malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde teklifleri aşırı düşük olan isteklilerin teklifleri ile ilgili yapacakları açıklamalarda öncelikle ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) hazırlanarak açıklamaları kapsamında sunmaları, açıklamalarının geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği, oran belirtmeyen veya belirtilen oranın 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır. Buna göre malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde isteklilerin aşırı düşük olan teklifleri ile ilgili yapacakları açıklamalarda ana çiğ girdiler ve işçilik maliyeti teklifte önemli bileşenler olup söz konusu iş kalemleri ile ilgili açıklamalarını da mevzuata uygun olarak sunmaları gerekmektedir.

mevzuat hükümleri gereği isteklilerden; mesleki ve teknik yeterliğin tevsik edilmesi için gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde sözleşme, fatura örnekleri ve personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler isteneceği

teklif zarfı üzerine, idare adresi yerine kendi adreslerinin yazılması ve teklifin hangi işe ait olduğuna ilişkin bilgilerin yazılmaması hususlarına karşılık, ihale kayıt numarası üzerinden anlaşılabilecek bu bilgilerin hatalı ve eksik olmasının teklif zarfının değerlendirmeye alınmasına mani olamayacağı ancak mezkûr ihalede üzerinde düzeltmeler yapılan ihale kayıt numarasının ihale komisyonunu tereddüde düşürmeyecek şekilde net olarak yazılmadığı, bu durumun da ihale komisyonunca ilgili tutanaklar vasıtasıyla tespit edildiği, isteklilerin de ihale komisyonuna sunduğu bilgi ve belgelerde, ihale komisyonunu tereddüde düşürecek belirsizliklere yer vermemesi gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif zarfının değerlendirmeye alınmamasının uygun olmadığına yönelik iddiasının yerinde olmadığı

İlgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda, iş hacmi tutarına ilişkin ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerinin sağlanabilmesi için, ihaleye katılan istekliler tarafından, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunda gösterilen toplam cironun, teklif edilen bedelin %20’sinden veya taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların ya da bu faturaların onaylı örneklerinin toplam tutarının teklif edilen bedelin %12’sinden az olmaması gerektiği, başvuruya konu ihalenin tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, bu hususun tevsiki amacıyla gelir tablosunun veya söz konusu işlere ilişkin olarak düzenlenen faturaların ya da bu faturaların onaylı örneklerinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin idarenin isteklilere vermiş olduğu standart forma uygun olduğu, sunulan iş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait bir yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu isteklinin iş ortaklığında %70 paya sahip pilot ortak olduğu, belgenin toplam tutarının 2.571.420,00 TL olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye düşen kısmın ise (2.571.420,00*%70=) 1.799.994,00 TL olduğu dolayısıyla belge tutarının güncellenmeye gerek kalmadan dahi teklif edilen bedelin %20’sini karşıladığı

isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu gelir tablosuna ilişkin olarak toplam cironun gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu göz önüne alındığında, Efendioğlu Yemekhane Temz. Turz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.ın 2014 cari dönemine ilişkin SMMM Hilmi Koçak tarafından TÜRMOB damgası ile damgalanmış olarak ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, gelir tablosunda brüt satışların 2.101.926,87 TL olduğu, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarlarının bulunmadığı, net satışlar tutarının 2.101.926,87 TL olduğu, söz konusu bedelin İdari Şartname’de istenilen teklif edilen bedelin %25’ini (318.013,76 TL) sağladığı görüldüğü

ihalenin gerçekleştirileceği yer göz önüne alındığında, Halk Ekmek üretimi bulunduğu ve 50 gr roll ekmeğin fiyatının 0,20 TL olduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğ maddesi uyarınca isteklinin bu gideri tevsik için üçüncü kişiden alınan fiyat teklifi kullanamayacağı anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması bu yönüyle de mevzuata uygun bulunmamıştır.

12 aylık malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtma ve servisi işi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olmamakla birlikte çalıştırılacak personel sayısı ve alacağı ücretlere yönelik düzenlemelerin ihale dokümanında mevcut olduğu, söz konusu personele yönelik işçilik ve yol giderlerine ilişkin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde düzenleme yapıldığı, ihale dokümanında artık gün öngörülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu personelin haftalık mesai saatlerinin tamamını idarede geçireceği

idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği, idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin idareye bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı

Taze fasulyeye yönelik Teknik Şartname’de yapılan düzenlemeler gereğince, söz konusu sebzenin Ayşe kadın, sırık veya çalı fasulye cinsinden olması gerektiği açık olup, anılan ürün için öngörülen bedelin tevsiki için sunulan Ticaret Borsası bülteninde salt “taze fasulye” ibaresinin yer aldığı görülmüş olup, anılan sebzenin cinsinin ihale dokümanında düzenlendiği üzere Ayşe kadın, sırık veya çalı fasulye olma özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu açıkça anlaşılmadığından, söz konusu sebze için öngörülen bedelin tevsik edilemediği tespit edildiğinden başvuru sahibince sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun görülmeyerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.