bina önünde baz istasyonu kurulması amacıyla söz konusu alanın kiralanmasına ilişkin işlemin ve anılan kiralama işleminin dayanağı olan …Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun mekanların kiraya verilmesi için yetki verilmesi

Print Friendly, PDF & Email

Ankara BİM, 9. İDD, E. 2017/362 K. 2017/343 T. 10.5.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ: Ankara İli, N1 numaralı bina önünde baz istasyonu kurulması amacıyla söz konusu alanın kiralanmasına ilişkin işlemin ve anılan kiralama işleminin dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun mekanların kiraya verilmesi için yetki verilmesine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2010 tarih ve 1139 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; imar plânlarında yol, kaldırım gibi genel hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazine veya özel idare arazi ve arsaların mülkiyetinin ilgili belediye ve Maliye Bakanlığı’nın onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye geçeceği ve bu andan itibaren yol, kaldırım olarak plânlanan gayrimenkulün “belediye taşınmazı” niteliğini kazanacağı, Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre pazarlık usûlü ile kiralanabilecek taşınmazların “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler” ve “Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz mallar” ile sınırlı olduğu, buna göre de, belediye taşınmazlarının anılan Kanun maddesine göre pazarlık usûlü ile kiralanabilecek yerler kapsamında bulunmadığı sonucuna varılmış olup, bu durumda; belediye taşınmazı niteliğindeki kaldırım üzerindeki bir alanın Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre kiralanmasına yönelik dava konusu ihale kararında ve anılan karara dayanılarak tesis edilen kiralama işleminde hukuka ve anılan Kanun hükmüne uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 16/12/2016 gün ve E: 2016/1819, K: 2016/4964 sayılı kararın, davalı idarenin yapmış olduğu işlemin yetki, şekil, konu ve maksat yönlerinden usule ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi’nce 2577 sayılı Yasa’nın değişik 45. maddesi uyarınca dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle, gerekçesi yukarıda anılan Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 16/12/2016 gün ve E: 2016/1819, K: 2016/4964 sayılı kararı aynı gerekçe ve nedenlerle Mahkememizce de uygun görülmüş olup, istinaf istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın kaldırılmasını sağlayacak durumda bulunmadığından istinaf isteminin reddine, aşağıda dökümü yapılan 118,70-TL yargılama giderinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ve fazladan alınan 31,40 TL harcın istenilmesi halinde başvuruda bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasa’nın değişik 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Share