Şti.’nin borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında borçlunun kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesi nedeniyle kendi adına tescil ettirmesi gereken taşınmazlara haciz tatbik ettirdiğini, borçlunun adına tescil talebinde bulunmaması nedeniyle icra dairesinden İİK.nun 94. maddesi uyarınca yetki aldığını ileri sürerek sözleşme uyarınca belirlenen taşınmazların borçlu şirket adına tesciline karar verilmesini istemiş,.. tarihli ıslah dilekçesi borçlu şirketin arsa sahipleri olan diğer davalılardan olan alacağının tazminine karar verilmesini istemiştir.

davalı tarafından inşa edilen … … kapsamında 5. kat 85 ve 86 nolu daireler için satış sözleşmesi imzaladığını, dairelerin tapu tesliminin yapıldığını, daireleri inşa aşamasında davalı tarafından çizilen ve taahhüt edilen projesine göre beğenerek teslim aldığını, bilahare davalı tarafından ilk proje ve tanıtım film ve broşürlerinde yer almayan binanın ortak alanı olarak özgülenen tenis kortu yerine 9 katlı bir binanın inşasına başladığını, tarafından tek blok olarak projelendirilen binadan 2 adet daire almış iken halihazırda aynı yerde 2 adet bina yükseldiğini, bu 2. binanın 9 katlı olması nedeniyle projenin en temel ayırıcı özelliği olan deniz manzarasının kapanması anlamına geldiğini, bu yüzden daire fiyatlarında mevcut yeni inşaat nedeniyle değer kaybı meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu, davalı firma ile şifai görüşmelerin netice vermemesi üzerine ihtarnameyle sözleşmeye aykırılıkların giderilmesini talep ettiğini, davalı firmanın cevabi ihtarnamesi ile bu taleplerinin reddedildiğini belirterek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1.000,00-TL ayıptan kaynaklanan değer kaybına ilişkin tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve proje çerçevesinde binanın eksikliklerinin tespitinin yapılmasını, özellikle bina tabanının bu denli yoğun su almasının neden kaynaklandığının arsa maliki, müteahhit, yapı denetim ve belediyenin sorumluluklarının, binadaki eksikliklerin ve maliyetlerinin belirlenmesini, bu eksikliklerin giderilmesi için davalılara münasip bir süre verilmesini, yerine getirmedikleri takdirde kat maliklerine yetki verilmesini, masrafların karşılanması

Davacılar, davalı müteahhit şirket tarafından inşa edilen binadan farklı tarihlerde daireler satın aldıklarını, dairelerde eksik malzeme ve işçilik hatasından kaynaklı ayıplar olduğunu, bu eksiklik ve ayıpların kendilerinden gizlendiğini, bu ayıplı ve eksik iş bedellerinin tahsili için takip başlattıklarını,davalının haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini ileri sürerek,icra takibine vaki itirazın iptali ile takiplerin devamına karar verilmesini istemişlerdir.

sözleşme geriye etkili olarak feshedildiğinden arsa sahipleri yapılan bütün inşaat ve imalata el koymuş oldukları, arsa sahiplerinin fesih kararının kesinleştiği tarih itibariyle inşaat ve imalat değeri oranında sebepsiz zenginleşmiş olduğu, arsa sahipleri bu inşaat ve imalata hep birlikte el koydukları için arsa payları oranında sorumlu olduğu, arsa sahiplerinin el koyduğu inşaat ve imalatların bedelinin talep hakkı Borçlar Kanunu 162 vd. maddelerine göre müteahhitten daire satın alan kişilere ait olduğu, açıklanan sebeplerle kendisinin müteahhit … ile yaptığı, 23.03.1996 tarihli sözleşmenin gerçekleşmemesi sebebi ile uğradığı zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000 TL’ nin … tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte her bir davalı arsa payı oranında sorumlu olmak kaydıyla davalılardan tahsilini istemiştir.

Davacı, dava dışı arsa sahibi Mehmet  ile davalı müteahhit şirket arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince .. mahallesi, 5478 ada 2 parsel sayılı taşınmazda A ve B blok, yüzme havuzu, spor kompleksinden oluşan site inşaatından B blok 20 nolu daireyi satın aldığını, hukuk Mahkemesinin dosyasında alınan bilirkişi raporu ile ayıpların tespit ettirildiğini, her ne kadar inşaat bitirilmiş ve genel iskan raporu şeklen alınmış gibi görünüyor ise de, binalarda ve ortak alanlarda bir çok eksik ve ayıplı imalatların bulunduğunu, .. tarihinde yapılan kat malikleri toplantısında davalı temsilcisi Ülker’inde bulunduğunu ve eksikleri gidermeyi sözlü olarak kabul ettiğini belirterek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ortak alanlarda bulunan toplam 274.682,56 TL eksik ve ayıplı imalat bedelinden taşınmazdaki mülkiyet payları oranında hissesine düşen miktarın ve kendisine ait bağımsız bölümdeki ayıplı imalat bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesi ile de, ortak alanlar için 3.500 TL ve daire için 500,00 TL.nin ödetilmesini istemiştir. 

dava konusu taşınmazların kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verildiğinde mal sahibine isabet edecek dairelerden bir adedinin satış bedeli karşılığının vekalet ücreti olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak davalının davanın açılması için gereken masrafları ödememesi nedeniyle davanın açılamadığını, .. tarihinde haksız olarak azledildiğini ileri sürerek, yaptırmış olduğu tespit gereğince sözleşmeye göre ödenmesi gereken 100.000,00 TL ücret alacağının … temerrüt tarihinden itibaren işleyecek aylık % 10 gecikme faizi ve KDV’si ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

sözleşme ile daire satın aldığını, ancak sonr…n tüm davalıların el ve işbirliği içerisinde yaptıkları anlaşmalarla yüklenici … Ltd. Şti.’nin arsa sahibi … ile olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptal edilerek aynı gün aynı saatte ve aynı koşullarda davalı …’ın davalı … Yapı Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığını, her iki şirket arasında da fiili birlikteliğin sözleşmenin iptalinden önce ve sonrasında da devam ettiğini, kendisinin dairesine kavuşmasının engellenmeye çalışıldığını ileri sürerek temlik ve muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil, bunun mümkün olmaması halinde rayiç bedelinin, bu da olmaz ise ödediği bedelin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Hukuk Mahkemesinde görülen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasında davacılar vekili ve bu dava neticesi ilamlı icra dosyasında ise alacaklılar vekili olarak temsil ettiğini, ancak vekalet ücretinden mahrum bırakılmak için tahsil aşamasında haksız olarak azledildiğini ileri sürerek, şifahen anlaştıkları müddeabihin %20 si üzerinden hak ettiği vekalet ücretinin, yasal faizi ile tahsilini istemiş ıslah ile dava değerini 162875, 00 TL olarak belirlemiştir.