Belediyesince ihale ile dağıtılan sekiz adet “S” plakalı araç ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapması amacıyla izin verilmesi yönündeki başvurusu

Print Friendly, PDF & Email

Belediyesince ihale ile dağıtılan sekiz adet “S” plakalı araç ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapması amacıyla izin verilmesi yönündeki başvurusu

İzmir BİM, 5. İDD, E. 2017/601 K. 2017/720 T. 25.4.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ : Davacının, Ödemiş Belediyesince ihale ile dağıtılan sekiz adet “S” plakalı araç ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapması amacıyla izin verilmesi yönündeki başvurusunun reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 09/12/2015 günlü ve 2015/683 sayılı işlemi ile UKOME’nin bir kişiye birden fazla ticari plaka tahsis edilmemesine ilişkin 12/01/2005 günlü ve 2005/02 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Ödemiş Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarihli kararı ile belediye sınırları içinde “S” plakalı araç sayısı ihtiyacının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü, Ödemiş Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 29.maddesine istinaden “S” plakalı araç sayısı ihtiyacının 200 adet olarak belirlendiği, “S” plakaların ihale yoluyla tahsisine karar verildiği, bir ilçede yaşayan kişilerin ihtiyacına binaen sayısı belirlenen ve tahsisi yapılan “S” plakanın tahsis edildiği ilçe dışında ticari faaliyette bulunması durumunda o ilçenin ihtiyacının karşılanamaması gibi bir durumun ortaya çıkacağı ve 6360 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile büyükşehir belediye sınırının mülki sınır olarak belirlenmesinin de bu sonucu değiştirmeyeceği, Ödemiş Belediyesince ihaleyle satılan “S” plakalardan sekiz adetini satın alan davacının, bu araçlarına büyükşehir sınırları içerisinde çalışma izin belgesi ile güzergah izin belgesi verilmesi istemiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 09/12/2015 günlü ve 2015/683 sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu İzmir Büyükşehir Belediyesi, UKOME’nin 12/01/2005 günlü ve 2005/02 sayılı kararı ile bir kişiye birden fazla ticari plaka tahsis edilmemesine ilişkin işlemin iptali istemine gelince; 02/04/1986 günlü ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasların 1.maddesinde, “Bu kararda amaç, vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tesbit etmektir.”, 2.maddesinde ise “Bu karar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 2. maddesi hükümlerine göre İl Trafik Komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan illerde uygulanır” kuralının yer aldığı, İzmir ilinin de ticari plaka tahdidi uygulanacak iller arasında sayıldığı, bu doğrultuda şehrin nüfus artışı, ulaşım planı, her bir müstakil bölgeye ve piyasa şartlarına göre ticari taksi ihtiyacını ve ihaleye çıkarılacak ticari plaka sayısının tespitinin ve ihale usul ve esaslarının belirlendiği, İzmir İli’nin ticari plaka tahdidi uygulanan iller arasında yer aldığı hususu gözönüne alındığında, anılan Bakanlar kurulu kararı uyarınca şoförlerin geçimini temin edebilmeleri amacıyla esnaf faaliyeti olarak tanımlanan ticari taksi ile yürütülen toplu taşıma faaliyetinin yürütüldüğü alanda esnaf haklarının korunabilmesi amacıyla tekelleşmenin önlenmesinin gerektiği tartışmasız olduğundan, bu amacın gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir kişiye birden fazla ticari plaka verilmesinin engellenmesinin kamu yararı ve hizmetin gereği olduğu, bu doğrultuda alınan dava konusu İzmir Büyükşehir Belediyesi, UKOME’nin 12/01/2005 günlü ve 2005/02 sayılı kararında anılan mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 09/11/2016 gün ve E:2016/291, K:2016/1367 sayılı kararının; 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilçe belediyeleri tarafından ihaleyle dağıtılan söz konusu tahditli plakaların büyükşehir belediye sınırları içinde çalışmasına yasal bir engel bulunmadığı, esnaf arasında farklı uygulamaların yapılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek, istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: İstinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5.İdare Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

 

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf yolu ile incelenip kaldırılmaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45.maddesinin 2.fıkrasının göndermede bulunduğu aynı Kanunun 49.maddesinin 2.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

 

İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 09/11/2016 gün ve E:2016/291, K:2016/1367 sayılı kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun reddine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderinin, davacı üzerinde bırakılmasına, posta ücretinin kullanılmayan kısmının Mahkemesince yatırana iadesine, 25/04/2017 gününde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Share