davacının hat giderinin tevsiki amacıyla İl Telekom Müdürlüğünden alman fiyat teklifine telsiz kullanım ücretinin de dahil olduğunun İl Müdürlüğüne ait yazı eki belgeden anlaşılması sebebiyle, davacının telsiz kullanım ücretinin tarife fiyatına dâhil edilmediğinden bahisle, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

şirkete ait teklif zarfı, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile diğer belgelerdeki imzaların kontrolü sonucunda teklif zarfının yapıştırılan yerini imzalayan kişinin imzasını tevsik eden vekâletname ve imza sirkülerinin bulunmadığı, dolayısıyla İdari Şartnamenin 22’nci maddesinde yer alan “Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfa veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfa veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir'” hüküm doğrultusunda davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında A.Ş.yi temsile yetkiliye ait imza sirkülerinin sunulduğu, birim fiyat teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin vekil tarafından imzalandığı tespit edildiği, teklif zarfının üzerindeki imzanın ise teklif dosyası içerisinde sunulan imza beyannamesindeki imzalar ile uyumlu olmadığı belirtilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş ise de, imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabul edilmesi gerektiği, davalı idarenin 4734 sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceğinin açık olduğu ve davacı şirket tarafından teklif zarfının imzalandığının ikrar olunduğu sabit olduğundan, dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.Uyuşmazlık konusu Kamu İhale Kurulu kararının A.Ş’nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasına ilişkin kısmı bakımından incelenmesi:Bu durumda; dava konusu işlemin A.Ş.’nin dava konusu ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından,  A.Ş.’nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptaline, A.Ş. fnin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmının ise reddine…” karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme kararında, “…Bu durumda, davacıların pilot ortağı EKAP’a kayıt olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemlerin pilot ortak tarafından yapılabileceği, özel ortağın EKAP’a kayıtlı olmamasının ihalenin esasını etkilemeyeceği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Elektronik Kamu Alımları Platformu başlıklı EK MADDE 1 de EKAP’a kayıtlı olmayanların ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm yer almadığı, 4734 sayılı Kanunda yer almayan hususların yönetmelik hükümleri ile değiştirilmesi veya genişletilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, özel ortak  EKAP’ta kaydının olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.Anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Kamu İhale Kurul kararının iptaline,2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.Anılan mahkemenin dava konusu işlemin iptaline karar vermesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda bu defa Danıştay kararı ile “…Kamu ihale mevzuatının aktarılan düzenlemeleri uyarınca, İhale dokümanının satın alınabilmesi ve bu doğrultuda ihalelere katılabilmeleri için, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının  zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadığının tespiti hâlinde isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.Bu itibarla, özel ortak ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı olmadığı konusunda duraksama bulunmadığından davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

,Kurul kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararının Dairemizin kararıyla bozulduğu ve davanın reddine karar verildiği Kurul kararı ve bu karar doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerin yukarıda anlatılan gerekçelerle hukuka uygun olduğu dikkate alındığında, Kurul kararının iptali sonrasında yapılan işlerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” ifadelerine yer verilerek Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

yapılan temyiz istemi neticesinde Danıştay Kurulunun kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin ortağı olduğu ortak girişim tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesine (iş denetim belgesi) esas olan Diyarbakır Belediye Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılan “Mülkiyeti Belediyeye ait terminali yerinin 25.000 m2’lik kısmından otel, ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonu Belediye’ye ait 240 dönümlük alanda otobüs terminali ve terminal sahası içerisinde otel ve ticaret merkezi hisse ( kat ) karşılığı yapım işi”nin,Limited Şirketi’ne ihale edildiği, ancak, bu şirket tarafından herhangi bir imalat gerçekleştirilmeden söz konusu işin devir sözleşmesiyle Anonim Şirketi’ne devredildiği, otel, ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonu ve otobüs terminali”ve terminal sahası içerisinde otel ve ticaret merkezi yapılacağı hususu dikkate alınarak keşif özeti hazırlanarak tahmini bedelinin 3.300.000,00 TL olarak belirlendiği, işin tek bir sözleşmeye bağlandığı, birim fiyatlı olduğu ve söz konusu iş için hisse karşılığı dışında başka bir ödeme yapılmadığı görülmekle birlikte, Belediye Başkanlığı’nın proje değişikliği yapılarak 24.429 m2 olan yerleşim alanın 34.986,97 m2 olarak tadil edildiği ve sözleşmede belirtilen Akaryakıt istasyonu Projelerine ait inşaatın iptal edilerek 34.986,97 m2 alanın tamamının otogar binasına dahil edildiğinin görüldüğü, yani yapılan işin nitelik, alan ve teknik içerik olarak değiştiği, ayrıca iş deneyim belgesindeki işin bedeli olarak belirtilen 3.300.000,00 TL bedelin de avan veya ön projeye göre kabaca hesaplanmış başlangıçta yapılacak işler de dikkate alınarak hesaplanan keşif bedeli olduğu anlaşılmıştır.Olayda; yapılan işin yeni bir iş olduğu, bu yeni işin de yeni bir iş deneyim belgesine konu edilebileceğinden, önceki hukuki duruma göre düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesinin, yapılan işin gerçek mahiyetini ve gerçek toplam sözleşme bedelini yansıtmadığı anlaşılmakta olup, söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.Bu durumda; yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan işi yansıtan, gerçek ve doğrulanabilir verilere dayanan bir iş deneyim belgesi hazırlanması gerektiğinden, davacı şirketin ortağı olduğu ortak girişim tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakılmasına ve geçerli teklif kalmadığından bahisle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkeme ısrar kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkemece verilen ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

şikâyet başvurusu ekinde verilen yetkili temsilci belgelerinin fotokopi olduğundan bahisle” şekil yönünden reddedildiği görülmekle birlikte, idarenin ihalede mevzuata aykırı şekilde teklif zarfını ilgiliye iade etmediği, bu çerçevede isteklinin usulüne aykırı şekilde şikâyet başvurusunda bulunmasına ve şikâyet hakkının kullanılmasının kısıtlanmasına sebep olduğu açık olup, başvurunun yetki belgelerinin fotokopi olduğundan bahisle reddi de hukuka uygun bulunmamaktadır.

davacının sunduğu iş deneyim belgesinin doğrudan .. Başkonsolosluğu tasdik etmemekle birlikte, …Cumhuriyeti’nin kendi mevzuatı ışığında tercümesinin resmi çevirmence yapıldığı, belgede bulunan imza ve mühür yetkisinin… Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca –içeriğe bakılmaksızın- onaylandığı, ardından T.C. … Başkonsolosluğu’nca mühür ve imzanın … Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ait olduğunun metne şamil olmamak üzere tasdik olunduğu anlaşılmaktadır. tasdik işleminin imzanın doğruluğu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığı ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi amacını taşıdığı, belgenin düzenlendiğini .. Cumhuriyeti’nin kendi mevzuatından kaynaklı olarak belgedeki mühür ve imzanın önce … Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmasından sonra Tebriz Konsolosluğu tarafından da mühür ve imzanın … Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ait olduğunun tasdik edildiği görülmektedir.Bu durumda, belgedeki imza ve mühürle ilgili sahte olduğuna dair herhangi bir kanıt, bilgi veya belge bulunmadığı halde davacının sunduğu iş deneyim belgesinin belgelerin sunuluş şekli kurallarına aykırı olduğundan bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

davacı şirketin aşırı düşük açıklamasında, sorgulamaya tabi tutulan tüm iş kalemlerinin kendi tasarımları olduğu ve .. Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarında üretildiği, diğer tedarikçi veya satıcılardan satın alma gerekliliğinin bulunmadığının belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 45.1.13.6 ncı maddesi gereğince isteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetinin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.7) sunulması gerektiği, anılan Tebliğin 45.1.13.12 nci maddesinde ise maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmesi gerektiği, (Ek-O.7) maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenemeyeceği, dolayısıyla davacı şirketin teklif açıklaması kapsamında sunduğu … Cumhuriyet Vergi Müşavirleri Odasına kayıtlı firma tarafından düzenlenmiş (Ek-O.7) maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, söz konusu tutanağın “10/2009-9/2010” dönemine ilişkin olarak düzenlendiği, dolayısıyla son geçici vergi beyanname dönemine (ocak, şubat, mart 2011) ait olmadığı, ayrıca yabancı istekli statüsündeki söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında faaliyet gösterdiği ülke mevzuatında son geçici vergi döneminin “10/2009-9/2010” dönemine tekabül ettiğini gösteren nitelikte herhangi bir belge ve bilgi de sunulmadığı görülmüştür.Diğer yandan; teklif açıklaması kapsamında “yerel kumanda konsolu, anklaşman ekipmanları, yol boyu ekipmanları ve enerji besleme sistemleri”ne ilişkin sunulan proforma faturalardaki; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin serbest muhasebeci mali müşavir/ yeminli mali müşavir tarafından onaylı olmadığı, ayrıca, davacının analizlerdeki nakliye bedellerini tevsik etmek için sunduğu Ltd. Şti.’nden alınmış proforma faturada serbest muhasebeci mali müşavir kaşesinin bulunduğu, ancak proforma fatura üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ya da “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibarelerinin yer almadığı, söz konusu proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının da teklif açıklamasının ekinde sunulmadığı görülmüştür.Bu durumda, davacı firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun tevsik edilmediği sonucuna ulaşıldığından, davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek, Mahkemenin kararında ısrar edilmesine, “davanın reddine” karar verilmiştir.

ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibin isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir.Bu itibarla, ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken Kamu İhale Kurulu’nca başvurunun süre yönünde reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek, Mahkeme kararının; dava konusu işlemin, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin kısmının iptali yolundaki kısmının onanmasına Oybirliğiyle; davanın reddine ilişkin kısmının davacı şirketin temyiz isteminin kabulüyle bozulmasına, dava konusu işlemin, davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline oyçokluğuyla” karar verilmiştir.Gelinen aşama, yukarıda özetlenen safahat çerçevesinde değerlendirildiğinde; Danıştay karar gereğince alınan Kurul kararı ile başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak zaten esasın incelenmesine geçildiği ve bu iddiaya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde alınan Kurul kararıyla bu iddiaya ilişkin olarak “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği dikkate alındığında, Danıştay kararı çerçevesinde, başvuru sahibinin yalnızca ikinci iddiasına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda; davacı şirketin şikayete konu durumdan, kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği tarihde haberdar olduğunun kabulünün gerektiği, davacı tarafından bu tarihten itibaren süresi içerisinde şikayet başvurusu yapıldığı ve bu başvurunun reddi üzerine süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu sonucuna varıldığından, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçe belirtilerek mahkeme kararının bozulması, dava konusu işlemin iptali yönünde karar verilmiştir.