sözleşmeye ait damga vergisinin yatırılmış olması gerektiğine ilişkin olarak yapılan incelemede yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde isteklilerce iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla hangi belgelerin teklifleri kapsamında sunulacağı açıkça belirtilmiştir. Söz konusu maddede iş deneyimi tevsik etmek amacıyla isteklilerin teklifleriyle birlikte sunması gereken belgeler arasında sözleşme damga vergilerinin yatırılıp yatırılmadığına ilişkin olarak düzenlenmiş bir belgenin yer almadığı anlaşılmış olup, bu itibarla isteklilerin teklifleri kapsamında söz konusu damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığına yönelik belge sunmaları yönünde herhangi bir zorunluluğun olmadığı

engelli işçi ücreti gibi ayrı hesaplanması gereken işçilik maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının zorunlu olduğu, ancak ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde öğün miktarları üzerinden teklif verilmesinin istendiği, bir başka ifadeyle iş kalemlerinin personel maliyeti esas alınarak hazırlanmadığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde ve ihale dokümanında engelli personele yönelik düzenleme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan gramaj tablosunda yer verilen ve kemiksiz dana eti kullanılması gerektiği anlaşılan “Püreli Kadın Budu Köfte, Biber Dolma, Patlıcan Musakka, Et Sote, Kuru Köfte, Patates Oturtma, Patlıcan Karnıyarık, Düğün Çorbası” yemekleri içerisinde yer alan “dana eti” girdisi için öngörmüş olduğu birim fiyatın, kemikli ete ilişkin olduğu anlaşılmış olup, söz konusu et girdilerine ilişkin maliyetin bu haliyle Teknik Şartname’ye uygun olarak tevsik edilmediği

teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti) / Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü gereğince oranın 1.002 olması

sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ise “İdari Şartnamemizin 25.3.1 Maddesinde, “Yemek istekli tarafından karşılanacak olup, giyim ayni olarak verilecektir” hükmü yer almasına ve Teknik Şartnamemizin 35. Maddesinde ise “Yüklenici çalıştıracağı personelin gidiş-geliş hizmetlerini, beslenme ve sağlık sorunlarını kendisi çözümleyecek ve bunun için idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.” denilmesine karşın, firma personelinin yemek maliyetlerinin de yapılan gramaj ve maliyet hesaplamalarında toplam maliyete dahil edilmiş olması nedeniyle anılan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. …”ifadelerine yer verilmek suretiyle reddedildiği görülmüştür.

teklifinin yaklaşık maiyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınma olasılığı ortadan kalkmış olduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin sunduğu belgelere ilişkin iddiası açısından herhangi bir hak kaybının/zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı