imar işleminin iptal edilmesi nedeniyle imar öncesi kadastral sicilin canlandırılmasının amaçlandığı bu tür sicile yönelik davalarda mülkiyetin özüne dokunan bir uyuşmazlıktan söz edilemeyeceği taraflar arasında mülkiyet ihtilafı bulunmayıp, davadaki istek kamusal tasarruftan kaynaklanan sicil kaydının düzeltilmesine ilişkin bulunduğundan ve imar işleminin davalıların iradesi dışında gerçekleştirilen kamusal bir uygulama olduğu hususları dikkate alındığında, eldeki davanın maktu harca tabi davalardan bulunduğu gözetilerek maktu karar ve ilam harcına hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi de yerinde değildir.

mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlamaya çalışmalıdır. Söz konusu işlem yapılırken de bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı ve konumu, cephesi ve manzarası gibi hususlar değerlendirme için esas alınır. Değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve onarım çalışmaları nedenleriyle meydana gelen değer artış ve eksilmeler

sitenin kurulduğu arazinin eski maliki, diğer davalı …’in ise sitenin müteahhidi olduğunu, onaylı projede bekçi evi olarak belirtilen ve halen 1 parselde 1/28’er arsa paylı 15 ve 16 no’lu bağımsız bölüm olarak gözüken yerlerde kat irtifakı kurulurken usulsüz, yasaya, ruhsata, imara ve projesine aykırı olarak kendi adına bağımsız bölüm olarak tescil ettirdiğini, 15 nolu bağımsız bölümü ise aralarında yapılan anlaşma ile diğer davalı müteahhit …’e devrettiğini, bekçi evi olarak yapılan ve bu isimle onaylı projede zikredilen bölümün ortak yer olduğundan arsa payı verilemeyeceği ve bağımsız bölüm olarak hiçbir kimsenin adına tescil edilemeyeceğini ileri sürerek, davalılar adına arsa payı verilerek bağımsız bölüm adı altında tescil edilen bekçi evi olarak tescilli kısımların arsa paylarının iptali ile tapu kaydının bu şekilde düzeltilerek ortak yer olarak tesciline karar verilmesi

Belediye Encümen kararıyla imar uygulaması yapıldığı, bu uygulama ile oluşan yeni imar parseli olan 25716 ada 18 sayılı parselin tapuya tescilinin sağlandığı anlaşılmaktadır.O halde, son yapılan imar işleminin ayakta olduğu, başka bir ifadeyle geçerliliğini koruduğu gözetildiğinde eldeki davanın dinlenme olanağının kalmadığı açıktır.Bu durumda, yargılama sırasında yeni imar uygulaması yapıldığı gözetilerek, eldeki davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması

kat maliki oldukları, sitenin tek bir yönetim kurulu tarafından yönetim planı doğrultusunda yönetilmekte olduğu, tarafların mevkiinde yer alan 2785 sayılı parselde kat maliki oldukları, davalı tarafından onaylı projeye aykırı olarak birçok imalat, tadilat yapılarak imar kirliliğine neden olunduğu, ortak alana müdahale ederek davacının hakkına tecavüz etmiş olduğunu, davalı tarafından projeye aykırı olarak yapılmış imalatların; ön terasın altı kazılmak suretiyle takribi 25 m² bodrum kazanıldığı, teras kolon kalınlığı projeye aykırı olarak takribi 15 cm daha kalın yapılmış olduğu, yaklaşık 15 cm tabiiye yeterli iken en az 2 katını bulan kiriş tabiiye karışımı beton blok yapılmış olduğu, binanın arka tarafına ortak alana müdahale edilerek en az 30 m²’lik kapalı alan kazanmış olduğu, binanın üst katındaki küçük yatak odası terasın üzerine genişletilerek 6 m² kapalı alan kazanılmış olduğu, üst katta bulunan büyük yatak odası da projeye aykırı olarak yapılan betonarme üst teras üzerine genişletilerek 6 m² civarında kapalı alan kazanılmış olduğu, onaylı projede boş alan olan ön ve arka teraslar beton teras haline getirilmiş olduğu

dairelerin bu haliyle bitirilerek kat irtifakı kurularak yönetim planı oluşturulduğunu, bugüne kadar iskanların alınmadığını, şu anki haliyle bağımsız bölüm maliklerine satıldığını, bir zaman sonra … Belediyesi tarafından imara aykırılıklar olduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini, daha sonra site sakinlerinin bir yönetim oluşturarak seçilen yönetimce bağımsız bölümlerin yapı kullanma izinlerinin alınmasına bu işin … ve … tarafından yürütülmesine ve tüm kat maliklerininin muvafakat vermeleri için karar aldıklarını, mevcut imara aykırılıkların tadilat projesiyle giderilmesinin mümkün olması nedeni

anataşınmazın birden fazla parsel üzerinde kurulu olup olmadığı, kurulu ise diğer parsellerin ada ve parsel numarası tarafların açıklamalarına başvurulmak suretiyle düzenlenecek tutanakla tespit edilip sözü edilen sitenin üzerinde kurulduğu parsel ya da parsellerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulup kurulmadığı, kurulmuş ise kat irtifakının kuruluş tarihi, birden fazla parselde kurulu ise 5711 sayılı Kanunla değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre toplu yapı yönetimine geçilip geçilmediği, geçilmiş ise tarihi, 5711 sayılı Kanunla değişik Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve 67. maddeleri gereğince toplu yapıyı oluşturan imar parselleri ve ortak yerlerin tapuda birbirleriyle bağlantıları sağlanmak suretiyle irtibatlandırılıp irtibatlandırılmadığı sorularak buna ilişkin tüm bağımsız bölümleri ve maliklerini gösteren tapu kayıtlarının ve toplu yapı yönetim planı örneğinin, toplu yapı kurulmamış ise ilgili ada ve parsellere ait tapu kayıtları ile yönetim planı örneklerinin ilgili tapu müdürlüğünden getirtilerek bu dosya arasına konulması,