Ticaret ve Sanayi Odasının idareye gönderdiği yazıda dökme pirinç adı altında yer alan pirincin cinsinin bilinmediğinin açıkça belirtildiği, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde pirinç fiyatını tevsik etmek amacıyla sunduğu anılan oda tarafından yayımlanan belgede ortalama baldo pirinç fiyatının yer aldığı ve söz konusu pirinç fiyatının başvuru sahibince teklif edilen ortalama dökme pirinç fiyatından yaklaşık %50 daha yüksek olduğu hususları biri arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi isteklinin pilav yapımında kullanılacak pirince ilişkin yaptığı açıklamanın Teknik Şartnameye uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

isteklinin gravyer peynir ve gülsuyuna ilişkin açıklamaları incelendiğinde, gravyer peynirinin Ticaret Borsasının açıklandığı ancak söz konusu bültende gravyer peynirin fiyatının yer almadığı, anılan isteklinin gravyer peynir yerine üçgen peynir fiyatını esas aldığı, gravyer peynire ilişkin başkaca bir açıklamada da sunmadığı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin bu hususa ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, gül suyuna ilişkin açıklaması incelendiğinde ise gül suyuna ilişkin fiyatın Ticaret Borsası’nın bülteni ile açıklandığı ancak ilgili bülten incelendiğinde, gül suyuna ilişkin herhangi bir fiyat bilgisinin yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ticaret ve Sanayi Odaları/Ticaret Odaları tarafından düzenlenen rayiç fiyat tespitine ilişkin belgeler ile başka adlar altında düzenlenmekle birlikte bununla benzer nitelik taşıyan belgelerin, ticaret borsası idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belgelerin yerine kullanılabilecek nitelikte belgeler olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yemek malzemelerin maliyetlerini tevsik etmek amacıyla sunulan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen rayiç fiyat listesinin, aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilecek geçerli bir belge olmadığı sonucuna varıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

kik in bu tip kararları yargıda bozulmaktadır,teklifi geçerli kabul edilse dahi ihalenin 2 ve 5’inci kısımlarının başvuru sahibi üzerinde bırakılması veya ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesi ihtimali bulunmadığı, ancak 1’inci kısım için bu ihtimalin bulunduğu, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasında gösterilen toplam tutarın cetveldeki kısımlar toplamı ve birim fiyat teklif mektubundaki tutar ile teyit edilebilme imkânı bulunsa da cetvellerin birbirini takip eden sayfaları arasında silsile kurulması olanağı bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kısma verilen teklifi içeren birinci sayfasında da imza ve kaşe bulunmadığı dikkate alındığında, kısmî teklife açık ihalede bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı

Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesi (c) bendinde “c) İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilir.” Hükmü ve Tebliğ’in 70.1.3’üncü maddesinde “İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.” açıklaması yer almakta olup, bu yönde bir tespit bulunmadığı dikkate alındığından her iki istekliye de 1 puan verilmesi gerektiği, bu nedenle puanlamanın yeniden yapılması ve sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

ihaleye konu edilen hizmetin idarenin mutfağında yürütülecek bir iş olduğu, yüklenicinin mutfağında gerçekleştirilecek bir hizmet niteliğinde olmadığı, yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş geçerli işletme kayıt belgesi sunulmasının yeterli sayıldığı dikkate alındığında, söz konusu ihalede sunulacak işletme kayıt belgesinin mutlaka isteklinin kendi mutfağında gıda üretimi yapıldığına ilişkin olması gerektiği, aksi takdirde sunulan belgenin ihale konusu işin yerine getirilebileceğini tevsik eder nitelikte olamayacağı yönünde bir değerlendirmenin yapılamayacağı anlaşılmıştır.

sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereğince teklif etmiş olduğu bedele göre karşılanması gereken iş deneyim belge tutarını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve geriye 6 geçerli teklifin kaldığı, daha sonra ihale komisyonu tarafından sınır değerin hesaplanarak sınır değerin altında kalan 4 istekliden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi hükmü gereğince aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, 1 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından diğer 3 isteklinin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamasının ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye teklifi sınır değerin üzerinde 2 geçerli teklif kaldığı ve ihalenin sınır değerin üzerinde teklif veren ilk istekliye bırakıldığı anlaşılmıştır