Teknik Şartname’nin 22’inci maddesinde toplam çalışan sayısının % 35’inden fazla olmamak üzere kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılabileceği, anılan maddede yer alan işçi tablosu incelendiğinde 45 kişide 5 kişinin kısmi zamanlı olarak çalışacağının görüldüğü, bu sayının da toplam işçi sayısının % 35’inden fazla olmadığı, Tebliğ’de 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtileceğine yer verildiği, kısmi zamanlı çalışma halinde kısmi zamanlı çalışmanın kaç saat üzerinden yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılma zorunluluğunun bulunmadığı

idare tarafından teklifleri sınır değerin altında olan tüm geçerli teklif sahibi isteklilerden, 2 haftalık örnek menünün gramajlar ve çeşit konusunda yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirlenerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesi dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, ayrıca açıklama isteme yazılarında belirlenecek olan 2 haftalık örnek menünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait gıda rasyosundaki gramajların kullanılarak açıklamanmasının istenilmesi durumunda 2 haftalık örnek menünün ilgili rasyoda bulunan gıdalar üzerinden hazırlanması gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilmesi gerektiğine yönelik açıklamalara yer verilmiş olmasına rağmen ihale dokümanı kapsamında yer verilen Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde; söz konusu Şartname’nin içeriğinde ve ekinde “asgari iki haftalık örnek menü” miktarlarına yer verilmediği,

Teknik Şartname’de yazılan zeytinyağlı yemeklerin içeriğindeki “Zeytinyağı” girdisi için salt “Zeytinyağı”nı baz alarak açıklama yapmışsa da, Örnek Yemek Menülerindeki yemeklerin içeriklerini ve gramajlarını gösterir tablolar ile Teknik Şartname’deki açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde idarenin Zeytinyağlı yemeklerin içeriğinde “Zeytinyağı(Riviera)” olmasını istediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu “Zeytinyağı” girdisinin “Zeytinyağı(Riviera)” olduğu anlaşılarak aşırı düşük açıklamasının buna göre yapılması gerektiği anlaşıldığından, Öğün Yemek. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmama gerekçelerinden üçüncüsünün yerinde olduğu görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatına göre, tuz, baharat, tatlandırıcı vb. gibi kalemler yardımcı girdilerin içerisinde yer alması sebebiyle bu kalemlere ilişkin açıklama sunulması gerekmemektedir. Ancak başvuru sahibi isteklinin ana çiğ girdiler içerisinde tuz, kabartma tozu, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, nane, vanilya, pudra şekeri kalemlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Mevzuat uyarınca söz konusu kalemlerin ana çiğ girdi girdilerinin içerisinde yer almaması gerektiği, ancak bu kalemlerin toplam bedelinin isteklinin teklif ettiği bedel içerisinde çok düşük bir tutar olduğu ( 5.347,381 TL), bu tutarın ana çiğ girdi maliyetinden çıkarıldığında (1.449.351,654 – 5.347,381) 1.444.004,273 TL maliyetin oluştuğu ve baharat, tuz, tatlandırıcı gibi yardımcı girdi maliyetinin (ana çiğ girdi+işçilik) maliyetinden çıkarılması sonucunda ulaşılan rakamın toplam teklif tutarına bölünmesiyle ulaşılan oranın [(1.444.004,273+1.035.360,510)/2.671.250,00] 0,928166 olduğu, doğru şekilde hesaplanan oranın da mevzuatta belirtilen alt ve üst limitler içerisinde kaldığı belirlendiğinden, söz konusu istekli tarafından tali çiğ girdilerin ana çiğ girdiler içerisinde kabul edilerek bunlara ilişkin maliyet öngörülmesinin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi

Yönetmelik ve Tebliğ değişikliği ile ihalelerde eşit teklif verilmesi durumunda yapılacak değerlendirmeye ilişkin yeni düzenlemelerin öngörüldüğü ve bunların yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği anlaşıldığından ve değişiklikten önceki mevzuata göre verilen kararın mahkemece bozulması nedeniyle yeni bir karar verilmesi gerektiğinden, uyuşmazlık konusu ihalede idarece eşit tekliflerin değerlendirilmesinde anılan Yönetmelik hükmünün uygulanması ve ihalenin yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılması gerektiği

Teklif kapsamında sunulan belgelerden özel ortağa ilişkin işletme kayıt belgesindeki adresin mutfağı kullanılan idarenin adresi olduğu yönünde bilgi bulunmamakla birlikte, böyle bile olsa gerek İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde gerekse de ihale dokümanında yer alan herhangi bir düzenlemede istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediği, ihaleye konu edilen işin idarenin mutfağında yürütülecek bir iş olduğu, bir başka ifadeyle yüklenicinin mutfağında gerçekleştirilecek bir hizmet niteliğinde olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde işletme kayıt belgesinde işletme adresi olarak idarenin adresinin yazılı olmasının isteklilerin yeterliğini ölçme noktasında bir zaafiyete yol açmayacağı anlaşılmıştır

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan “Kemiksiz Sığır Eti” ana çiğ girdisi fiyatının açıklama yöntemi kısmına Ticaret Borsası 2015 Haziran Ayı Bülteni yazılacakken sehven Ticaret Borsası Temmuz Ayı Bülteni yazılmış olmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca söz konusu girdi için açıklamada kullanılmış olan 23,8500 TL/kg’lık fiyatın Ticaret Borsası Haziran Ayı Bülteni’nde yer alan 23,8503 TL/kg’lık ortalama fiyatın da altında olduğu, bu nedenle Ticaret Borsası Haziran Ayı Bülteni’nin de söz konusu ana çiğ girdi fiyatını tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı sonucuna varıldığı

ihale konusu iş idarenin mutfağında yapılacaktır. Dolayısıyla ihale konusu iş idarenin mutfağında yapılacağından buraya ilişkin işletme kayıt belgesinin isteklilerce sunulmasının zaten mümkün olamayacağı hususu ve ihale dokümanında istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin hangi mutfağa ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediği hususu birlikte değerlendirildiğinde, ilgili Bakanlıktan yapılan sorgulama neticesinde yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle ve düzenlendiği faaliyet konusu bakımından geçerli bir işletme kayıt belgesinin sunulmasının yeterli olacağı, bu nedenle başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin geçersiz olduğu ve söz konusu ihalede kullanılamayacağı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.