Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca davacı yükleniciye verilen dairelerin dairelerin tapu devrinin davalı arsa sahiplerince yapılmaması sebebi ile 14 ve 15 nolu bağımsız bölümlerin bedellerinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yüklenicinin iş bedeline hak kazanabilmesi diğer bir deyişle kısmen iş bedeli olarak karalaştırılan 14ve 15 nolu bağımsız bölümün tesciline hak kazanabilmesi için yapının yasal olması zorunludur. Belediyeden işlem dosyası getirtilmeli ve iskânının alınıp alınmadığı belirlenmeli, alınmamış ise iskân alınması konusunda davacı tarafa yetki ve süre verilip bu konuda gerekli işlemlerin ikmâlinin sağlanması, iskân almaya elverişli değil ise tapuya hak kazanamamakla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu geçici 16. madde hükümleri değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden kısmen eksik inceleme nedeniyle kısmen de hükümden sonra yürürlüğe giren kanun hükmünün değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

davalı olarak Hazinenin taraf gösterilmesi gerekirken, dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izafeten …Tapu Müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılmıştır. Davacının asıl dava etmek istediğinin, … olduğu belirgin olup, temsilde yanılma hali bulunduğundan, bu durumun mahkemece re’sen gözetilmesi ve davanın usulünce gerçek hasıma yönlendirilmesi için davacı tarafa olanak sağlanması, … davaya dahil edilerek taraf oluşturulup, savunma ve delilleri sorulduktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden davanın esası hakkında karar verilmiş olması usul ve Kanuna aykırıdır.”

mahkemece konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse mahallinde keşif de yapılarak davacı yüklenicinin …tarihinden …. tarihine kadar sözleşme uyarınca gerçekleştirdiği imalâtlar tespit ve tespit edilecek bu imalâtların sözleşmenin 1-a maddesine göre bedeli hesaplattırılıp bulunacak rakama … tarihli tutanakta kabul edilen 1.057,53 TL iş sahibinin …ya kadar yapılan imalâttan kalan borcu ile 9.500,00 TL fazla imalât ve 6.000,00 TL iş sahibi namına yapılan kat irtifakı tesis bedeli ilave edilmek suretiyle varsa kanıtlanacak ödemeler de düşüldükten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme ile …tarihli olağanüstü genel kurul tutanağı hesap mutabakatı olarak kabul edilip davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Davacı vekili, davalı şirket hakkında başlatılan icra takiplerinin kesinleştiğini, davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, inşaat tamamlandığı halde, davalı yüklenici şirketin hak ettiği bağımsız bölümlerin tapularının, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, arsa sahipleri tarafından yükleniciye devredilmediğini ileri sürerek, İİK’nın 94/2. maddesi gereğince aldığı yetki belgelerine dayanarak, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptal edilerek, davalı şirket adına tescilini talep ve dava etmiştir.