iş bitirme belgesi ile bilanço ve eşdeğer belgelerini kullanabileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı,A.Ş. tarafından sunulan şikâyete konu belgelerin Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulu Kararına göre yeniden yapılan esas inceleme doğrultusunda anılan firmanın teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmakla birlikte, ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, anılan iptal kararına karşı başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verildiği, dolayısıyla ihalenin hukuki durumunun iptal olduğu, bu aşamada iddia edilen hususa yönelik olarak idarece yapılacak bir işlem olmadığı, bu itibarla iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan özel sektörde gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşmeye ek olarak fatura örneği sunulduğu, sunulan fatura örneğinin sözleşmede adı geçen işveren adına düzenlendiği, faturaya konu hizmetin cinsinin sözleşmede yer alan hizmet konusu ile aynı olduğu, faturada tarih, hizmet bedeli vb. alanların tam doldurulduğu, faturanın Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından kaşelenip imzalandığı görülmüş olup söz konusu faturada şeklen mevzuata bir aykırılık tespit edilmemiştir.Bahsi geçen sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme öncesinde ve sonrasında çalıştığı firmaların, sözleşmede damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığın ve çalıştırılan personellerin maaşlarının banka yolu ile ödenip ödenmediğinin incelenmesi gerektiği iddialarına ilişkin olarak ise, söz konusu hususların kamu ihale mevzuatı gereğince özel sektöre yapılan işlere ilişkin deneyimin tevsikinde ispatlanması gereken ya da istekli tarafından ortaya konulması zorunlu olan hususlar olmadığı belirlenmiştir. Örneğin, personel maaşlarının banka yoluyla ödenip ödenmediği hususu isteklinin iş deneyimini tevsik etmesinde mevzuatın aradığı bir zorunluluk değildir. Bu nedenle söz konusu iddiaların isteklinin iş deneyimini tevsik etmesinde dikkate alınacak hususlar olmadığı sonucuna varılmıştır.

meslek dalının her ne kadar “kabzımal” olduğu görülse de ihaleye katılan isteklilerin sunmasının istenildiği belgenin yetkili temsilcisi oldukları başka bir firma adına düzenlenmiş olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 47.1’inci maddesinde istenilen belgenin ihaleye katılacak istekli tarafından sunulacağı düzenlenmiş, ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu belge ile ilgili olarak yetkili satıcı/temsilci tarafından düzenlenmesi yönünde bir düzenleme yapılmamış olup, bu itibarla adı geçen ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin hal belgesi adına sunduğu belgenin geçersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Teknik Şartname’de verilen 15 günlük yemek menüsüne göre Şti.ce ihalenin 3’üncü kısmına yönelik yaptığı aşırı düşük açıklama incelendiğinde; idarenin 15 günlük menüde yer alan öğle yemeği içerisinde “Mevsim Salata”, “Çoban Salata”,“Karışık Salata” ve “Kıvırcık Salata” olmak üzere 4 çeşit salatanın yer aldığı, Şti.nin “Gramajlar” isimli tablo ile 15 günlük menüde yer alan her bir yemeği, tekrar sayısını ve gramajları gösterdiği, söz konusu tabloda “Mevsim Salata” için parantez içerisinde “Karışık Salata” denilerek açıklama yapıldığı, “Çoban Salata” için 15 günlük menüye uygun açıklama yaptığı, ancak hem “Mevsim Salata(Karışık Salata)” hem “Karışık Salata” hem de “Kıvırcık Salata” girdilerinin her biri için 0,05 kg şeklinde açıklama yaptığı, Gıda Rasyosuna göre “Karışık Salata” da olması gereken kıvırcık miktarının 0,1 kg olduğu, “Kıvırcık Salata” da olması gereken kıvırcık miktarının 0,2 kg olduğu, idarece Şti.nin aşırı düşük açıklamasının reddedilmesinin uygun olduğu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan Kurum yazısına cevaben gönderilen cevabi yazıda kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu maliyet satış tutarı tespit tutanağının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ortaya çıkarılması için idare tarafından belgeyi düzenleyen meslek mensubu ile gerekli yazışmaların yapılması ve son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmemiş olması halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale mevzuatında tüzel kişi istekliler şirketi temsile yetkili kişiler aracılığı ile ihaleye teklif verebilirler. Teklif dosyasında ise yetkili kişilerce imzalanması gereken belgelerin yetkili kişililerce imzalanıp imzalanmadığı hususu yetkili kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren belgeler ile tevsik edilmesi, temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerde yer alan bilgilerin ise teklif zarfında sunulan belgelerdeki bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir. Bu bilgilerden birisi de temsil yetkisinin tevsiki kapsamında sunulan imza beyannamesi veya imza sirkülerindeki imza ile teklif zarfında sunulan belgelerdeki imzaların birbiri ile uyumluluğudur. Yani şirketi teklif kapsamında taahhüt altına sokan teklif mektubunun, teklif vermeye yetkili kişilerce imzalanması ve bu imzanın teklif kapsamında sunulan imza beyannamesi veya imza sirkülerindeki imza ile benzerliğinin kolay bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.

Sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde bulunması gereken ibareden farklı bir ibarenin bulunduğu ve bu haliyle EK-O.6 formları ile uyumsuz olduğu, fiyat teklifini onaylayan meslek mensubundan EK-O.6 belgelerinin istenerek incelenmesi durumunda gerçeğin anlaşılacağı, üçüncü kişilerden alınarak sunulan fiyat tekliflerinde olması gereken TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, TÜRMOB kaşesi yerine kaşe numarası yazıldığı için mevzuata aykırı davranıldığı,” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, İdari Şartname nin 25.3.1’inci maddesinde düzenlenen ve ayni olarak verileceği öngörülen mutfakta çalışacak personellerin kıyafetleri ile ilgili açıklama kapsamında fiyat teklifinin dayanağı olan Ek-O.6 nın istenmesinin Tebliğin “79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” düzenlemesi gereği idarenin takdirinde olduğu, ihale işlem dosyasında EK-O.6 nın sunulmadığı, fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) yoğurtun fiyatının 1 kg için 1,00860 TL öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ankara Ticaret Borsası Eylül 2015 bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ankara Ticaret Borsası Eylül bülteninde tarhananın 1 kg fiyatının ortalama 2,4019 TL olduğu görülmüştür. isteklinin açıklamasında mandalina ve yoğurtun birim fiyatında hatalı tutarlar üzerinden hesaplama yaptığı, pırasanın fiyatının 1 kg için 1,75 TL öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ticaret Borsası Eylül bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ticaret Borsası Eylül bülteninde pırasanın fiyatının yer almadığı ve açıklama kapsamında salata ve tatlılarda Teknik Şartname’de yer verilen gramajların esas alınmadığı anlaşılmış olup, açıklamalarını mevzuata uygun olarak tevsik etmeyen isteklinin idarece teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapılan incelemede neticesinde, Nisan ayına ait 16 günlük örnek menüde kuru pasta ve yaş pasta girdilerinin yer almadığı, bunların Teknik Şartname’de belirtildiği üzere, özel gün menüsü içerisinde yer aldığı, kuru pasta ve yaş pastanın ana çiğ girdi olarak tanımlanmadığı, bu nedenle kuru pasta ve yaş pastanın açıklama yapılmasına gerek bulunmayan bileşenlerden olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiasının, bu bileşenlerin maliyetini tevsik etmek amacıyla belge sunulmasına gerek olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) yemeklik ayçiçek yağın birim fiyatının 1 kg için 2,21 TL olarak öngörüldüğü ve açıklama yöntemi olarak da Ticaret Borsası Mayıs 2015 bülteninde yayımlanan fiyatın esas alındığı, Ticaret Borsası Mayıs 2015 bülteninde ayçiçek yağının 1 lt fiyatının ortalama 5,21 TL olduğu, ayçiçek yağının 18 lt fiyatının ise 39,66 TL olduğu, bu çerçevede ayçiçek yağının 1 lt’sinin 2,20 TL’ye denk geldiği (39,66 TL/18=2,20 TL), bu çerçevede anılan isteklinin Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde (Ek- H.4) ayçiçek yağı için 2,21 TL tutarını esas almasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.