var ki malzeme ve yol giderinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinin, dayanağı olan satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği gerekçesiyle uygun görülmediğinden söz konusu tespit tutanaklarının istenilmesine gerek bulunmadığı

personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin, asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ile % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler toplamından oluştuğu, asgari işçilik maliyetinin ise ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlenen ücret, (bayram ve tatil günleri çalışması ile fazla çalışma ücreti dahil) nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu, bu itibarla “ayni yol giderinin” anılan Tebliğin 78.30.(b) maddesi uyarınca “işçilikle bağlantılı ayni giderler” kapsamı içinde değerlendirilmesi, asgari işçilik maliyeti hesabına dahil edilmemesi gerektiği

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile imza sirküleri incelendiğinde, belgelerin Balıkesir 2. Noterliği tarafından “İşbu suret ibraz edilen aslının aynı olduğu tasdik olunur.” ifadesine yer verilerek onaylandığı anlaşılmıştır.Söz konusu belgeler üzerinde yer alan ifadeden, noterin belgelerin asıllarını gördüğü anlaşılmaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse, belgelerde yer alan ifadenin “ibraz edilenin” değil, “ibraz edilen aslının aynısı” olduğu anlaşıldığından, isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, istekli tarafından anılan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulduğu