Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme kararında “…davacının ikinci iddiasına ilişkin dava konusu Kurul kararı incelendiğinde; dava konusu İhale İlanının “Diğer hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde; …ihale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Olayda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ek-2’de yer alan açık ihale usulü ile ihale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 33.maddesinin değiştirilmesine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesinin Danıştay kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, daha sonra söz konusu kararın uygulanması maksadıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi ile aynı Yönetmeliğin 59. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları değiştirildiği ve aynı maddeye beşinci fıkra eklendiği, ihale sürecinin henüz tamamlanmamış olduğu da dikkate alındığında, dava konusu ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca oluşan yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılması gerekmekte iken, aksi yöndeki dava konusu kurul kararında hukuka uyarlılık görülmemiştir….” gerekçesiyle dava konusu kurul kararının davacının ikinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

itirazen şikâyet başvurusunda başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin başvuruya eklemesi gerektiği, davacının söz konusu bedeli (6.381,00 TL) EFT ile yatırdığı ve dekontu da başvurusuna eklediği, her ne kadar idarece söz konusu belgede ihale kayıt numarası veya ihale adının yer almadığı yapılan ilana rağmen eksikliğin giderilmediği belirtilmekte ise de, başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgede ihale kayıt numarası veya ihale adının yer alması gerektiğine dair açık bir düzenlemenin bulunmadığı, Kurumun yatırılan bedelin hangi ihale için hangi amaçla yatırıldığı hususunda tereddüte düşmesi hâlinde ilgiliye ilan yolu yerine bizzat kayıtlı adresine tebligat yapılmak suretiyle ihtar yapmasının gerekmesine karşın idarece ilân yolu ile eksikliğin giderilmesinin talep edildiği anlaşılmakta olup davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır

dava konusu ihaleye ve kurul kararına dayanak teşkil eden Yönetmelik hükümlerinin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, dolayısıyla ihalenin ilan edildiği tarihte ve dava konusu kurul kararının tesis edildiği tarihte hukuk aleminde mevcut olmayan hükümlere göre değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 53.3.4. maddesinde yer alan yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine ilişkin düzenleme ile bu düzenlemeye dayanılarak idari şartnameye konulan belirtilen iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verileceğine ilişkin düzenlemeye yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay kararı ile yukarıda belirtilen gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

belgedeki imza ve mühürle ilgili sahte olduğuna dair herhangi bir kanıt bilgi veya belge bulunmadan sadece yabancı ülkedeki mevzuat gereği araya yabancı ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın onayı girdikten sonra Türk Konsolosluğunca tasdik işlemi gerçekleştirildiğinden, davacının sunduğu iş deneyim belgesinin ihale şartnamesine ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 31. Maddesine aykırı olduğundan bahisle, davacı iş ortaklığınca yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.