yapılan karayolu çalışması sırasında yol şantiyesinde su deposu önünde bulunan taşın yuvarlanması sonucunda yaralanması nedeniyle uğradığı ileri sürülen 1.100,00-TL maddi (iş göremezlik ve bakıcı gideri) ve 100.000,00-TL manevi zararın kaza tarihinden (16.9.2015) itibaren hesaplanacak avans faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava

Print Friendly, PDF & Email

Gaziantep BİM, 3. İDD, E. 2017/181 K. 2017/209 T. 28.2.2017

 

İSTEMİN ÖZETİ: Davacının, Hatay İli, A1 İlçesinde yapılan karayolu çalışması sırasında yol şantiyesinde su deposu önünde bulunan taşın yuvarlanması sonucunda yaralanması nedeniyle uğradığı ileri sürülen 1.100,00-TL maddi (iş göremezlik ve bakıcı gideri) ve 100.000,00-TL manevi zararın kaza tarihinden (16.9.2015) itibaren hesaplanacak avans faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacı vekili tarafından 10.06.2016 tarihinde Mahkeme kayıtlarına sunulan dilekçe ile, davacının zararlarının karayolu çalışmasını ihale ile devralan şirket tarafından ödendiğinin bildirildiği anlaşıldığından, davanın konusu kalmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Hatay İdare Mahkemesi’nce verilen 22/09/2016 günlü, E:2016/546, K:2016/742 sayılı kararın; davacının zarara uğramasına sebep olan olayda idarelerinin hizmet kusuru bulunmadığı, söz konusu kazadan yüklenici firmanın sorumlu olduğu, bu nedenle yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerektiğinden bahisle istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

 

Hatay İli, A1 İlçesinde yapılan karayolu çalışması sırasında yol şantiyesinde su deposu önünde bulunan taşın yuvarlanması sonucunda yaralanması nedeniyle uğradığı ileri sürülen 1.100,00-TL maddi (iş göremezlik ve bakıcı gideri) ve 100.000,00-TL manevi zararın kaza tarihinden (16.9.2015) itibaren hesaplanacak avans faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; İdare Mahkemesince, davacının zararlarının karayolu çalışmasını ihale ile devralan şirket tarafından ödendiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31.maddesinin yargılama giderleri konusunda yollama yaptığı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Yargılama Giderlerinden Sorumluluk” başlıklı 326. maddesinde, Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırılacağı, aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkemenin yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Olayda, davacının yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası davalı idareye başvurarak zararın giderilmesini istediği ve istemin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, dava devam ederken davacı vekili tarafından verilen ve 10.06.2016 tarihinde kayıtlara giren dilekçe ile dava konusu zararın davanın tarafı olmayan ve ihale ile yol çalışmasını yapmakta olan şirketler tarafından ödendiği, bu nedenle davanın konusunun kalmadığının davacı vekili tarafından belirtilmesi üzerine İdare Mahkemesi’nce konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin ise davalı idare üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, tazmini istenilen zararın davanın tarafı olmayan üçüncü kişi tarafından karşılanmış olması ve davacı vekilinin beyanı üzerine konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş bulunması karşısında, aleyhine hüküm kurulmayan davalı idarenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yukarıda değinilen 326. maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sorumlu tutulması ve aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile Hatay İdare Mahkemesi’nce verilen 22/09/2016 günlü, E:2016/546, K:2016/742 sayılı kararın yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin kısmının kaldırılmasına, aşağıda ayrıntısı gösterilen 146,80 TL dava yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 990,00 TL’si maddi, 990,00 TL’si manevi tazminat için olmak üzere toplam 1.980,00 TL vekalet ücreti ile posta giderinden ibaret 60,40 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak istinaf yoluna başvuran davalı idareye verilmesine, başvuru gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmının ilgilisine iade edilmesine, 28/02/2017 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Share