darece; kullanılma yeri kalmayan ya da kullanılması ekonomik olmayan, ihtiyaç dışı malzeme olarak değerlendirilen, hurda niteliğine sahip olmayan 126 adet UG vagonun ihale yoluyla piyasaya satışı

Print Friendly, PDF & Email

Ankara BİM, 8. İDD, E. 2017/43 K. 2017/80 T. 22.2.2017

 

K A R A R

 

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü vekili K1 tarafından, davalı darece; kullanılma yeri kalmayan ya da kullanılması ekonomik olmayan, ihtiyaç dışı malzeme olarak değerlendirilen, hurda niteliğine sahip olmayan 126 adet UG vagonun ihale yoluyla piyasaya satışının yapılacağı, satılamaması halinde Kuruma verilebileceği yolunda tesis edilen 04.10.2016 tarihli işlemin ve 11.10.2016 tarihli ihale işleminin iptali istemiyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne karşı açılan davada; Ankara 13. İdare Mahkemesince; davanın yetki yönünden reddine, yetkili yargı yerinin Eskişehir İdare Mahkemesi olarak belirlenmesine ilişkin olarak verilen E:2016/4345, K:2016/3413 sayılı karar sonrasında Eskişehir İdare Mahkemesinin; davanın yetki yönünden reddine, yetkili yargı yerinin Ankara İdare Mahkemesi olarak belirlenmesine ilişkin 14.12.2016 tarih ve E:2016/1417, K:2016/1635 sayılı kararı üzerine Dairemize gönderilen dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 14. maddesinin 3-a bendinde; “dava dilekçelerinin görev ve yetki yönünden inceleneceği”, 15. maddesinin 1-a bendinde, “idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedileceği” hükme bağlanmış, aynı yasanın görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemlere ilişkin değişik 43. maddesinin 1-b bendinde de; “görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile görevsizlik ve yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlığın bölge idare mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümleneceği” kurala bağlanmış, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3/D maddesinde ise; Bölge İdare Mahkemesi Dairelerinin görevleri düzenlenmiş, “c” bendinde; yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek, görevine de yer verilmiştir.

 

Davanın yetki yönünden reddine ilişkin kararlar, aynı Bölge idare Mahkemesinin yargı çevresinde bulunan mahkemelerce verildiğinden, yetkili yargı yerinin Ankara Bölge İdare Mahkemesince belirlenmesi gerekmektedir.

 

2577 sayılı Yasanın ”İdari Davalarda Genel Yetki” başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasında; ”Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.” hükmü yer almıştır.

 

Dosyanın incelenmesinden; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’ne ait ihtiyaç dışı olarak değerlendirilip satışına karar verilen 126 UG vagonunun hurda niteliğinde olmadığına ve MKE Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilmeyeceğine ilişkin 04.10.2016 tarihli işlem ile anılan vagonların ihale yoluyla satışına ilişkin 11.10.2016 tarihli ihale işleminin iptali istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesinde açılan davada; taşınır mallara ilişkin olan davanın 2577 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca taşınır malların bulunduğu Eskişehir ilinin yargı yeri olan Eskişehir İdare Mahkemesinde görüm ve çözümü gerektiği gerekçesiyle yetki yönünden reddi yolunda verilen karar sonrasında Eskişehir İdare Mahkemesince; 2577 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca taşınmazın kendisiyle ilgili olmayan ve ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlığın işlemi tesis eden idarenin bulunduğu Ankara ilinin yargı yönünden bağlı olduğu Ankara İdare Mahkemesinde görüm ve çözümü gerektiği gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine karar verilerek, yetkili yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesine gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Uyuşmazlık, davalı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait ihtiyaç dışı olarak değerlendirilen, kullanma yeri kalmayan, Kurumda kullanılması ekonomik olmayan sabit kıymet ve malzeme olarak tanımlanan ve hurda niteliğine sahip olmayan 126 Adet UG Vagonu”nun ihale yoluyla satışına karar verilmesinden kaynaklanmış olup, satışa çıkarılan sabit kıymet ve malzeme olarak tanımlanan vagonların aynının incelenmesine istinaden çözümlenecek bir uyuşmazlık niteliği taşımadığı, bu malzemenin ihale yoluyla satılması mı yoksa hurda değer olarak davacı Kuruma verilmesi mi gerektiği hususunun bir başka deyişle davalı idarece belirlenen vagonların elden çıkarılma yönteminin hukuken değerlendirilmesini gerekli kılan davanın, taşınırların bulunduğu yerin yargı çevresi yönünden bağlı olduğu idare mahkemesince değil işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesince çözümlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2577 sayılı Kanun’un 35. maddesi kapsamında doğrudan taşınır mallara ilişkin olmayan bu davanın, 2577 sayılı Kanun’un 32. maddesi kapsamında genel yetki kuralı uyarınca, dava konusu işlemi tesis eden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Ankara ilinin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu Ankara İdare Mahkemesi’nde görüm ve çözümü gerekmektedir

 

Açıklanan nedenle, yetkili yargı yerinin Ankara İdare Mahkemesi olarak belirlenmesine, davanın görüm ve çözümü için dosyanın Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine 22/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Share