Danıştay kararı ve hukuken geçerli mevzuat hükümlerinin bir arada değerlendirilmesi sonucunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde esas alınacak olan ölçütün “c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması” olduğu kanaatine varıldığından, davalı idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin (a), (b) ve (ç) bentlerinin yukarıda belirtildiği üzere Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi sebebiyle davalı idare tarafından anılan fıkranın (c) bendi kapsamında yapılacak bir değerlendirme üzerinden ihalenin sonuçlandırılması yönünde karar alınması gerekirken ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay dava konusu yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ihale ilanından önce olduğu, gerekse yeni yönetmeliğin ihalenin yapıldığı tarihten önce yürürlüğe girdiği gözetildiğinde, her ne kadar ihale ilanında ve dokümanında önceki yönetmeliğe göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibinin üzerinde ihalenin bırakılacağı belirtilmiş ise de; sonraki yönetmeliğin davacının lehine olması ve söz konusu yönetmelikle getirilen aşırı düşük teklif sorgulamasının da ancak ihale tarihinde yapılması mümkün bulunduğundan, dava konusu ihalede Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu ve yeni tarihli yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve buna ilişkin yapılan itirazen şikayetin reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

ihaleye ve dava konusu kurul kararına dayanak teşkil eden Yönetmelik hükümlerinin Danıştay karanyla yürütmesinin durdurulduğu, ihalenin yapıldığı göz önüne alındığında ihale ilanı tarihinde Yönetmelik hükümlerinin hukuken varlığını korumadığı anlaşıldığından yargı kararı gereği oluşan venı hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden, yasal davanağı kalmayan dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

ihaleyi yapan idarece proforma faturalarda bir eksiklik bulunmadığı ve proforma faturadaki bilgilerin doğruluğunun ilgili maliyet/satış tutan tespit tutanakları istenilmek suretiyle teyit edilmesi yoluna gidilmediği ve davalı idare tarafından da proforma faturaların gerçek durumu yansıtmadığı yönünde yapılmış bir tespitin de olmadığı dikkate alındığında, davacının teklifinin salt proforma faturalar üzerinde “fiyat teklifinin dayalı olarak düzenlendiği tutanakların tarih ve sayısının belirtilmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamıştır.”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararında “…Dava konusu uyuşmazlıkta; dava konusu ihaleye teklif verenin teklif zarfında yer alan belgelerden “iş deneyim belgesi”, “ticaret sicili gazetesi” ve “imza sirkülerinin” idare tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” İbaresi ile birlikte, “İl Müdür Yardımcısı” ibaresi taşıyan kaşe ile kaşelendiği, idareye ait mühürle mühürlendiği ancak imzalanmadığı açık olmakla birlikte, bahse konu bu belgelerde imza bulunmamasının sorumluluğunun tek başına teklif sunan şirkete bırakılamayacağı, bu belgelerde imza bulunmamasının belgeyi düzenleyen idareden de kaynaklandığı, bununla birlikte bahse konu bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı da dikkate alındığında, bu imza eksikliğinin belgelerdeki bilgi eksikliği olarak kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır.Bu durumda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi, ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinde imza bulunmaması yönündeki eksikliğin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, söz konusu işlem tesis edilmeden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararında, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen uzurevi Sağlık Hizmet Alım İşi ihalesinin davacı uhdesinde kaldığı, ihalede istekliler arasında bulunan Ltd. Şti.’nce ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet dilekçesi ile idarece tekliflerinin teklif dosyasında iş bitirme belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, iş bitirme belgesinin, belediyece verilmediğinden ihaleye sunulamadığı, ihalede tüm isteklilerin teklif bedellerinin ihale kararında belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen kendi teklif bedellerine yer verilmediği, ihale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işte ihale konusu iş ve benzer işler tanımına uymayan işler olduğu bu nedenle ihalenin iptali gerektiği gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ise de; Kamu İhale Kurumu’nca iddialar yerinde görülmemiş ancak, ihalede 7 teklif verildiği ve 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu çerçevede ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle başvuruya konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği belirtilen dava konusu ihalede, dört istekli tarafından eşit fiyatların teklif edilmesi nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği uygulama yapıldığı ve bu isteklilere ait ihale tarihinden önceki kanuni süresi içerisinde verilmiş son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/net satışlara ilişkin işlemler üzerinden hareket edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği, dava konusu kurul kararının da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası hükümleri gereğince değerlendirme yapılmak suretiyle alındığı anlaşılmaktadır.

elektrik, elektronik, elektromanyetik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi” ne ait iş kalemlerinden tünel, aydınlatması, tünel yaklaşımları, viyadük, köprü ve kavşak ve yol aydınlatması, tünel havalandırma, işleri, yangın algılama ve ihbar sistemi, tünel kamu anons sistemi, sulu yangın söndürme sistemi, kapalı devre televizyon sistemi, tünel radyo sistemi ve hava kontrol ve ölçüm sistemi işlerinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde dava konusu ihaleye ait ihale dokümanında benzer iş olarak kabul edilen (E) l.Grup dışında başka gruplarda yer aldıkları, söz konusu iş kalemlerinin bedellerinin iş deneyim belge tutarından düşülmesi halinde belgenin dava konusu iş için istemler deneyim belge tutarının altında kaldığı, buna göre ihale üzerinde bırakılan ortaklık tarafından sunulan iş deneyim belgesinin miktar olarak istenilen yeterliliğe sahip olmadığı ve bu nedenle ihale üzerinde bırakılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihale kapsamında iş deneyim belgesi ekinde sunulduğu, yapılan iş sonucunda yapı ruhsatının düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması amacıyla Mahkeme kararı ile yapılan inşaata ait yapı kullanma izin belgesi ile yapı ruhsatı düzenlenip düzenlenmediğinin Belediye Başkanlığı’ndan sorulması üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden yapılan inşaata ait yapı ruhsatının düzenlendiğinin anlaşıldığı, Tebliğde iş deneyim belgesinin yapım işinin BIl grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda ek belge sunulmasının beklenebileceği, uyuşmazlıkta ise inşaat alanı bilgilerinin iş deneyim belgesi ekinde sunulduğu, benzer iş olarak değerlendirildiğinde de BIl grubunda yer alan Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m² ve üstü yapı inşaat alanı) grubunda yer aldığı, benzer iş koşulunun da sağlandığı benzer işe uygun olduğu anlaşılmıştır.Özel ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin Ek Bina İnşaatı işine ait olduğu, tutarının ise 11.314.331,17 TL olduğu, pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin sağlaması gereken asgari iş deneyim belgesi tutarının tamamını sağladığı, özel ortak tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin tutar olarak yeterli olması halinde benzer işe uygunluğunun aranmayacağı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39. maddesi hükmü gereği olduğu anlaşılmıştır.Bu durumda; davacı iş ortaklığının hem pilot ortağı hem de özel ortağının sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı ile benzer iş bakımından Tebliğe uygun olduğu anlaşıldığından davacı iş ortaklığın iş deneyim belgesi geçersiz olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır”dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay kararında “Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında birinci ve üçüncü iddialara ilişkin olarak yapılan değerlendirmede; başvuru sahibinin sunduğu analiz sertifikası ve piyasaya sürülüm sertifikalarının yabancı dilde düzenlenen belgeler olduğu, bu belgelerin tercüman aracılığıyla Türkçe çevirisinin yapıldığı ve noter tarafından da çevirinin onaylandığı, İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5. maddesinde yer alan “Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması hâlinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” düzenlemesi gereğince başvuru sahibinin sunduğu tercümelerin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, ayrıca, idarece yapılan değerlendirmede noter onayında “aslı gibidir” ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu belgenin asıl belge ile aynı olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığının anlaşıldığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesinin dördüncü bendinde yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin anlaşılması gerektiği ve “Apostil tasdik şerhi” taşımayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işleminin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından gerçekleştirileceği veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiğinin kurala bağlandığı, incelemeye konu belgede, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından belgede yer alan mührün Valiliği’ne ait olduğunun onaylandığı görüldüğünden, idare tarafından söz konusu belgenin belgelerin sunuş şekline aykırı olduğu yönündeki değerlendirmesinde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiş, ancak söz konusu gerekçede aksi yönde değerlendirme yapılmasına rağmen kararın sonuç kısmında davacının itirazen şikâyet başvurusu reddedilmiştir.Bu durumda, her ne kadar davalı idarenin savunmasında dava konusu Kurul kararının hüküm fıkrası ile davacının birinci ve üçüncü iddialarının değerlendirildiği gerekçe bölümü arasındaki çelişkinin bir yanlışlık olduğu ve bu durumun dosyadaki diğer bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı belirtilmiş, bu değerlendirmeye Mahkeme’ce itibar edilmiş ise de, söz konusu çelişkinin dava konusu işlemin sıhhatini etkileyen esaslı bir hata olduğu ve bu eksikliğin diğer destekleyici bilgi ve belgelerin değerlendirilmesiyle aşılmasının mümkün olmadığı, davacının söz konusu iddialarının tam ve eksiksiz olarak değerlendirilmek suretiyle yeniden karar verilmesi gerektiğinden dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

benzer iş olarak sunulan çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi” ne ait iş kalemlerinden tünel, aydınlatması, tünel yaklaşımları, viyadük, köprü ve kavşak ve yol aydınlatması, tünel havalandırma, işleri, yangın algılama ve ihbar sistemi, tünel kamu anons sistemi, sulu yangın söndürme sistemi, kapalı devre televizyon sistemi, tünel radyo sistemi ve hava kontrol ve ölçüm sistemi işlerinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde dava konusu ihaleye ait ihale dokümanında benzer iş olarak kabul edilen (E) l.Grup dışında başka gruplarda yer aldıkları, söz konusu iş kalemlerinin bedellerinin iş deneyim belge tutarından düşülmesi halinde belgenin dava konusu iş için istemler deneyim belge tutarının altında kaldığı, buna göre ihale üzerinde bırakılan ortaklık tarafından sunulan iş deneyim belgesinin miktar olarak istenilen yeterliliğe sahip olmadığı ve bu nedenle ihale üzerinde bırakılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılması istemine yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kurul kararının alındığı tarih itibariyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ile 3.fıkrasının yürütmesinin durdurulmuş olmasına karşın, yargı kararı ile hukuken varlığı ortadan kalkan hükümler dayanak alınmak suretiyle ve yargı kararı sonrasında mevzuatta oluşan boşluğu gidermek adına düzenleyici herhangi bir işlem yapılmadan tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır.