personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin, asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ile % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler toplamından oluştuğu, asgari işçilik maliyetinin ise ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlenen ücret, (bayram ve tatil günleri çalışması ile fazla çalışma ücreti dahil) nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu, bu itibarla “ayni yol giderinin” anılan Tebliğin 78.30.(b) maddesi uyarınca “işçilikle bağlantılı ayni giderler” kapsamı içinde değerlendirilmesi, asgari işçilik maliyeti hesabına dahil edilmemesi gerektiği

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile imza sirküleri incelendiğinde, belgelerin Balıkesir 2. Noterliği tarafından “İşbu suret ibraz edilen aslının aynı olduğu tasdik olunur.” ifadesine yer verilerek onaylandığı anlaşılmıştır.Söz konusu belgeler üzerinde yer alan ifadeden, noterin belgelerin asıllarını gördüğü anlaşılmaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse, belgelerde yer alan ifadenin “ibraz edilenin” değil, “ibraz edilen aslının aynısı” olduğu anlaşıldığından, isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, istekli tarafından anılan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulduğu

İhale üzerinde bırakılan istekli bu haliyle açıklamasında, araç kirası, araca ilişkin Motorlu Taşıtla Vergisi, muayene ve egzoz emisyon bedeli, tamir bakım onarım bedeli ve zorunlu trafik sigortası bedeline ilişkin açıklama yaptığı ve bunlara ait fiyat teklifleri sunduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklama yazısında “Araçlara ait sunmuş olduğunuz teklif birim fiyatınızı oluşturan; tamir, bakım-onarım, yedek parça, madeni yağ, akü, lastik, rutin bakım giderlerine vb. cari giderler ile genel zorunlu giderlere (sigorta, kasko, egzoz emisyon ölçümü, araç muayene, motorlu taşıtlar vergisi vb.) ilişkin maliyet bileşenleri” olarak belirtilen bileşenlerin tam olarak açıklanmadığı, istekli tarafından sunulan bakım onarıma ilişkin fiyat teklifinin tek kalem olarak düzenlendiği, fiyat teklifinde “yedek parça, madeni yağ, akü, lastik” maliyetlerinin tamir ve bakımı yapan firma tarafından karşılanacağının belirtildiği, dolayısıyla aşırı düşük teklif yazısında açıklanması istenen bu bileşenlerin bu haliyle açıklanmadığı, ayrıca kasko için herhangi bir bedel öngörülmediği ve belge sunulmadığı, sadece zorunlu mali sorumluluk (zorunlu trafik) sigortasına ilişkin bedel hesaplandığı ve belge sunulduğu, bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamasında esaslı bileşen olduğu ve açıklanması gerektiği belirtilen kasko sigortasının açıklanmamış olduğu, bu nedenle isteklinin açıklamalarının uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen verilerin kullanılacağı ve isteklilerin imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, verileceği, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verileceği, yaklaşık maliyetin iki katından fazla ise puan verilmeyeceği

almış olduğu proforma faturalar ile aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklamalar yaptığı, söz konusu proforma faturaların üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu ve proforma faturaların meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile de onaylandığı, proforma faturanın, proforma faturaya konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığı, ayrıca maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının ise son geçici vergi beyanname dönemi olan 2013 yılı 1’inci dönemine ilişkin olduğu, sunulan belgelerin bu haliyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, ihale komisyonunca, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesi ile teklifin reddedilmeyeceği

almış olduğu proforma faturalar ile aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklamalar yaptığı, söz konusu proforma faturaların üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu ve proforma faturaların meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile de onaylandığı, proforma faturanın, proforma faturaya konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığı, ayrıca maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının ise son geçici vergi beyanname dönemi olan 2013 yılı 1’inci dönemine ilişkin olduğu, sunulan belgelerin bu haliyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, ihale komisyonunca, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesi ile teklifin reddedilmeyeceği

blokların temizliği, bloklar arası çevre temizliği, haşerelerin ilaçlanması, bahçenin bakımı, eşya, kırtasiye ve hurdaların taşınmasını içerdiği, şikayet konusu ihaleye ait işin ise Belediye sınırları içerisindeki mahalle cadde, sokak, bulvar, alan, merdiven, pazaryeri, parklar, cami avluları, sosyal tesis, belediye hizmet binalarının bahçeleri ile yol kenarlarındaki takılı çöp sepetlerinin temizliği, mahalle mezarlıklarında biten yabani ot ve ağaçların kesilip temizlenmesi, Belediye çöp araçları ile ilçe sınırları içerisinde yer alan aktarma istasyonuna çöplerin taşınması, temizlik hizmet araçlarının (çöp kamyonu, kamyon, traktör vb) kullandırılması, İlçe kanalizasyon ve içme suyu şehir şebeke hatlarının bakım hizmetleri ile Belediye hizmet binalarının kanalizasyon, içme suyu, kalorifer vb şebeke hatlarının bakım ve onarım hizmetlerini içerdiği, benzer iş tanımın da “Özel Sektör ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında genel temizlik ve bina bakım onarım hizmetine yönelik personel çalıştırılması işi” olarak belirlendiği dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarında genel temizlik işine yönelik olduğu, bina bakım onarım hizmetini içermediği, bu kapsamda nitelik, personel ve organizasyon gerekleri bakımından ihale konusu iş veya benzer işin tüm unsurlarını içermediği, bu nedenle ihale dokümanına uygun bir iş deneyim belgesi niteliği taşımadığı anlaşılmış olup, İdarece başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata bir aykırılık olmadığı

idarelerin yapacakları düzenlemelerin öncelikli amacı ihtiyacın doğru şekilde karşılanması olup, ihaleye katılımın da buna uygun şekilde arttırılabileceği, aynı şekilde devam edecek olan kent temizliği işinde kullanılacak olan araçların taşıması gereken asgari teknik kriterlerin tespitinin işi gerçekleştiren idare tarafından daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği, gerçekleştirilecek hizmetin ihalesine katılacak olan isteklilerin iş süresince kullanacakları araçlarda belli özelliklerin bulunmasının istenmesi hususunda idarelerin takdir yetkilerinin bulunduğu, idarelerin yapacakları düzenlemeler ile bu hizmet kolunda faaliyet gösteren tüm isteklilerinin ihaleye katılımını sağlamasının ise her zaman mümkün olamayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiasının, kendi malı olarak istenilen 5 çeşit araca ilişkin beygir gücü gibi konularda ayrıntılı ve kesin teknik belirlemeler yapılmasının ihaleye katılımı engellediği yönündeki kısmının yerinde olmadığı