Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde söz konusu şirketlerin ayrı ticaret sicil numarası ile faaliyet gösteren iki ayrı tüzel kişi olduğunun anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gereken işletme kayıt belgesinin yetki veren tüzel kişiye ait olması gerektiği hususunun açıkça düzenlendiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin anılan maddesinde düzenlenen yeterlik kriterini karşılamayan söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

ihaleye ait Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeler ve isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı incelendiğinde, isteklilerin söz konusu dokümana göre ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, teklifleri sınır değer altında kalan isteklilerin eşit şartlar altında açıklama yapma imkanlarının bulunmadığı, buna göre de ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı

Yemek Hizmeti Teknik Şartnamesi’nde veya Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği esaslarına göre gramajları belirtilmiş olan yemeklerin yer aldığı tüm diyet türleri için ayrı ayrı diyet kahvaltı, diyet yemek, ara öğün, çocuk menü (günlük paket), bebek menü (günlük paket) grupları için iki haftalık örnek menü hazırlanarak sınır değerin altında teklif vermiş olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin hükmü gereği istekliler tarafından sunulan bilanço veya bilançonun ilgili bölümlerinin kendi mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla isteklilerin serbest muhasebeciler tarafından onaylı yılsonu bilançosunu veya ilgili bölümlerini sunamayacakları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği, ihale komisyon kararında ve Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihinde geçici teminat mektubunun teklif dosyasından çıkmadığının bildirildiği, ancak kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan ihale komisyonu kararında isteklinin evraklarının tam olduğunun ifade edildiği iddialarına ilişkin olarak ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme ile herhangi bir tespitin yapılmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca söz konusu iddiaya ilişkin olarak idarenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin, ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme dışında Kurumun inceleme yetkisi olmaması sebebiyle mümkün olmadığı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

iş deneyim belgelerine ilişkin olarak bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceği belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabileceği açıklamaları ile bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabilmesinin kısmi bölünmelerde ancak bölünen şirketle bölünme sonrası ortaya çıkan şirketlerin faaliyet alanlarının ayrılması durumunda uygulanabileceği açıklamalarının incelemeye konu ihalede uygulanamayacağı

İhale üzerinde bırakılan isteklinin meyve nektarı(suyu), beyaz peynir, açık çokokrem, kurabiye, peynir ve meyveleri gıda rasyonunda yer alan miktarlara göre açıkladığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan ihale dokümanı kapsamında hazırlanan örnek menüde yer verilmesine rağmen gıda rasyonunda yer almayan arabaşı çorbasının açıklanmasında ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi belirlemiş olduğu düğün çorbasını açıkladığı İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin diğer iddialar kapsamında değerlendirme dışı bırakılması ve teklifi sınır değerin altında kalan diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması sunmamasından dolayı örnek menüde yer alan yemeklerin bazılarının gıda rasyonunda olmaması hususunun bu inceleme kapsamında esasa etki etmediğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı