başlatılan yol yapım çalışmaları esnasında Hakkari İli, Çukurca İlçesi A1 Köyü’nde bulunan taşınmazlara su taşıyan kadim su arkının bozulduğu ve geçen süreye rağmen tahribatın giderilmediğinden bahisle, 2013 ve 2014 yılları içinde ürün bedellerinden mahrum kalınması sonucu uğranıldığı iddia edilen maddi zarara karşılık 4.797,12-TL maddi zararın; zararın meydana gelmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu iddiası

Print Friendly, PDF & Email

Erzurum BİM, 2. İDD, E. 2017/543 K. 2017/553 T. 11.4.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ: Davacılar tarafından, davalı idare ve işi ihale ettiği yüklenici şirket tarafından 2008 yılında başlatılan yol yapım çalışmaları esnasında Hakkari İli, Çukurca İlçesi A1 Köyü’nde bulunan taşınmazlara su taşıyan kadim su arkının bozulduğu ve geçen süreye rağmen tahribatın giderilmediğinden bahisle, 2013 ve 2014 yılları içinde ürün bedellerinden mahrum kalınması sonucu uğranıldığı iddia edilen maddi zarara karşılık 4.797,12-TL maddi zararın; zararın meydana gelmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu iddiasıyla idareye başvuru tarihinden (02.03.2015) itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda Van 2. İdare Mahkemesince davanın kabulü yolunda verilen 20.01.2017 tarih ve E:2015/1177, K: 2017/168 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesi uyarınca istinafen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanunun 19. maddesiyle değişik 45. maddesinde “İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, davacılar tarafından, davalı idare ve işi ihale ettiği yüklenici şirket tarafından 2008 yılında başlatılan yol yapım çalışmaları esnasında Hakkari İli, Çukurca İlçesi A1 Köyü’nde bulunan taşınmazlara su taşıyan kadim su arkının bozulduğu ve geçen süreye rağmen tahribatın giderilmediğinden bahisle, 2013 ve 2014 yılları içinde ürün bedellerinden mahrum kalınması sonucu uğranıldığı iddia edilen maddi zarara karşılık 4.797,12-TL maddi zararın faiziyle birlikte tazminine karar verilmesine istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda yer verilen kanun hükmü uyarınca konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların kesin olması nedeniyle; davalı idarenin istinaf isteminin incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin Van 2. İdare Mahkemesinin 20.01.2017 tarih ve E:2015/1177, K:2017/168 sayılı kararına yönelik istinaf isteminin İNCELENMEKSİZİN REDDİNE, yargılama giderinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istemde bulunan tarafa iadesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Share