davalı (yüklenici) şirketin diğer davalı (arsa sahibi) … ile imzaladığı .. tarihli Proje, İnşaat ve Satış Sözleşmesinden doğan şahsi hakkını davacılara temlik etmesi nedeniyle geçerli bir satış sözleşmesine dayanmasına, bu hususun Yargıtay…Dairesi’nin …. gün,. … sayılı ilamı ile kesinleşmesine ve davalı (arsa sahibi) …’in … tarihli sözleşme ile tapuların alıcılara teslim edileceğini garanti ettiğinin anlaşılmasına göre usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 250.00 (ikiyüzelli) Lira para cezası ile aşağıda dökümü yazılı 5,20 TL. kalan harcın karar düzeltme isteyene yükletilmesine,  oyçokluğuyla karar verildi.

yapı denetim hizmet sözleşmesine dayanarak hakkında icra takibi başlattığını, ancak kendisinin böyle bir borcu bulunmadığını, zira müteahhit ile yapmış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapı denetimine ilişkin gerekliliklerin müteahhit tarafından karşılanacağının kararlaştırıldığı gibi yapı denetim hizmet sözleşmesinde de imzası bulunmadığını ileri sürerek icra takibi dolayısıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Davacılar, arsa sahipleri olan davalı …, … ve … ile yüklenici olan davalı … arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, diğer davalılar olan … ile …’ın kendileri ile dava dışı şahısların vekili olarak davalı şirketin hissesine düşen daireleri kendilerine vekaleten satın almak için davalı şirketle sözleşme düzenlediklerini, kendilerinin sözleşme kapsamında edimlerini yerine getirerek kararlaştırılan bedeli ödediklerini ve gayrimenkul üzerine ipotek konulduğunu,ancak davalıların edimlerini yerine getirmedikleri gibi ipoteğinde kendilerinin bilgi ve rızaları dışında kaldırıldığını, inşaatın bitme aşamasına gelmesine rağmen tapu devrinin yapılmadığını ileri sürerek davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile kendi adlarına tescilin olmadığı takdirde daireler için ödedikleri bedelin davalı şirketten tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

taraflar arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 9. maddesinde taşınmazın teslim tarihinin … yılı Mayıs ayı olduğunu, en geç 9 ay uzatılabileceğinin kararlaştırıldığını, ancak davalılarca işyerinin fiziki olarak teslim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini, uğramış olduğu zararlar nedeni ile de (kira bedeli) herhangi bir ödemenin ihtara rağmen yapılmadığını, davalı … konutun satıcı, diğer davalının ise yüklenici olduğunu ileri sürerek ıslahen 85.666,00 TL.nin faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı, davalı müteahhit  ile arsa sahipleri arasında … tarihinde düzenleme şeklînde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmede yapılacak 3 binanın 2 sinin müteahhit davalıya, bir tanesinin ise arsa sahibine kalacağının kararlaştırıldığını, müteahhit davalının uhdesinde kalacak bölümlerden 42 numaralı bağımsız bölümün satımına ilişkin …tarihinde davacının eşi ile davacıyı temsilen sözleşme yaptığını, bu sözleşmede taşınmazın en geç …tarihinde bitirileceğinin ve eksiksiz olarak teslim edileceğinin kararlaştırıldığını, ancak davalı tarafından sözleşme şartlarının ihlal edildiğini, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtilen teknik şartnameye, satım ve inşaat yapım sözleşmesinde belirtilen yapım şartlarına aykırı olarak ayıplı imal edildiğini, taşınmazın süresi içinde teslim edilmediği

Dava, davalının müteahhit olarak yapımını üstlendiği sanayii bölgesinden, davacılar tarafından satın alınan işyerinin, süresinde teslim edilmemesi nedeniyle kira kaybı tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında “…  Dükkan Satış Sözleşmesi” başlıklı sözleşme ile ticaret merkezindeki 2. zemin katta bulunan 43 no’lu bağımsız bölümünün satışının…tarihinde gerçekleştirildiği uyuşmazlık konusu değildir. Öte yandan dava konusu iş bu satış sözleşmesi, davalı müteahhidin, dava dışı arsa sahibi ile imzalamış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yapımını üstlendiği işyerlerinden kendisine düşecek olan bağımsız bölümlerden birine ilişkin olup, alacağın temliki hükümlerine göre geçerlidir. Yine söz konusu sözleşmenin, taraflarca feshedilmediği gibi, davalı tarafından işyerinin teslimi konusundaki edimin de halen yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

 kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, 5572 nolu parsel üzerine bir adet 3 katlı inşaat yapılacağı zemin ve 1. katın arsa sahiplerine, 2. katın davacı müteahhide ve 5571 nolu parselin de müteahhide devir edileceğinin kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Davacı müteahhit tarafından arsa sahiplerine vekaleten her iki parsel için de …tarihinde inşaat ruhsatı aldığı ve davacı şirket tarafından 3. şahsa teminat olarak verilen 5571 nolu parselin borcun ödenmesi nedeni ile tapusunun şirket adına tesciline yönelik açılan dava ile de, mahkemece, davacı şirketin kat karşılığı inşaat sözleşmesigereğince her iki parsel üzerindeki inşaatları yaptığı ve teminat konusu borcu da ödediği anlaşıldığından 5571 nolu parselin tapusunun davacı şirket adına tesciline karar verildiği ve… tarihinde temyiz edilmeyerek kesinleştiği dosyadaki bilgi ve belgelerle tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, 5572 nolu parselden davacı şirket adına isabet edecek daire bedeli kadar zarara uğradığı gerekçesi