İdari Şartname’de yer alan yemek taşıma hizmetinin yakıt kullanımını gerektiren bir araçla yapılacağı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmadığı, yol mesafesinin çok kısa olması sebebiyle yemek taşıma işinin yakıt gideri gerektirmeyen bir araçla yapılabileceği, idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken bu giderler için herhangi bir tutarın öngörülmediği, birim fiyat teklif cetvelinde bu giderler için ayrı bir satır açılmadığı,nitekim idarenin iradesinin bu giderlerin önemli bir bileşen olarak değerlendirilmemesi yönünde olduğu, bu giderlerin önemli bir bileşen olmaması sebebiyle sözleşme genel giderlerinden karşılanabileceği, ihalede sınır değerin kârsız yaklaşık maliyet olan 2.714.260,68 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklifin bu tutarın daha açık bir deyişle sınır değerin altında olmadığı, idarenin iddia konusu husus bakımından gerçekleştirmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı

malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

işçilik maliyetini 10 personel üzerinden hesapladığı, personel için öngörülen ücretin brüt asgari ücretin altında olmadığı, Teknik Şartname’de belirtilen sayıda ve özellikteki personelin tam zamanlı olarak çalıştırılacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir bilgi yer almamasına rağmen, isteklinin açıklamasında her bir personel için aylık brüt asgari ücret üzerinden maliyet hesabı yaptığı görülmüş ve bu itibarla açıklamanın bu yönüyle de mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

ihalelerde ortaya çıkan fiyatlar esas alınarak yaklaşık maliyetin hazırlandığı, bulunan tutar içerisinde oranı net olarak belli olmamakla birlikte kâr ile sözleşme ve genel gider bileşenlerini barındırıldığı, kaldı ki idare tarafından kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına sözleşme ve genel giderleri eklenmemiş olsa dahi söz konusu giderlerin idarece kâr içinde değerlendirmesi mümkün olduğundan, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin mevzuata aykırı olmadığı

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmaması nedeniyle sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünerek rahatlıkla hesaplanabilmesi ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedellerinin ihalenin birinci ve ikinci kısmında sınır değerin çok az üzerinde, onuncu kısmında ise sınır değere eşit olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki temel ilkelerden gizlilik ve güvenirlik ilkelerinin incelemeye konu ihalede sağlanamadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı

idarece çalışanlarda bulunması gerektiği belirtilen niteliklerin elzem olmadığı, buna ilave olarak başvuruya konu ihalede gıda mühendisi, baş aşçı, aşçı, aşçı yardımcısı, servis ve bulaşıkhane görevlisi gibi farklı görev tanımını haiz toplam 43 personel arasında herhangi bir ayrım yapılmadan personelin tamamı için 50 yaş sınırının getirilmesiyle çalışan ve/veya emeklilik yaşı gelmemiş bulunup ta çalışmak isteyen kişilerin çalışma hak ve imkânlarının tümüyle ortadan kaldırıldığı ve bu şekilde ihale dokümanının oluşturulmasında sahip olunan takdir hak ve yetkisinin sınırlarının aşıldığı görülmüştür. Belirtilen nedenlerden dolayı, çalışanların yaş sınırına ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu

Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesi hükmü dikkate alındığında ihaleye teklif veren isteklilerin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen şartları karşılayabilmesi için ihale tarihinden önceki yıl olan 2014 yılına ait belgelerin sunulması gerektiği ancak söz konusu istekli tarafından 2013 hesap dönemine ilişkin belgelerin sunulduğu anlaşıldığından söz konusu hususun mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup “Yaşar Yorulmaz”ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği