ihale konusu işte taşımalı yemek dağıtımında kullanılacak araçların ne kadar yol katedeceğinin kesin ve net bir değer belirlenmek suretiyle idare tarafından düzenlendiği, ihaleye teklif verecek isteklilerin söz konusu katedilecek mesafeden sorumlu oldukları, daha fazla yol katedilmesi durumunda herhangi bir sorumluluklarının olmadığı, bu itibarla ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini net olan durumu dikkate alarak hazırlamaları gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesine ilişkin yalnızca kapasite raporu ve işletme kayıt belgesi sunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu belgelerde anılan isteklinin yemek imalatına ilişkin adresinin Manisa ili sınırları içerisinde bulunduğunun belirtildiği bu durumda istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (c) bendi gereği yemek pişirilecek mutfağın Akşehir İlçesi sınırları içerisinde olduğunu gösteren belgenin de teklif zarfında sunulmasının zorunlu olduğu,söz konusu isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen yeterlik şartını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

idare tarafından yaklaşık maliyetin KİK işçilik modülü esas alınarak 209 kişi için ücretin 21.546.027,36 TL, 6 engelli personel için ücretin 559.900,08 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmalarının 983.427,56 TL, pazar günü mesaisi için 2.644.836,48 TL, fazla çalışma için 1.931.717,80 TL olarak hesaplandığı, bu tutara 1.091.959,20 TL (zeyilname ile brüt 813,92 x215 kişix 6 sefer) yakacak yardımı ile %20 oranında kâr 5.731.573,20 TL ve toplam tutarı 34.389.442,18 TL olarak öngörüldüğü, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 10 istekli tarafından teklif verildiği, 3 isteklinin teklif sunmadığı, 5 isteklinin teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı

teknik şartnamede isteklilere verilmesi öngörülen asgari iki haftalık menünün amacının, yine anılan Tebliğ maddesinde belirtilen ve “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının isteklinin toplam teklifini temsilen hesaplanabilmesi için esas alınacak bir düzlem oluşturması olduğu göz önüne alındığında, başvuru konusu hususta başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kurgusu (belirtilen oranın hesabında doğrudan örnek menünün esas alınması yerine örnek menünün iş süresince tekrar etme sıklığından yola çıkarak yine toplam teklifteki orana ulaşmaya çalışılması) temelden başlayarak anılan Tebliğ açıklamasına uygun olmayıp, istekli tarafından toplam teklif içerisinde yer alan çiğ girdi gramajlarının hesabında hata yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak aşırı düşük teklif açıklamaları anılan Tebliğ maddesine uygun değildir.

30 günlük örnek menü üzerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen farklı cevapların ihale komisyonu tarafından objektif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve eşit muamele ilkesi gereği, aşırı düşük teklif sorgulamasının tüm istekliler için eşit koşullarda yapılması ve sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere iki haftalık örnek yemek menüsünün verilerek aşırı düşük teklif sahiplerinin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır

istekli tarafından tüm ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla 4 adet fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve meslek mensubunca iletişim bilgilerinin yer aldığı kaşeyle onaylandığı ve imzalandığı görülmüş olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek alımı ihalelerinde ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılamayacağının, 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabileceğinin açıklandığı, istekli tarafından ana çiğ girdi maliyetlerinin fiyat teklifi ile açıklanmasını zorunlu kılan gerekçeye savunmasında yer verilmediği, öte yandan açıklaması gerekli ürünlerin diğer 2 istekli tarafından Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemler kullanılarak açıklanabildiği anlaşıldığından, yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

ana çiğ girdi miktarları şartnamede örnek olarak verilen iki haftalık menüde bulunan gramajlara uygun olmadığından (örneğin istenilen menüye göre dana eti çiğ gramajı 10 günlük 605 gr, 1 günlük 60,5 gr, toplam yemek sayısına göre 63.888 kg olması gerekirken yüklenicinin teklif açıklamasında 63.700 kg olarak hesaplandığı, yine balık çiğ gramajı 10 günlük 200 gr, 1 günlük 20 gr, toplam yemek sayısına göre 21.120 kg olması gerekirken yüklenicinin 20.800 kg olarak hesapladığı ve buna benzer birçok ana çiğ girdi malzemesinde bu şekilde hesaplama yapıldığı görülmüştür) … aşırı düşük teklif savunması geçerli kabul edilmemiş