idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü gereğince de idarelerin ihalenin iptaline karar vermeleri için takdir yetkilerinin bulunduğu anlaşıldığından idarece alınan iptal kararının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre söz konusu ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olduğu

isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında aylık örnek yemek menüsü üzerinden girdi miktarları ile birim fiyatların çarpımını ve bu şekilde bir günlük öğün maliyeti ve dolayısıyla toplam yemek maliyetinin hesaplanmasını gösteren cetvellerin sunulmadığı tespit edilmiştir. Sonuç itibarıyla örnek yemek menülerindeki girdiler ve birim fiyatların çarpımı üzerinden teklif maliyetinin açıklanamadığı anlaşılmış olup, açıklamanın bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı

i malzemeli yemek hizmeti alınan ihalelerde asgari iki haftalık örnek yemek menüsü listesine Teknik Şartname’de yer verilmesi ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu gerekliliklerin anılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olması nedeniyle, bu aşamada teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında asgari iki haftalık örnek menü ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları verilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması gerektiği, söz konusu aşırı düşük açıklama talebi yazısında asgari iki haftalık örnek menü ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına yer verilmediği dikkate alındığında, idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilere asgari iki haftalık örnek yemek menüsü ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları verilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği

işçilik maliyetinin ana bileşeni, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret olduğundan, personele ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının fiyat farkları dikkate alınmadan, ihale tarihinde geçerli asgari ücret tutarına göre yapılacağı, kaldı ki İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca ihalenin teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda personel giderine yönelik aşırı düşük teklif açıklamasında tereddüt oluşacağı şeklindeki iddianın da yerinde olmadığı

aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan gramaj listesinde bulunmadığı tespit edilmiş olup, gerek aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması gerekse sunulan açıklamaların objektif olarak değerlendirilmesi açısından, çiğ girdi cins ve miktarları Teknik Şartname ekinde yer alan listede mevcut olan yemek menüleri arasından herhangi bir tereddüde yer verilmeyecek şekilde örnek 2 haftalık yemek menüsü oluşturulmak suretiyle sorgulamanın yenilenmesi gerektiği

idarenin öğün başına belirlediği 6,26 TL’lik birim fiyatın ise, idarenin 29.12.2014 tarihinde gerçekleştirdiği ihaledeki sözleşme birim fiyatının (4,00 TL) güncelleme katsayısı (1,067704608) ile çarpımı sonucu bulunan 4,27 TL ile piyasadaki üç firmadan alınan fiyat tekliflerinin ortalaması sonucu bulunan 6,26 TL’lik birim fiyatın yaklaşık maliyete esas birim fiyat olarak alındığı, yemek sunum giderlerinin de aynı yöntemle belirlendiği, personele verilecek giyim eşyası için piyasada faaliyet gösteren üç firmadan alınan fiyat tekliflerinin ortalamaları esas alınarak birim fiyat oluşturulduğu görülmüştür.

Noterler Birliğinin anılan yazılarından, ibrazdan örnek çıkarma işlemlerine ilişkin olarak, noterlerce, ibraz edilenin asıl olması koşulu ile ibrazdan örnek çıkarmak için noterliğe başvuran kişinin yapacağı işlemin niteliğine göre ve talebi alınmak suretiyle işlemin altına “ibraz edilen aslının aynıdır”veya “iş bu suret aslına uygundur” şeklinde şerh konulabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ibraz edilen işletme kayıt belgesinin asıl belge olması halinde, bu belgenin örnekleri üzerine düşülen şerhin “ibraz edilen aslının aynıdır” veya “iş bu suret aslına uygundur” ifadelerini içermesi veya bu ifadeler doğrultusunda olmasının gerektiği, söz konusu belgenin aslının örnekleri ile birlikte sunulmasına rağmen bahse konu belgenin örnekleri üzerine bu örneklerin aslına uygunluğunu belirtir ifadeleri içeren şerh düşülmeyerek “ibraz edilenin aynıdır” veya benzer ifadelere sahip şerhlerin düşülmesinin ilgili noter ve başvuru sahibi isteklinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmış olup anılan isteklinin söz konusu iddiasının da yerinde olmadığ

İdari Şartname’de yer verilen ve aşırı düşük teklif açıklamasına esas olan örnek menüde yer alan yemek türlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle ihale dokümanına uygun açıklama yapılması ve açıklamanın mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi imkânının ortadan kalktığı anlaşılmakla beraber, örnek yemek menüsünde belirtilen eksikliğe rağmen Gıda Rasyonu’nda gramaj listesi mevcut olan yemek ve çeşitler seçilmek suretiyle yeni bir örnek menü oluşturulması ve bu menüye göre aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi

İdari Şartname’de 2 haftalık örnek menüde yer alan yemekler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen gıda rasyosundaki gramajların kullanılacağının belirtilmesine rağmen, anılan gıda rasyosunda örnek menüde yer alan bazı yemeklere rastlanılamaması, bazılarının ise hangi çeşidinin dikkate alınacağının anlaşılamaması gerekçeleriyle, idare tarafından 2 haftalık örnek menünün ve kişi bazlı öğün sayılarının gramajlar ve çeşit konusunda yanlış anlaşılmaya mahal vermeyerek açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirlenerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesi dikkate alınarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği