sözleşmede yüklenicinin edimlerini yerine getirmesi halinde alıcıların tapularını vermeyi taahhüt etmesi nedeniyle davacı alıcılar ancak ve ancak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri çerçevesinde davalı arsa malikine karşı tapu iptal ve tesçil isteminde bulunabilirler.(Nitekim aynı yerden haricen bağımsız bölüm satın alan bir alıcının açmış olduğu davada verilen kararın temyizi üzerine Yargıtay …Dairesinin  ilamında …..“Dava, yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olup yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi gerekirken mahkemece, tapulu taşınmazın haricen satın alınmasına dayalı tapu iptali ve tescil davası olarak nitelendirilmek suretiyle ve haricen satın almanın geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.“ gerekçesi ile mahkemenin verdiği hükmün bozulmasına karar vermiştir.)İkinci olarak;yükleniciden haricen bağımsız bölüm satın alan davacı alıcılar davalı yüklenicinin halefi konumunda olup arsa malikinden ancak yüklenicinin talep edebileceği hak ve alacakları talep edebilirler.

Davacılar, müteaahhit olan davalı C.. M..’ın, diğer davalı M.. A.. ile imzaladığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa ettiği binadan müteahhidin payına düşen bağımsız bölümleri satın alıp bedelini ödediklerini ancak dairelerin teslim edilmediğini ileri sürerek, arsa sahibi M.. A.. adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile arsa payları oranında adlarına tesciline, aksi halde dairelerin rayiç bedellerinin tespiti ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesibulunduğunu,kendisinin de … tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile 3 nolu daireyi 18.000,00 TL bedelle satın aldığını ve nakden ödediğini,yüklenici …’ın inşaatları belirli seviyeye getirdiğini,bu haliyle teslim aldığı taşınmaza kendisinin masraflar yaparak kullanılır hale getirdiğini ancak tapu devrinin verilmediğini ileri sürerek,fazlası saklı 10.000,00 TL’nin faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davacı site yönetimi, kat karşılığı inşaat ve satış sözleşmesi ile binayı yapan ve taahhüt altına giren davalı müteahhit firmanın henüz bina sözleşmeye göre eksiksiz bitirilip teslim edilmeden güvenlik hizmeti aldığını ve güvenlik hizmet bedelini davacı yönetime fatura ettiğini, oysa ki davacı yönetimin bu hizmet bedelinden sorumlu tutulamayacağını, başlatılan icra takibinin o dönemdeki yöneticinin zamanında itiraz etmemesi nedeniyle kesinleştiğini ileri sürerek davacı yönetimin … İcra Müdürlüğü  dosyasında borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

 taşınmaz mal satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği taşınmaz üzerine inşaat yaptıklarını, sözleşmeye göre müteahhitlerin, 1 nolu bağımsız bölüm depolu işyerini ince işleri bitmeden sattıklarını, dükkanların bedelini ödediğini ve tapuda adına tescil edildiğini, fakat dükkanı teslim alamadığını, diğer daire sahiplerinin teslim aldıklarını, işyerinin davalılar tarafından bitirilip teslim edilemediğini, taşınmazın iskan izni bulunmadığını ve iskana hazır duruma getirilmediğini, iskan izni bulunmayan yerlere iş yeri ruhsatı verilmediğinden teslim alıp kullanamadığını, müvekkiline ayıplı maldan ötürü mülkiyetin geçtiği …tarihinden dava tarihine kadar ki süre için mahkum kalmış olduğu elde edemediği kira bedeli alacağı olduğunu ileri sürerek , fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla, dükkanın satın alındığı tarihten dava tarihine kadar geçen süre için toplam 50.000,00 TL kira mahrumiyetinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınması istemiştir.

tarihli sözleşmesi ile kat karşılığı inşaat yapılması hususunda anlaştıklarını, sözleşmeye göre 4 dairenin arsa sahibine, 8 dairenin de yükleniciye verileceğinin kararlaştırıldığını, yüklenicinin sözleşmenin 8. maddesine dayanarak kendisine düşen daireleri kendilerine sattığını, ancak yüklenicinin edimini yerine getirilmemesi üzerine arsa sahibinin açtığı davada, mahkemenin kat karşılığı inşaat sözleşmenin feshine karar verdiğini, yine malikin açtığı davada mahkemece yüklenici aleyhine el atmanın önlenmesi kararı verildiğini, sözleşmenin feshi davası süresince verilen … tarihli iki bilirkişi raporunun ilkinde inşaatın genel bitmişlik seviyesinin % 46, ikincisinde ise % 67,3 olarak saptandığını, bu sırada yükleniciden daire alan kişilerin de kişisel gayretleriyle dairelerini tamamlamayı sürdürdüğünü ve inşaata katkıda bulunduklarını, edimini yerine getirmediği için sözleşmenin feshine neden olan yüklenicinin, daire sattığı kişilerin mağduriyetlerini önlemek düşüncesiyle yapmış olduğu inşaattan kaynaklanan tüm hakları

Davacı şirket, müteahhitlik yaptığını, dava dışı arsa sahipleri ile imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği kendisine düşen daireleri davalılardan …’e imzalanan adi yazılı satış sözleşmesi ile sattığını, aralarında imzalanan sözleşmeye göre tapuların davalı …’un talimatı ile diğer davalı …’a devrini sağladığını, davalının sanatçı kimliğine güvenerek hareket ettiğini, ancak satış bedellerinin ödenmediğini iddia ederek, öncelikle söz konusu taşınmazların tapularının iptalini, eğer bu mümkün olmaz ise, dairelerin satış tarihindeki değerlerinden şimdilik 100.000,00 TL olmak üzere davalılardan faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında sunduğu islah dilekçesi ile talebini 880.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

davalı (yüklenici) şirketin diğer davalı (arsa sahibi) … ile imzaladığı .. tarihli Proje, İnşaat ve Satış Sözleşmesinden doğan şahsi hakkını davacılara temlik etmesi nedeniyle geçerli bir satış sözleşmesine dayanmasına, bu hususun Yargıtay…Dairesi’nin …. gün,. … sayılı ilamı ile kesinleşmesine ve davalı (arsa sahibi) …’in … tarihli sözleşme ile tapuların alıcılara teslim edileceğini garanti ettiğinin anlaşılmasına göre usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 250.00 (ikiyüzelli) Lira para cezası ile aşağıda dökümü yazılı 5,20 TL. kalan harcın karar düzeltme isteyene yükletilmesine,  oyçokluğuyla karar verildi.