ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ürünün teknik şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idareye ait olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarının iş ortaklığındaki hissesi üzerinden yeterlilik değerlendirilmesi yapılabileceği düzenlenmekle birlikte, isteklilerin kendi firmasına ait gelir tabloları ile daha önceki iş ortaklıklarına ait gelir tablolarını hissesi oranında birleştirmek suretiyle yeterlilik kriteri sunulmasının öngörülmediği, söz konusu durumun sadece taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması haline özgülendiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan Konsolide Gelir Tablosu adı altında düzenlenen gelir tablosundaki değerler dikkate alınarak yeterlilik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de; ortak girişim olarak teklif verilen ihalelerde işi ortaklığından elde edilen işlerin parasal tutarının iş ortaklığındaki hisse oranında dikkate alınacağının açıkça düzenlendiği, davacı şirketin ortak girişim olarak tamamlanmış bitirilmiş bir işe ilişkin parasal tutarı göstermek üzere konsolide gelir tablosunu sunduğu, tamamlanmış bitirilmiş bir işe ilişkin parasal tutarların, bilançolara yansıtılarak ve taahhüt süresince kesilen faturalar esas alınarak kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlandığı dikkate alındığında ayrıca bu işlere ilişkin fatura sunulmasının zorunlu olmadığı, sonucuna varıldığından, davacı şirketin, yeterlilik kriterini sağladığını göstermek üzere iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunduğu konsolide gelir tablosunun değerlendirmeye alınıp bu gelir tablosunda yer alan ve davacının hissesine düşen kısım dikkate alınarak yeterlilik kriterini sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Mahkeme kararında “…Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan kararda kurulca ihale üzerinde bırakılan isteklinin, gerçekçi olmayan proforma faturalara dayanılarak yaptığı açıklamaların kabulünün mümkün olamayacağı, almış olduğu proforma faturaya dayanarak iş kalemi analizinde işçilik miktarını düşürdüğü ve/veya işçilik için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmış saatlik asgari ücretin altında ücret öngördüğü, isteklinin 1 m ihata duvarı imalatı için gerekli beton harcı ile çelik çubuk miktarını eksik hesapladığı (eksik hesaplanmış beton harcının tutarının iş kalemi için teklif edilen fiyatın yaklaşık %20’sine tekabül etmekte olduğu) anlaşıldığından, bahse konu iş kalemine yönelik açıklamasının yeterli olmadığı, isteklinin hesaplamalarında malzeme nakli mesafesini düşük aldığı, Alt İş Kalemi Ayrıntı Listesinde yer alan iş kalemleri ile açıklama kapsamında sunulan analizlerde yer alan iş kalemlerinin birbirleriyle uyumlu olmadığı yolunda tespitlere yer verildiği görülmektedir. Ancak dava konusu kurul kararında ise yer verilen aşırı düşük sorgulamasına yönelik aykırılıklardan söz edilmeksizin istekliden yeniden açıklama istenilmesine değinildiği görülmektedir.

Danıştay kararı ile bu kararın uygulanmasına yönelik olarak alınan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Kamu İhale Kurul kararı ile “…Anılan Kurul kararı doğrultusunda, Ltd. Şti. hariç diğer istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda ; … yaptıkları aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, bunun sonucunda başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir. … Anılan Kanun’un 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

Daire kararında da belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 41. ve 42. maddelerinde birbirine paralel şekilde özel bir tebligat usulü getirilmiş olup, bu maddelerde herhangi bir istisnaya gidilmeden mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacağı kuralı benimsenmiştir. Kanun’un bu açık düzenlemesi karşısında sözleşmeye davet yazısının yedinci günden daha önce istekliye tebliğ edilmesi halinde dahi postaya verildiği tarihten itibaren yedinci günde tebliğ edilmiş sayılması düzenlemenin amacına uygun olacaktır.

iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu görülmekle birlikte, söz konusu iş bitirme belgesinin teklif tarihi itibariyle henüz hazırlık evrakı niteliğinde olduğu, belgede Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı onayının bulunmadığı hususu dikkate alındığında söz konusu iş bitirme belgesinin, belge düzenleme kriterlerini taşımaması nedeniyle İdari Şartnamede yer verilen yeterlik koşulları yönünden kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, adı geçen şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı ile Bina Restorasyon Uygulama İşi ihalesinin 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapıldığı, ihaleyi yapan idarece söz konusu ihale istisna kapsamında değerlendirilmeden ihale edildiği, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerle ilgili olarak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını inceleyerek sonuçlandırmak Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında sayıldığı anlaşıldığından, dava konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerekirken başvurunun kurumun görev alanında olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada,Mahkeme kararı ile iş deneyim belgesinin sehven hatalı düzenlendiği, belgenin mevzuata uygun olarak düzenlememesinde davacı şirketin kusuru ve bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu nedenle doğacak külfetin davacıya yükletilemeyeceği, ayrıca iş deneyim belgesinin içeriğine ilişkin tereddüt oluşturacak nitelikteki bilgi eksikliklerinin söz konusu belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluşlardan kaynaklanması halinde bu eksikliğin ilgili idarelerce tamamlatılacağı hususunun yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca sabit olduğu sonucuna varılmaktadır.

uyuşmazlığın EKAP üzerinden gönderilen demo talep yazısının davacı şirkete tebliğ edilip edilmediğinden kaynaklandığı; dosyada, ihaleye ilişkin olarak davacı şirket adına düzenlenmiş demo çağrı yazısının olduğu görülmekte ise de, bu yazının EKAP üzerinden davacı şirkete tebliğ edildiğine dair bir bilginin bulunmadığı, ihaleyi yapan idare tarafından Mahkememiz ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde de, aynı tarih ve sayıyı içerir ancak dava dışı olup, ayrı bir tüzel kişiliği olan A.Ş.adına söz konusu ihale için düzenlenmiş bir demo çağrı yazısının da bulunduğu ve EKAP Tebligat Listesinden de görüleceği üzere bu yazının adı geçen şirkete EKAP üzerinden tebliğ edildiği, dolayısıyla, davacı şirkete yapılmış bir demo çağrı yazısı tebligatının bulunmadığı görülmektedir.

kanunlardan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmemesinden İdare sorumlu değildir.” düzenlemesine yer verilmiş, her ne kadar bu düzenlemede tazminat türleri sayılmış olmasa da bu hükmün ilgili mevzuattan kaynaklanan parasal hakların tamamının karşılanacağı şeklinde anlaşılmasının kaçınılmaz olduğu, bunlar arasında da ilk akla gelenin kıdem ve ihbar tazminatı olduğunda duraksama olmadığı, bu haliyle mevcut düzenlemenin hem mevzuata aykırı olduğu hem de tekliflerin oluşturulmasını engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığından, bu yönüyle de itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Belediye Başkanlığı tarafından açılan davada, Mahkeme kararı ile “Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin ve Genel Şartname’nin ilgili maddeleri gereği idareye belgelendirme kuruluşundan alınan uygunluk onayı ile Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’nin sunulduğu, anılan belgelerin EN standartlarını taşıyan belgeler olduğu, belgelendirme kuruluşundan alınan “Uygunluk Onayı” başlıklı belgenin modellerini kapsadığı, Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’ni kapsadığı, istekli tarafından teklif edilen ürünlerin ise anılan belgelerde yer almadığı, Şti. firmasının ihale tarihinden sonra kapsam genişletmesi (ilave) ve firma ticari modellerinin eklenmesi talebi üzerine, yapılan incelemeler sonrası, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’ne eklendiği ve belgenin son geçerlilik tarihinin de uzatıldığı, teklif edilen uygunluk belgesine ihale tarihinden sonra eklendiği, ihale tarihi itibariyle isteklinin istenilen yeterlilik kriterlerini karşılamadığı, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakan idare işleminin hukuka uygun olduğu, davalı idarece mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.