30 günlük örnek menü üzerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen farklı cevapların ihale komisyonu tarafından objektif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve eşit muamele ilkesi gereği, aşırı düşük teklif sorgulamasının tüm istekliler için eşit koşullarda yapılması ve sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere iki haftalık örnek yemek menüsünün verilerek aşırı düşük teklif sahiplerinin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği

malzemeli yemek alımı ihalelerinde ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılamayacağının, 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabileceğinin açıklandığı, istekli tarafından ana çiğ girdi maliyetlerinin fiyat teklifi ile açıklanmasını zorunlu kılan gerekçeye savunmasında yer verilmediği

İdarece düzenlenen Teknik Şartname ’de bir yılık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, yukarıda bahsedilen Teknik Şartname dipnotunda belirtildiği üzere aynı menülerin ikinci yılda da kullanılacağı, anılan Şartname’de yemeklerin içeriklerine, çiğ girdi gramajlarına ve gıda maddelerinin özelliklerine yer verildiği, Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 18’inci maddesinde yer alan düzenleme ve söz konusu maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta yer verilen açıklamalardan yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak malzemelerin ve gramajların aynı kalması koşuluyla farklı yemekler yaptırılabileceğinin anlaşıldığı, ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin yemeklerde kullanılacak malzemeleri ve söz konusu malzemelere ilişkin gramajları değiştirmeksizin benzer yemekler oluşturabilmesinin önünde bir engel bulunmadığı dikkate alındığında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin teklif vermeye engel bir nitelikte olmadığı,

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.” şeklindeki açıklamayaistinaden tuz, baharat, tatlandırıcı vb. gibi “yardımcı girdiler” için açıklama sunulmasına gerek olmadığı hükmünün, yardımcı girdiler için kullanılan birim fiyatların kaynağı ile ilgili olarak herhangi bir belge ile açıklama yapılmasına gerek olmadığı şeklinde yorumlanması gerektiği, bu nedenle her durumda örnek menülerde yardımcı girdiler için fiyat bildirimlerinin yapılması gerektiğinden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından örnek menüler üzerinden ihale konusu işin her bir öğünü için hesaplanan birim fiyatlarının oluşturulmasının mevzuata aykırı olduğu

isteklilerin işçilik ve temizlik malzemeleri bileşenlerine ilişkin açıklama yapması gerektiği anlaşılmış olup, idarece İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen, aşırı düşük teklif açıklaması talepli idare yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen ve Teknik Şartname’de “%4 sözleşme ve genel giderlere dahil olup idare tarafından bununla ilgili olarak ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi getirilen makineler için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklayıcı belge sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı

ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” ifadesine yer verilmek suretiyle tekliflerin ihale dokümanında belirtilen tüm şartları karşıladığını taahhüt edildiği göz önüne alındığında, geçerli teklif sahibi isteklilerin basiretli tacir olarak teklif ettikleri tutarlar üzerinden ihale konusu işi ifa etmeleri gerektiği