Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası Giden Yolcu Salonunda tarafına tahsisli satış mahallinde satılacak ürün listesinin, 15 kalemden 4 kaleme indirilmesine dair Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 38761505-400 E.78192 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava

Print Friendly, PDF & Email

Ankara BİM, 12. İDD, E. 2017/402 K. 2017/586 T. 6.6.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Kayseri Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası Giden Yolcu Salonunda tarafına tahsisli satış mahallinde satılacak ürün listesinin, 15 kalemden 4 kaleme indirilmesine dair Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 38761505-400 E.78192 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada Kayseri Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası Giden Yolcu Salonunda bulunan 4,50 m2′ lik satış mahallinin 08.07.2015 tarihli ve 135/65664 nolu Pazarlama ve Ticaret Komisyonu Kararı doğrultusunda 11.08.2015 tarihinde açık ihale yolu ile ihale edildiği, ihale üzerinde kalan davacı tarafından söz konusu satış mahallinin kiralandığı ve söz konusu mahal için davalı idare ile 28.08.2015 – 31.12.2015 dönemi için kira sözleşme imzalandığı, imzalanan sözleşmenin KDV hariç aylık 7.900,00- TL kira bedeli üzerinden 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi için yenilendiği, davacı ile davalı idare arasında imzalanan 01.01.2016-31.12.2016 dönemini kapsayan kira sözleşmesinin Özel Hükümler başlığını taşıyan 14. Maddesinin b fıkrasında ” Kiralanan mahalde satılacak mallar liste halinde kiracı tarafından DHMİ’ye bildirilecek, ancak uygun görülenler satılacaktır. Onaylanmış liste harici satış yapıldığının tespiti edilir ve ikaza rağmen bu durum düzeltilmez ise DHMİ sözlemeyi tek taraflı fesih etme ve tahliye hakkına sahiptir. Satılacak malların üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. ” hükmünün yer aldığı, davacı tarafından satış mahallinde satışı yapılacak olan 15 kalemden oluşan ürün listesinin 04.09.2015 tarihinde onaylandığı daha sonra ise satışı yapılacak olan ürünlere ilişkin listenin 11.08.2016 tarihinde 4 kaleme indirilmesine ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle DAVA AÇILMIŞ İSE DE, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri uyarınca çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14/3-a ve 15/1-a maddeleri uyarınca davanın görev yönünden reddine ilişkin olarak Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 15/12/2016 gün ve E:2016/3185, K:2016/4843 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 15/12/2016 gün ve E:2016/3185, K:2016/4843 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, Davacının istinaf başvurusunun REDDİNE istinaf safhasındaki yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 06/06/2017 tarihinde 2577 sayılı Yasanın 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

 

Share