davalı idarenin alt yapı durak kullanım bedeli, ruhsat bedeli, güzergah bedeli adı altındaki bedelleri haksız yere tahsil ettiği, bunların Mahkeme kararları ile iptal edildiği, bunun üzerine yeniden başka bir isim altında haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı, nitekim, davalı idarenin, akıllı kart sistemi ile ilgili sözleşme imzalamaya zorladığı, bu sözleşmede yüklenici şirketin akıllı kart cihazının montajının yapıldığı günden itibaren on yıl boyunca 3,85 oranında komisyon alacağı, cihaz ücretinin 3.000,00 TL olduğunun belirtildiği, yerel Mahkemenin bu hususu değerlendirmeye dahi almadığı, kart sistemine geçildiğinde hem davalı idareye hem de akıllı kart sistemini uygulamaya geçiren sisteme ödenmesi gereken bedellerin açıkça Anayasa ve Kanun hükümlerine aykırı olduğu, davalı idarenin, rekabet hükümlerine aykırı davranarak anılan işi tek bir şirkete verdiği, sözleşmeye göre sisteme yüklenen ücretlerin hesaplarına anında geçmeyeceği, akıllı kart uygulamasına ilişkin ihalenin nasıl ve en şartlarda yapıldığının muallak olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

ı verilen para cezalarına karşı açılacak davaların çözümünde adlî yargının görevli olmasına karşın, aynı işlem ile tebliğ edilen ve idari yargının görev alanına giren bahse konu ürünün toplatılması, bertaraf edilmesi ve piyasaya arzının yasaklanması işleminin birlikte dava konusu edilmesi nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun anılan 27. maddesinin (8) numaralı bendi gereği uyuşmazlığın çözüm yerinin idarî yargı olduğu anlaşıldığından, görevli mahkemenin 4703 sayılı Yasa’da idari para cezasına ve idari yaptırım kararına yapılan itirazların görüm ve çözümüne ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle uyuşmazlığın görüm ve çözümünün 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca adli yargı mercilerinin görev alanında bulunduğunun kabulü ile davanın görev yönünden reddedilmesinde hukuki isabet bulunmamıştır.

Ziraat Odası Başkanlığı’nın 12.03.2013 tarihli ve 07 sayılı toplantısında belirlenen 2013 yılı ecrimisil m2 birim bedelleri listesinde taban zeytinliğin 0,015-TL, kıraç zeytinliğin 0,010-TL, Milas Ziraat Odası Başkanlığı’nın 2011 yılı ecrimisil bedeli belirleme listesinde ise, A1 Mahallesinde taban zeytinliğin m2 birim değerinin 0,13-TL kıraç zeytinliğinin ise, 0,065 -TL olarak belirlendiğinin görüldüğü, ecrimisil tespit tutanağında ise, zeytinliğin taban veya kıraç olduğu yolunda bit saptamaya yer verildiği gibi ecrimisil kıymet taktir kararında da hangi veri ya da veriler dikkate alınmak suretiyle m2 birim bedellerinin belirlendiği hususunda bir açıklık bulunmadığı