bir kısım iletim hattı ve istasyonun F1 yerine kendilerince inşa edildiği, F2 A.Ş.’ye yapılan ihalesi sonucu…. tarihli dağıtım lisansının verildiği, bu lisansın kendilerinin bulunduğu alanı kapsamadığı, şartname ve lisansta öngörülen 8 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen şirketin tarifesinin yapılmasının gündeme geldiği, ayrıca kendi santrallerinin bulunduğu bölgenin dağıtım bölgesine dahil edileceği yönünde çalışmaların başlatıldığı duyumunu aldıkları, elektrik üretim santrali için hiçbir yatırım maliyetine katlanmayan ve işletme faaliyetinde bulunmayan bir dağıtım şirketinin tarifelerinin düzenlenirken kendi şirketlerine maliyet ayrılmasının Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olduğu, F2 A.Ş.’nin yapmış olduğu genişleme müracaatı

ulusal düzeyde (R1) yayın lisansı başvurusunun bulunduğu ve ek çizelgede Zonguldak ilinin de yer almasına karşın Zonguldak iline yayın yapıldığına ilişkin hiç bir iddia, bilgi ve belge bulunmadığı, davacı şirketin 2011 yılında davalı idareye başvurarak verdiği “verici bildirim formu” taslağında bildirdiği 22 il merkezi arasında Zonguldak ilinin bulunmadığı, 2011 yılı frekans kullanım ücretinin ödendiği yerler arasında da Zonguldak ilinin bulunmadığı, 31.Mayıs.2011 tarihli başvuruyla aralarında Zonguldak ilinin de yer aldığı 45 yer için verici yerleştirme talebinde bulunulduğu ancak izin verildiğine ilişkin herhangi bir cevap verilmediği gibi kanal ve frekans tahsis ücretlerinin de aralarında Zonguldak ili bulunmayan 25 il için ödenmeye devam edildiği, 2014 yılı kanal ve frekans tahsis ücretlerinin de aralarında Zonguldak ili bulunmayan 25 il için ödendiği, idarece düzenlenen 24.10.2014 tarihli tutanakla izinsiz olarak Zonguldak il merkezine yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, daha önce Zonguldak iline yayın yapıldığına ve yayın iznine sahip olunduğuna ilişkin hiç bir bilgi ve belge sunulamadığı görülmüştür.

araç alım ve satımlarının noterde yapılmasının zorunlu olduğu göz önüne alınarak, noterde alım satım esnasında taraflarca beyan edilen satış değerinin araştırılması, noterde beyan edilen değerin aracın piyasa değerinin altında olduğunun belirlenmesi halinde yapılan piyasa araştırması soncunda tespit edilen bedelin ve davacının araçları alırken ödemiş olduğu bedelin varsa katlandığı diğer giderlerin de araştırılması suretiyle matrahın tespiti gerekirken, davalı idarece bu yönde bir araştırma yapılmadan, alım satıma konu olan araçların kasko değerinin %2’si esas alınarak belirlenen matrah üzerinden yapılan cezalı tarhiyatlarda yasal isabet görülmediği gerekçesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102.maddesinin (e) bendinde, “…4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında; kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre; Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu bendin (1) numaralı alt bendine göre, idari para cezası uygulanır