Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde, ana çiğ girdilerin toplam tutarının 905.782,87 TL olarak hesaplandığı, ancak ana çiğ girdilerin teklif edilen birim fiyatlarının ve miktarlarının çarpılması sonucunda ulaşılan tutarın 991.366,39 TL olduğu yani iki tutar arasında 85.583,52 TL farkın olduğu, işçilik maliyeti içerisinde personele verilecek olan giyecek ve yemek maliyetinin olmadığı, personele verilecek olan yemek maliyetine ana çiğ girdi maliyeti içerisinde yer verildiği, ana çiğ girdi maliyeti 991.366,39 TL alındığında, işçilik maliyeti, açıklama kapsamında verilen tutar kadar alınarak hesaplama yapılsa dahi ana çiğ girdi maliyeti ile işçilik maliyeti toplamının toplam teklife oranının 0,9981 olduğu, giyecek maliyetinin hesap edildiği durumda işçilik maliyetinin cetvelde verilen tutardan daha fazla olması gerektiği değerlendirildiğinde olması gereken esas oranın neredeyse 1 olduğu, diğer bir ifadeyle ana çiğ girdi maliyeti ile işçilik maliyeti toplamının hemen hemen teklifin tamamını oluşturduğu, açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu dikkate alındığında giyim giderlerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesine göre giyim giderleri için herhangi bir açıklama sunmalarının gerekmediği, ancak “8.2. Makine, Teçhizat ve Ekipman Malzemeleri olarak belirtilen tabloda araçların maliyetinin amortismana tabi olduğu bu nedenle anılan Tebliğ’e göre açıklama sunmalarının gerekmediği anlaşılmakla birlikte çim biçme makinası yakıtı ile ilgili olarak açıklama istenilip istenmediğinin belirtilmesi gerektiği, “8.3. Temizlik Sarf Malzemeleri” ne ilişkin olarak da açıklama istenilip istenmediğinin belirtilmesi gerektiği

teminatların teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebileceği, bu kapsamda geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması yerine yeni bir geçici teminat mektubu alınarak idareye verilmesinin de bir teminat değişimi olarak kabul edilebileceği, idarenin geçici teminatların süresinin uzatılması talebinin de tekliflerin geçerlilik süresinin yasal olarak en fazla uzatılabileceği sürenin (60 gün) sonundan sonra olması hususları bir arada değerlendirildiğinde şikayete konu işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinin madde gerekçesinde yer alan “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanıdığı, bunun yanında anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile ihale komisyonu kararı üzerine, ihale yetkililerine de ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği

İhale konusu işin yüklenicinin kendi mutfağında yapılmayacağı hususu dikkate alındığında, söz konusu ihalede sunulacak işletme kayıt belgesinin mutlaka isteklinin kendi mutfağında gıda üretimi yapıldığına ilişkin olması gerektiği, aksi taktirde sunulan belgenin ihale konusu işin yerine getirilebileceğini tevsik eder nitelikte olamayacağı yönünde bir değerlendirmenin de bu durumda yapılamayacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla ihale dokümanında yer alan herhangi bir düzenlemede istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediği, yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesi sunulmasının yeterli sayıldığı

yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de düzenlenmesi gerektiği, Teknik Şartname’de ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen yükümlülüklere yönelik düzenlemeler yapılabileceği, idare tarafından bahse konu böyle bir belge isteniliyor ise, söz konusu belge ile ilgili düzenlemelerin İdari Şartname’nin ihaleye katılımda yeterlik belgelerini düzenleyen ilgili maddelerinde yapılmasının kamu ihale mevzuatının bir gereği olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde belirtilen belge yeterlik belgesi mahiyetinde olmadığından teklif ekinde sunulmasına gerek olmadığı, belgenin sunulmadığı gerekçesiyle herhangi bir isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılamayacağı, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yeterlik kriteri olarak gösterilmeyen ve Teknik Şartname’de ihale dosyası kapsamı içerisinde sunulması gerektiği belirtilen bu belgenin başvuru sahibi tarafından sunulmamasının evrak eksikliği nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için geçerli bir gerekçe olarak gösterilemeyeceği

ihaleye ait Teknik Şartname’de yer verilen 15 günlük örnek menü, “Gıda Rasyonu” ve isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı incelendiğinde, isteklilerin söz konusu dokümana göre eşit koşullarda aşırı düşük teklif açıklaması hazırlamaları ve bu açıklamaların idare tarafından sağlıklı olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit şartlarda ve sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca Teknik Şartname’de 15 günlük örnek menüde yer alan, ancak “Gıda Rasyonun”nda yer almayan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramajlarının) belirtilmesi, “Gıda Rasyonu”nda yer alan, ancak, alternatifleri olan yemeklerin ise hangi alternatifinin olduğunun açıkça belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi gerektiği

Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi için 15 günlük menü içerisinde yer alan her öğünün ve yemeğin, tarif ve gramajlarının açık şekilde belirtilmesi gerektiği, mevcut durumda gıda rasyonunda yer almayan yemeklere örnek menü içerisinde yer verildiği, bu durumun aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sürecinde eşitlik ilkesinin zedelenmesine yol açacağı, bu nedenle idarenin yalnızca gıda rasyonunda gramaj ve tarifleri bulunan yemeklerden oluşan yeni bir 15 günlük örnek menü hazırlaması gerektiği anlaşılmış olup yeni hazırlanacak örnek menü ile aşırı düşük teklif sorgulama işlemini yeniden gerçekleştirmesinin Kanunun 5’inci maddesinde yer alan eşitlik ve rekabet ilkelerine uygun olacağı

Sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde ana çiğ girdi oranının 0,638631, işçilik oranının 0,279712 ve yardımcı gider oranının 0,081658 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,918343 olarak hesaplandığı, bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamaları çerçevesinde yardımcı girdiler olarak değerlendirilen yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar için açıklama sunmasına gerek olmadığı