ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olan, ihaleye teklif veren iş ortaklığı adına vekâleten birim fiyat teklif mektubunu ve teklif cetvelini imzaladığı, bununla birlikte ihalelere katılmaktan yasaklı olanların kendileri veya başkaları adına, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları yönündeki 4734 sayılı Kanun’un 11. ve 17. maddesine aykırı hareket ettikleri tespit edildiğinden, ihaleye teklif veren iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

iş deneyim belgesinin geçersiz olarak kabul edilmesine gelindiğinde; İş Deneyim Belgesinin iptal edilmiş olduğu ve geçerli bir iş deneyim belgesi ile başvuruda bulunmadığı gerekçesiyle bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin alınan Kurul Kararı, İş Deneyim Belgesinin aslında geçerli bir iş deneyim belgesi olduğu, yalnızca, iş tutarının hesaplanmasında hata yapıldığı gerekçesiyle İş Deneyim Belgesinin yeniden düzenlenmesi talebiyle, ilk ve dava konusu işleme sebep iş deneyim belgesinin iptal edildiği, yeni belirlenen tutar üzerinden hesaplanan İş Deneyim Belgesinin düzenlendiği, A.Ş.’nin ise iptal edilmiş olan eski tarihli İş Deneyim Belgesini sehven teklifle birlikte sunduğu anlaşıldığından ve ortada tamamlanmış, hakedilmiş ve geçerli bir İş Deneyim Belgesi olduğu, yalnızca güncellenmemiş bir belgenin sehven sunulduğu anlaşıldığından, dava konusu kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada,Mahkeme tarafından verilenkararda “dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun idareye yapılan şikayet başvurusunun yasal süresi içinde cevap verilmediğine dair itiraza ilişkin 3.kısmın iptaline, diğer iddialara ilişkin kısmının ise reddine” karar verilmiş, akabinde Kamu İhale Kurulu tarafından Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Kurul Kararının iptaline, Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

temyiz incelemesi sonucunda Danıştay kararı ile “… Dava konusu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihalenin 1.756.835 TL bedelle aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan firma üzerinde bırakıldığı, bu isteklinin SGK prim borcunun tespiti üzerine ihalenin iptal edildiği, davacı şirketin teklifinin 2.570.180,50 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile davacı şirketin teklifi arasında 813.345,50 TL fark bulunduğu hususları dikkate alındığında, davacı şirketin teklifi 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine uygun olmadığından ve ihaleye söz konusu haliyle devam edilmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığından, ihalenin idarece iptal edilmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığından, ihalenin idarece iptal edilmesinde ve bu karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” denilmek suretiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

idari şartnamenin dayanağı olan “Tip İdari Şartnamenin” uyuşmazlık konusu işleme esas alınan “hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sahiplerinden açıklama isteme zorunluluğu kaldırılmasına” yönelik Yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulması karşısında davalı idarece alınan karar gözetilerek dava konusu ihalede aşırı düşük sorgulaması yapılarak itirazen şikayet başvurusunun sonuçlandırılması gerekirken, dava konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına gerek olmadığından bahisle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.