meyve-sebze hali fiyat listesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu hal fiyat listelerinde maydonozun biriminin demet, marulun biriminin ise kasa olarak belirtildiği görülmüş ise de anılan girdilerin muhteviyat itibarıyla birim miktarlarının değişken olduğu, demet, adet, bağ, kasa vb. farklı şekillerde hal fiyatı belirlenen bu ve benzeri ürünlerde gramajların net olarak belirlenemeyeceği, dolayısıyla isteklinin fiyat tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin uygun olmadığı sonucuna doğrudan ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle bu hususlara ilişkin iddialar yerinde bulunmamıştır.

Ltd. Şti. firmasının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi seçildiğinde yaklaşık normal yemek fiyatının işçilik dahil 7,00 TL civarında olduğu ve ayrıca söz konusu ihalenin birliğimize bağlı sağlık tesisleri için yeni yapılacak olan yemek ihalesi ile birlikte yapılması durumunda rekabetin daha fazla sağlanacağı düşünüldüğünde bu doğrultuda kaynakların verimli ve uygun şartlarda kullanılamayacağı anlaşıldığından tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür.” şeklinde ifade edilen gerekçelerle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar kapsamında roll ekmek için,Halk Ekmek kuruluşunun fiyat listesinin internet sayfası çıktısının sunulduğu, internet sayfasında fiyat listesine ilişkin bir tarihin yer almadığı, çıktı üzerinde yer alan tarihin bilgisayar tarafından çıktı alınma tarihine ilişkin olduğu, fiyat listesinin geçerlilik tarihlerine ilişkin bir bilgi vermediği, kaldı ki incelemenin yapıldığı tarih itibariyle internet çıktısı olarak sunulan söz konusu fiyat listesinin internet üzerinden teyidinin yapılamadığı, ilgili internet sitesinde fiyatların farklı olduğu

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde söz konusu şirketlerin ayrı ticaret sicil numarası ile faaliyet gösteren iki ayrı tüzel kişi olduğunun anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gereken işletme kayıt belgesinin yetki veren tüzel kişiye ait olması gerektiği hususunun açıkça düzenlendiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin anılan maddesinde düzenlenen yeterlik kriterini karşılamayan söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

ihaleye ait Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeler ve isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı incelendiğinde, isteklilerin söz konusu dokümana göre ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, teklifleri sınır değer altında kalan isteklilerin eşit şartlar altında açıklama yapma imkanlarının bulunmadığı, buna göre de ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı

Yemek Hizmeti Teknik Şartnamesi’nde veya Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği esaslarına göre gramajları belirtilmiş olan yemeklerin yer aldığı tüm diyet türleri için ayrı ayrı diyet kahvaltı, diyet yemek, ara öğün, çocuk menü (günlük paket), bebek menü (günlük paket) grupları için iki haftalık örnek menü hazırlanarak sınır değerin altında teklif vermiş olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin hükmü gereği istekliler tarafından sunulan bilanço veya bilançonun ilgili bölümlerinin kendi mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla isteklilerin serbest muhasebeciler tarafından onaylı yılsonu bilançosunu veya ilgili bölümlerini sunamayacakları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı