parsel sayılı Hazine adına tescil edilen 249.168,75 m² yüzölçümlü taşınmazın 12 m²’lik kısmına baz istasyonu yapılmak suretiyle davacı şirket tarafından fuzulen işgal edildiğinden bahisle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca …tarihleri arası için tahakkuk ettirilen ecrimisile yapılan itiraz üzerine düzenlenen 11.853,00-TL ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali ile ihtirazı kayıtla ödenen ecrimisil tutarının yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan dava

ihale konusu taşınmazın önemli niteliklerindeki ihale öncesi veya ihale sırasında oluşan hata dolayısı ile ihalenin feshi istenebilir. Şu hale göre ihale alıcısı İİK’nun 134/1. fıkrası uyarınca ihale tarihi olan 19.12.2013 tarihinde taşınmazın mülkiyetini kazanmış olup, ihale sonrasında ihale konusu malın Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile üçüncü kişi adına tesciline karar verilmiş olması taşınmazın niteliklerinde esaslı hata olarak değerlendirilemez. İhale alıcısının yolsuz tescil nedeni ile genel mahkemelerde dava açmak hakkı saklıdır. Bu nedenlerle usul ve yasaya uygun bulunan icra mahkemesi kararının onanması gerekir

taşınmazın, … deresine bitişik kısmının yapı yaklaşma mesafesi içinde kalması nedeniyle imar hakkının kısıtlandığı, taşınmazın bir kısmına yapı yapılabildiği, imarlı arsa vasfında olduğu, %25 imarlı, 6,5 metre yüksekliğinde yapı yapılabildiği, mevcut durumda 3.815 m² yapı yapılabildiği, 1/5000 ölçekli Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’nda K3 rumuzlu konut alanları, park ve dinlenme alanları ve dere yapı kaklaşma mesafesi içindeki alanda kaldığı, A1 ne bitişik olması nedeniyle 100 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin uygulandığı, 15.260 m² taşınmazın 10.000 m²sini aşan kısmının kamulaştırılmasız el atma durumunda olduğu, yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan kısma ayrı bir parsel numarası verilerek kamulaştırılacak bedelin ödenmesi istemiyle davalı idareye başvurulduğu, ilgili yönetmelikte yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye indirdiği belirtilmekte ise de, bu durumun baraj havzalarındaki kısa, orta ve uzun mesafeli korum bandını düzenlediği, dere kenarlarında ise 100 metre şartının halen var olduğu ileri sürülerek hukuki el atma nedeniyle tasarruf haklarının kısıtlandığından bahisle ıslah hakkı