Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarih ve 5435 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava

Print Friendly, PDF & Email

Ankara BİM, 7. İDD, E. 2017/116 K. 2017/112 T. 26.4.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ: F1 Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarih ve 5435 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; F1 Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.nin davalı idarenin gerçekleştirdiği ihale sonucu 24/02/2006 tarihinde DAG/665-1/119 numaralı dağıtım lisansını alarak Gaziantep, Kilis ve Nizip şehirlerini içeren dağıtım bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye hak kazandığı, ihale kapsamında belirlenen “birim hizmet ve amortisman bedeli” süresinin sekiz yıl sonunda 24/02/2014 tarihi itibariyle sona erdiği, 2003 yılından itibaren belirlenen dağıtım bölgesi içinde 30 yıl süreyle dağıtım faaliyetinde bulunmak üzere dağıtım lisansı almak için açık eksiltme usulü ile ihalelerin açıldığı, ihaleler ile şirketlerin 5 yıl içinde dağıtım bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmayı talep eden her müşteriyi sisteme bağlayacak şekilde yatırımlarını tamamlamaları ve 8 yıl boyunca ihalede açık eksiltme ile belirlenmiş olan sistem kullanım bedeli üzerinden dağıtım hizmetinin sunulduğu, ilk 8 yıllık sabit tarife döneminin bitiminden itibaren dağıtım şirketlerinin tarifelerinin hesaplanmasına yönelik metodoloji çalışmalarına 2009 yılında sektör görüşüne sunulan taslak ile başlanıldığı, taslağın 2011 yılında iki ayrı Kurul kararıyla mevzuat haline getirildiği, yeni dönemde perakende satış tarifelerinin belirlenmesinde tüm dağıtım şirketleri için uygulanmak üzere 22.12.2011 tarihli 3580 sayılı metodoloji Kurul kararının alındığı, anılan metodoloji uyarınca muhatap şirketin tarife dönemi boyunca ihtiyacı olan ”gelir gereksinimi” hesaplanarak ilgili dağıtım bölgesinin tüketim tahmini çalışmalarının şirketlerin gerçek maliyetlerine dayalı olarak bilimsel esaslara göre yapıldığı, birim gaz bedellerinin Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Yüksek Planlama Kurulu kararı ile doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşekkülleri tarafından serbestçe belirlenmesi dolayısıyla davalı idarenin yetkisi dahilinde olmadığı, perakende satış tarifesinde %7,6’lık bir değişimin olduğu ve bu değişikliğin fahiş bir fiyata neden olmadığı, adil, eşit ve makul bir belirleme yapıldığının anlaşıldığı, bu durumda; dava dosyasındaki bilgi, belge ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davalı idarenin perakende satış tarifelerini onaylamak veya tarife revizyonları hakkında karar almak konusunda yetkili olduğunun izahtan vareste olduğu, fiyatların tespitinde ise hizmet maliyeti, yatırıma imkân sağlayacak makul ölçüde kârlılık ve piyasada cari olan doğal gaz alış fiyatlarını ve benzeri durumları dikkate alarak teknik, objektif ve bilimsel esaslara dayalı olarak düzenlenen metodoloji kararı uyarınca sistem kullanım bedeli ve perakende satış tarifesinin belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda dağıtım şirketinin tarifesinin, ilgili bölgedeki bütün yatırım harcamaları ve işletme giderleri esas alınarak hesaplanan toplam gereksiniminin, yine ilgili bölgedeki tüketim tahminine kademe bazlı bölünmesi yoluyla sistem kullanım bedelinin belirlendiği, dolayısıyla bir tüketim kademesinde yer alan tüketicinin sistem kullanım bedelinin doğrudan doğruya o tüketici için yapılan yatırım harcamaları ve işletme giderleri ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, usul ve mevzuata uygun bir şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 14/12/2016 gün ve E:2015/422, K:2016/4873 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

DAVALI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

SAVUNMASININ ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

 

DAVALI İDARE YANINDA MÜDAHİL GAZDAŞ GAZİANTEP

 

DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi hükmü gereği dava dosyası incelenerek, 2577 sayılı Kanun’un 17/2 maddesi uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyip işin gereği görüşüldü:

 

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 14/12/2016 gün ve E:2015/422, K:2016/4873 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktar ile istinaf aşamasında fazladan yatırılan 31,40-TL karar harcının istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay ilgili Dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Share