isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) yoğurtun fiyatının 1 kg için 1,00860 TL öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ankara Ticaret Borsası Eylül 2015 bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ankara Ticaret Borsası Eylül bülteninde tarhananın 1 kg fiyatının ortalama 2,4019 TL olduğu görülmüştür. isteklinin açıklamasında mandalina ve yoğurtun birim fiyatında hatalı tutarlar üzerinden hesaplama yaptığı, pırasanın fiyatının 1 kg için 1,75 TL öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ticaret Borsası Eylül bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ticaret Borsası Eylül bülteninde pırasanın fiyatının yer almadığı ve açıklama kapsamında salata ve tatlılarda Teknik Şartname’de yer verilen gramajların esas alınmadığı anlaşılmış olup, açıklamalarını mevzuata uygun olarak tevsik etmeyen isteklinin idarece teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapılan incelemede neticesinde, Nisan ayına ait 16 günlük örnek menüde kuru pasta ve yaş pasta girdilerinin yer almadığı, bunların Teknik Şartname’de belirtildiği üzere, özel gün menüsü içerisinde yer aldığı, kuru pasta ve yaş pastanın ana çiğ girdi olarak tanımlanmadığı, bu nedenle kuru pasta ve yaş pastanın açıklama yapılmasına gerek bulunmayan bileşenlerden olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiasının, bu bileşenlerin maliyetini tevsik etmek amacıyla belge sunulmasına gerek olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) yemeklik ayçiçek yağın birim fiyatının 1 kg için 2,21 TL olarak öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ticaret Borsası Mayıs 2015 bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ticaret Borsası Mayıs 2015 bülteninde ayçiçek yağının 1 lt fiyatının ortalama 5,21 TL olduğu, ayçiçek yağının 18 lt fiyatının ise 39,66 TL olduğu, bu çerçevede ayçiçek yağının 1 lt’sinin 2,20 TL’ye denk geldiği (39,66 TL/18=2,20 TL), bu çerçevede anılan isteklinin Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) ayçiçek yağı için 2,21 TL tutarını esas almasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ana çiğ girdileri içerisinde hindistan cevizi, karabiber, kekik, kimyon, kuru nane, sakarin, tarçın ve tuz kalemlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Mevzuat uyarınca söz konusu kalemlerin ana çiğ girdilerinin içerisinde yer almaması gerektiği, ancak bu kalemlerin toplam bedelinin çok düşük bir tutar (6.254,93 TL) olduğu, bu tutar ana çiğ girdi maliyetinden çıkarıldığında 2.968.194,73 TL(2.974.449,66-6.254,93) maliyetinin oluştuğu ve baharat, tuz gibi yardımcı girdi maliyetinin (ana çiğ girdi+işçilik) maliyetinden çıkarılması sonucunda ulaşılan rakamın toplam teklif tutarına bölünmesiyle ulaşılan oranın 0,9484 ((2.968.194,73+1.692.293,74)/4.914.000,00) olduğu, doğru şekilde hesaplanan oranın da mevzuatta belirtilen alt ve üst limitler içerisinde kaldığı anlaşıldığı

Ticaret Borsasının cevabi yazısında yer alan ifadelerden; Ağustos bültenlerde yer alan 2,65 TL/kg fiyatın konserve bezelyeye ait olduğu, Kurumlarında ise fresh bezelye olarak herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunan isteklilerin fresh bezelye ve fresh mısır için ticaret borsalarının fiyat bültenlerinde yer alan dondurulmuş veya konserve ürünleri ile yaptıkları açıklamaları her ne kadar idarece kabul edilmişse de ihale konusu iş için idarece hazırlanan Teknik Şartname’de yer alan örnek menülerdeki ana çiğ girdi olarak fresh mısır ve fresh bezelye adı altında ticaret borsası bültenlerinde herhangi bir fiyat yayınlanmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından doğrudan örnek menülerde tanımlandığı isimlerle ticaret borsalarında fiyat bülteni bulunmadığı gerekçesi ile fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan “…Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.” şeklindeki açıklamaya uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamaya göre sorgulamaya esas tekliflerinin, üçüncü kişilerden almalarına gerekçe oluşturabilecek somut bir bilgi ve belgenin açıklamaları kapsamında sunulmadığı gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olmadığı anlaşılmıştır

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan görevlendirme neticesinde hazırlanan araştırma raporunda; söz konusu ihalede yaklaşık maliyet bilgilerinin içeriden firmalara verilerek ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine başlatılan incelemede, iddiaların incelendiği, iddialarla ilgili kanıtlayıcı bilgi, belge bulunmadığı, kanıttan uzak olduğu anlaşıldığından herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığı hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemede açıkça, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçiler için fiyat farkının ödeneceğinin belirtildiği, bunun haricinde her hâlükârda teklif edilen birim fiyatlara işçilik giderlerinin dahil olduğu, dolayısıyla isteklilerin söz konusu hizmeti verirken işçilik maliyetlerini de öngörerek teklif fiyatlarını oluşturmaları gerektiği, ihale konusu işin hastane personeli ve hastalar için yemek hazırlama işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki tabloda belirtilen personel ile ulusal bayram ve tatil günleri dahil hizmetin aralıksız yürütülmesinin gerektiği, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini sağlıklı oluşturmasını engelleyen bir durumun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihalede, ihale dokümanında yer alan düzenlemelere ilişkin iddiaların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihin, başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı , 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre, iddialarını en geç 23.03.2016 tarihine kadar (ihale tarihinden 3 iş günü öncesi) idareye yapılacak şikâyet başvurusunda dile getirilmesi gerekirken, bu süre içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibinin 29.03.2016 tarihinde yapılan ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazandığı ve isteklilerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği hususları dikkate alındığında, ihale dokümanına yönelik olan söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ltd. Şti.nin ise normal örnek menüsünde yer verilen yemeklerden tavuk soteye ilişkin fırın tavuk, macar gulaşa ilişkin tas kebabı, zeytinyağlı bezelyeye ilişkin zeytinyağlı taze fasulye, etli bamya yerine etli taze fasulye, soslu spagetti yerine soslu makarna, patates kızartma için karışık kızartma yemeğini emsal aldığı, diyet yemeklerde de fırın tavuk, zeytinyağlı patlıcan, zeytinyağlı fasulye, çoban salata ve marul salata için “normal yemeklerin içerdiği malzemeler listesindeki girdilerinin” esas alındığı, ayrıca diyet menüdeki zeytinyağlı kabak, zeytinyağlı bezelye ve zeytinyağlı bamya için menüde gramaj oranları ve girdi içeriklerinin belirtilmemesi sebebiyle zeytinyağlı fasulye yemeği girdilerinin ve bezelye için ise konserve içeriğinin emsal alındığı tespit edilmiştir. malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarının iki haftalık örnek menü esas alınarak yapılacağı dikkate alındığında, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen kahvaltı, normal öğün, diyet ve ara öğünlere ilişkin olarak Teknik Şartnameler’de yer alan “Haftalık Yemek Menüleri” dikkate alınarak 2 haftalık örnek menü oluşturulması ve örnek menüde yer alan yemek türlerinin tamamına ilişkin girdi tür ve miktarlarının teklifi aşırı düşük olan isteklilere verilmesi suretiyle yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan teyit sonucuna verilen cevabi yazıda anılan belgenin, ihale tarihi itibariyle geçerli bir belge olduğu ve her türlü yemekhane faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlendiği ifade edilmiş olup, bu faaliyet konusu ile sadece yerinde üretimlerin gerçekleştirebileceği ancak taşıma ve dağıtım işinin yapılamayacağı bu nedenle, anılan belgenin faaliyet konusunun, ihale konusu faaliyeti gerçekleştirme açısından uygun olmadığı belirtilmiştir.İhale konusu işin, taşıma ve dağıtım faaliyetlerini kapsadığı, ancak söz konusu belgenin faaliyet konusunun taşıma ve dağıtım faaliyetlerini kapsamadığı anlaşıldığından, ihale konusu işi gerçekleştirme açısından uygun olmayan işletme kayıt belgesi sunan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

tekliflerinin sınır değerin altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağını iddia etmektedir. Ancak mevzuat hükümlerine göre ihalelerde teklifleri geçerli bulunan ve teklifleri ihale komisyonlarınca hesaplanan sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi mümkün olabilmektedir. Yukarıda yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yerinde bulunduğundan başvuru sahibi istekliye ait geçerli bir teklifin kalmayacağı anlaşılmış olup iddianın bu kısmının da yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.