Mahkeme kararda, “…Bu durumda, davacıların pilot ortağı vergi kimlik numaralı Ltd. Şti.nin EKAP’a kayıtta olduğu, mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemlerin pilot ortak tarafından yapılabileceği, özel ortağın EKAP’a kayıtlı olmamasının ihalenin esasını etkilemeyeceği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Elektronik Kamu Alımları Platformu başlıklı EK MADDE 1 de EKAP’a kayıtlı olmayanların ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm yer almadığı, 4734 sayılı Kanunda yer almayan hususların yönetmelik hükümleri ile değiştirilmesi veya genişletilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, özel ortak Ltd. Şti.nin, ihale tarihi tarihinde EKAP’ta kaydının olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

iş deneyim belgesinin “Personel ve Araç Çalıştırma Hizmet Alımı İhalesine” ilişkin olarak verildiği, adı geçen ihalenin İdarî şartnamesi ve birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesiyle ihalenin “10 ay boyunca 38 adet personel ve 3 adet araç çalıştırma işine” ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında personel çalıştırılmasının yanı sıra araç çalıştırılmasının da bulunduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 48. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince belgede yer alan ancak benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyim tutarında göz önünde bulundurulmayacağı ve davaya konu ihalenin İdarî şartnamesinin 7.6. maddesinde ise benzer işin kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektöre ait işlerde, personele dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü personele dayalı hizmet alımı işleri olarak belirlenmesi gözetildiğinde ihaleyi yapan idare tarafından iş deneyim belgesinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerin ayrıştırılması sonucu iş deneyim belgesinin yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Bu anlamda olmak üzere Kamu İhale Kurumu tarafından düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülen ilk iddianın değerlendirmesine ilişkin kısmının İptaline, itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülen diğer iddiaların değerlendirilmesine yönelik kısmının iptali isteminin Reddine karar verilmiştir.

şirket tarafından sunulan banka referans mektubunun geçerliliği hakkında şüpheye düşülmesi halinde yukarıda hükümlerine yer verilen Yönetmelik uyarınca teyidinin yapılabileceği, banka teminat mektubunun özellikleri dolayısıyla şube yetkilisinin imzası ile geçerli olabileceği, geçerli olup olmadığı hususunu ortaya koyacak olanın da idare olduğu anlaşıldığından ihaleye katılanın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

ihalede benzer iş tanımının uygun olmadığına ilişkin iddiaların bu aşamada ileri sürülemeyeceği açıktır. Bu itibarla, dava konusu ihalede, dokümana itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen benzer iş tanımında yer verilen işler kapsamında Deniz İş Kanunu’na göre denizci personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilebileceğinden davacının sunduğu iş bitirme belgesine konu veri ve teknik destek personeli hizmeti işinin benzer iş tanımına uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık dava konusu işlemin iptali yönünde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi halde, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada,Mahkeme kararında, “… davacı tarafından ileri sürülen … dokuzuncu iddiaya gelince; içeriği teknik şartnamede belirtilen 3190 adet gıda paketinin yüklenici tarafından ihale konusu hizmet işinde çalışacak personele verileceğinin belirtildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.21 maddesine aykırı olarak yüklenicinin bu yükümlülüğünden kaynaklanacak giderinin idari şartnamenin teklif fiyatına dahil olan giderlerin belirtildiği 25. maddesinde belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde ise ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmediği, idarenin yaklaşık maliyet hesabında ise öngörülen söz konusu maliyete ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi düzenlenmemiş olmasının, tekliflerin yaklaşık maliyet ve birbirleri ile eşit koşullarda karşılaştırılmasına imkan vermediği, diğer taraftan yine teknik şartnamede kriterleri ve asgari standartları belirlenen ve idari şartnamenin 25. maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında sayılan ayni yemek bedeline ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.22. maddesine aykırı olarak ayrı bir iş kalemi düzenlenmediği görüldüğünden, gıda paketi ile ilgili maliyetin bu kapsamda değerlendirilmesine de imkan bulunmadığı anlaşıldığından, davacının iddiası yerinde görülerek bu sebeple söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.