Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri” başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde özelleştirme yöntemleri, (B) bendinde değer tespiti, (C) bendinde ihale komisyonlarının oluşumu ile ihale usul ve işlemleri açıklanmıştır. Buna göre, özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmalarının bu Kanun’a göre idarece oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütüleceği; değer tespit komisyonunun değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınaî, ticarî ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hâlihazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürüteceği; bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemlerinin bu Kanun’a göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütüleceği

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile de özelleştirme yöntemi “varlık satışı” yöntemi olarak belirlenen ve özelleştirme programına alınan Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait A1 Termik Santrali ile anılan karar ile Özelleştirme kapsam ve programına alınan bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi için ihale şartnamesinde belirtilen usul ve koşullarla, anılan Kanun hükümlerine uygun olarak ihaleye çıkarıldığı, değer tespit komisyonu ile ihale komisyonunun oluşumunun Yasaya uygun olduğu, danışmanlık hizmeti veren firmaya yaptırılan değerleme raporu ve değer tespit sonuç raporundaki veriler esas alınarak % 100 oranındaki hisse için indirgenmiş nakit akımı yönteminin uygulanmasıyla bulunan ve 190.040.000 ABD Doları olarak tespit edilen referans değer esas alınarak, pazarlık usülüyle yapılan ihalede beş teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif alınmak suretiyle ihaleye başlandığı, bir elemesiz ve bir elemeli turdan oluşan teklif alınması sonucu, açık artırmaya geçilerek ihale Komisyonu tarafından 29.04.2014 tarihinde açık artırma suretiyle yapılan görüşmelerde 351.000.000 ABD Doları bedelle ihale için peşin fiyat esasına göre nihai ve kesin teklif olarak ve ihale şartnamesinde yazılı olan ödeme koşullarına uygun şekilde ödeneceği tutanakla tespit edilen en yüksek birinci teklif veren F1 Madencilik Pet. Ür. En. İnş. Lim. Gemi-Yat Yap. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’ye satılmasına bu şirketin yükümülükleri yerine getirmemesi hâlinde 350 milyon ABD Doları bedelle ikinci teklif veren F2 Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verildiği, ÖYK’nun 21.07.2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile ihalenin onaylanmasına karar verilip mevzuatın öngördüğü şekilde, ihale üzerinde kalan teklif sahibi ile 22.12.2014 tarihli satış ve işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanarak devir işleminin tamamlandığı anlaşılmakta olup; anılan Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan dava konusu ihalede ve ihale sürecinin tamamlanmasına dair ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık saptanmamıştır.

ihaleye konu edilen 72706 numaralı maden ruhsatının, ilgili varlıkların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında yer almadığından bahisle ihaleye konu edilemeyeceği ileri sürülse de, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.08.2013 tarih ve 2013/146 sayılı kararı ile F1 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve F2 Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildiği, kararın şirketlerin ruhsatlarını da kapsadığı açıktır.

mahkemece, tüm mirasçılara tebligat yapılarak murisin terekesinin mirasçılar arasında taksim edilip edilmediğinin, dava konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca murise isabet eden bağımsız bölümlerle ya da gecikme tazminatıyla ilgili tüm mirasçıların katılmasıyla TMK’nın 676/son maddesine uygun yazılı taksim sözleşmesinin bulunup bulunmadığının sorulması, taksim sözleşmesi bulunduğunun belirlenmesi durumunda davacı mirasçıların taksim sonucu kendilerine isabet eden bağımsız bölümlere ilişkin gecikme tazminatı isteyebileceği gözetilerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. …

davacıların miras bırakanın ilk eşinden olma çocukları oldukları ve aralarının iyi olmadığının ifade edildiği, anılan taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edildiği, davalının payına karşılık 1 nolu bağımsız bölümün verildiği, davacıların 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler yönünden davalarından vazgeçtikleri anlaşılmaktadır.Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacılar 23.06.2009 tarihli dilekçelerinde açıkça 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerle ilgili taleplerinden vazgeçtiklerini açıklamışlardır. Bu tür bir beyanın davanın takibinden değil, netice-i talepten vazgeçme anlamını taşıdığı, bu niteliği itibariyle karşı tarafın kabulüne bağlı olmayıp, feragat sonucu doğurduğu gözetildiğinde mahkemece bu bağımsız bölümler için davanın reddedilmesi gerekirken karar verilmesine yer olmadığına biçiminde hüküm kurulması doğru değildir. …

tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yukarıda yer verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na Tabi Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerce Yapılacak Alım ve İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar’ın uygulamaya konulduğu, bu düzenlemede görüleceği üzere, idarenin yapacağı ihalelerde rekabetin oluşmasını sağlayacağı ve herhangi bir gerçek ve tüzel kişiyi imtiyazlı hâle getirerek eşitlik ilkesinin bozulmasına yol açmayacağı kuralına yer verildiği, “Bakan Olur’u” ile getirilen şart ile sayma yoluyla belirtilen illerde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerden herhangi birisinin ihalesini almayan firmaların diğer illerde açılan aynı konudaki ihalelere istekli olarak girmelerinin engellendiği, yukarıda sayılan illerde bulunan kooperatif ihalelerine katılım olmaması nedeniyle iptal edilmesinin önüne geçilmesi için bir dizi önlem veya yaptırımların tesis edilmesinin gerekliliğinde herhangi bir tereddüt bulunmadığı, bu konuda katılımın az olduğu anılan iller için teşvik primi vb. uygulamalar yürürlüğe konulmak suretiyle bu yerlerin ihalelerine katılımın cazip hâle getirilebileceği, ancak, alınacak önlem veya yaptırımlar ile bu illerin ihalelerine katılmayan ve sadece diğer illerin ihalelere katılmak isteyenler yönünden kısıtlılık getirilmesinin hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayacağı, bu itibarla dava konusu işlemin hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkelerine açıkça aykırı olduğu görüldüğünden, “Bakan Olur’u” ile uygulamaya konulan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu

minibüs hattının 05.11.2009 tarih ve 2009/337 sayılı Belediye Meclisi kararı ile ihaleye çıkarılmasına karar verildiği, 08.12.2009 tarihinde talipli çıkmadığından ihalenin yapılamadığı, 22.12.2009 tarihine ertelenen ihaleye yine katılım olmaması üzerine 2886 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihale kararı alındığı, ancak yine talipli çıkmadığından hat ihalesinin iptaline karar verildiği, bilahare Burhaniye Belediye Meclisi’nin 04.03.2010 tarih ve 2010/93 sayılı kararıyla yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildiği, bu karar üzerine Belediye Encümeni’nin 16.03.2010 tarih ve 2010/231 sayılı kararıyla 06.04.2010 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmasına karar verildiği, 06.04.2010 tarihinde yapılan ihaleyi S.S. F1 Kooperatifi’nin alması ve bu Kooperatif ile sözleşme imzalanması üzerine bakılan dava