plan tadilatı talebinin ve itirazın reddine dair kararının ve anılan taşınmazla ilgili “kamu kullanımı dışında kullanılamaz” plan notunun; belediyeden ihale ile satın alınan taşınmazda tasarruf hakkının kısıtlanması sonucunu doğracak planlamanın hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istemiyle açılan dava

Print Friendly, PDF & Email

İstanbul BİM, 4. İDD, E. 2017/333 K. 2017/453 T. 26.5.2017

İSTEMİN ÖZETİ: İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez, TEM Güneyi 13/03/2015 onanlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1323 ada, 9 parsel sayılı alana ilişkin kısmıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/11/2015 tarih ve 1878 sayılı plan tadilatı talebinin ve itirazın reddine dair kararının ve anılan taşınmazla ilgili “kamu kullanımı dışında kullanılamaz” plan notunun; belediyeden ihale ile satın alınan taşınmazda tasarruf hakkının kısıtlanması sonucunu doğracak planlamanın hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istemiyle açılan davada; davanın reddine ilişkin İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nce verilen 20/12/2016 tarih ve E:2016/270, K:2016/2145 sayılı kararın istinaf yoluyla bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrasında; “Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararında Kanunda sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden istinaf isteminin reddine, kararın onanmasına, istinaf yargılama giderlerinin başvuran üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasında tahsil edilen yargılama giderlerinin kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere, 26/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 26/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share