ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği, ihale komisyon kararında ve Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihinde geçici teminat mektubunun teklif dosyasından çıkmadığının bildirildiği, ancak kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan ihale komisyonu kararında isteklinin evraklarının tam olduğunun ifade edildiği iddialarına ilişkin olarak ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme ile herhangi bir tespitin yapılmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca söz konusu iddiaya ilişkin olarak idarenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin, ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme dışında Kurumun inceleme yetkisi olmaması sebebiyle mümkün olmadığı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

iş deneyim belgelerine ilişkin olarak bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceği belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabileceği açıklamaları ile bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabilmesinin kısmi bölünmelerde ancak bölünen şirketle bölünme sonrası ortaya çıkan şirketlerin faaliyet alanlarının ayrılması durumunda uygulanabileceği açıklamalarının incelemeye konu ihalede uygulanamayacağı

İhale üzerinde bırakılan isteklinin meyve nektarı(suyu), beyaz peynir, açık çokokrem, kurabiye, peynir ve meyveleri gıda rasyonunda yer alan miktarlara göre açıkladığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan ihale dokümanı kapsamında hazırlanan örnek menüde yer verilmesine rağmen gıda rasyonunda yer almayan arabaşı çorbasının açıklanmasında ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi belirlemiş olduğu düğün çorbasını açıkladığı İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin diğer iddialar kapsamında değerlendirme dışı bırakılması ve teklifi sınır değerin altında kalan diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması sunmamasından dolayı örnek menüde yer alan yemeklerin bazılarının gıda rasyonunda olmaması hususunun bu inceleme kapsamında esasa etki etmediğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı

ihaleye ait yaklaşık maliyetin toplam 16.955.840,00 TL olarak belirlendiği, ihale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının 20.000.000,00 TL olduğunun belirtildiği, ihalenin 1’inci kısmında geçerli olduğu tespit edilen 5 isteklinin, 2’nci kısmında geçerli olduğu tespit edilen 1 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında ve sınır değerin üzerinde olduğu dikkate alındığında, idarece gösterilen iptal gerekçelerinin dayanağının bulunmadığı, bu itibarla, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 15.01.2016 tarihinde iptal edildiği, ancak itirazen şikayete konu edilen 1’inci ve 2’nci kısımlarına ilişkin iptal gerekçesinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği

ihale süresince kullanılacak olan ana çiğ girdilerin maliyetinin, isteklilere verilen örnek menü üzerinden ve isteklinin tevsik ettiği fiyatlar kullanılarak hesaplanması, belirlenen oranın isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu Ek-H.4 belgesinde belirttiği oran ile kıyaslanması gerekmektedir. isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarenin öne sürmüş olduğu gerekçelerle kabul edilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı görüldüğünden, idarenin aşırı düşük teklif değerlendirmelerini başvuru sahibinin sunmuş olduğu Ek-H.4 belgesi üzerinden ve yukarıda belirtilen oranların karşılaştırılması sonucu yapması gerektiği

Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde, ana çiğ girdilerin toplam tutarının 905.782,87 TL olarak hesaplandığı ancak olması gereken esas tutarın 991.366,39 TL olduğu yani iki tutar arasında 85.583,52 TL bir farkın olduğu, ana çiğ girdi maliyeti 991.366,39 TL alındığında, ana çiğ girdi maliyeti ile işçilik maliyeti toplamının toplam teklife oranının 0,9981 olduğu, açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği