İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkı verileceği hususu göz önüne alındığında, isteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerli asgari ücreti kullanmalarının yeterli olduğu ve asgari ücrette oluşabilecek artışları teklif fiyatına dâhil etmelerinin gerekli olmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasında yer alan “İşçilik kalemlerinin asgari işçilik maliyetinin altında belirtildiği işçilik hesabına 2016 yılının birinci döneminde asgari ücrete gelecek zam oranının yansıtılmadığı,” kısmının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken, kamu kurumunca verilen birim fiyatlarını, idarenin daha önce gerçekleştirdiği ihale konusu işin kısımları içerisinde olan hastanelerin ihalelerinde ortaya çıkan teklif fiyatlarını (bazı isteklilerce verilen fiyatlar) ve piyasadan aldığı fiyat tekliflerini, ayrıca önceki bir tarihte gerçekleştirilen ihale konusu işin kısımları içerisinde olan hastanelerin ihalelerinde ortaya çıkan tekliflerin (yüklenici tarafından) güncellenen değerlerini kullandığı, ayrıca ihale işlem dosyasında bu fiyatları tevsik edici belgelere yer verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından yaklaşık maliyeti hesaplama yönteminin belgelere dayalı ve usulüne uygun olarak yapıldığı ve tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığının anlaşıldığı

şikayete cevap yazısında sözleşmeye davet sürecini aksatacak bir husus bulunmadığı belirtilmesine rağmen, mevzuatta yer almayan bir usul ile Kamu İhale Kurumu’nda sonuçlanmamış bir itirazen şikayet başvurusu olduğunu ve sözleşme imzalanamayacağını iddia ettiği dikkate alındığında, yasal süresi içerisinde idarenin sözleşmeye davet talebine icabet etmesi gereken başvuru sahibi açısından sözleşme imzalamaktan imtina edilecek geçerli bir sebebin bulunmadığı

İdari ve Teknik Şartname ile ekleri beraber incelendiğinde, söz konusu dokümanlarda başvuru sahibince iddia edildiği gibi Gıda Rasyosunda yer alan gramajların, yemeklerin pişirilmesinden sonraki bir porsiyonda olması gereken girdi miktarı olduğu yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, Teknik Şartname’de geçen “işlem gördükten sonra” ibaresinin yiyeceklerin pişirilmesinden sonraki hali anlamında değerlendirilemeyeceği, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevapta da belirtildiği gibi anılan ifadenin yemeklerin pişirilebilmesi için gerekli olan malzemelerin hazır hale getirilmesine ilişkin işlemin tamamlanmasından sonraki durumu, diğer bir ifadeyle yiyeceklerin pişirilmeden önceki son halini ifade ettiği, bunun yanında Teknik Şartname ekinde yer verilen “Ek 2. Gıda Malzemeleri Özellikleri” dokümanında yemeklerin yapılmasında kullanılacak yiyecek malzemelerinin türüne ve niteliğine göre fire oranlarına da yer verildiği anlaşıldığı