Aynı İşi Yapan Taşeron Personel Aynı Ücreti Alacak.Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın açıklamaları 

Print Friendly, PDF & Email

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre hizmet alımı yoluyla alınan personellerden farklı kurumlarda aynı işi yapan personellerin maaş ve ödemelerinin aynı olması için düzenleme yapılıyor.

Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın açıklamaları

MADDE 74- 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Uygun görüş, bu kapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsar.”

MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI H. ABDULLAH KAYA – Mevcut 4734 sayılı Kanun’un ek 8’inci maddesinde 62’nci madde kapsamında hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılmasında sayılar yönünden Maliye Bakanlığından uygun görüş alma vardı. Bu kapsamda sayılara ilave olarak hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyecek unsurları da içerecek şekilde kamuda daha da tasarruf imkânı sağlayacak bu düzenleme yapılıyor efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Değerli Başkanım, değerli vekiller; biliyorsunuz 5018 sayılı Kanun’da Maliye Bakanlığına kamu harcamalarında etkinliği, verimliliği sağlamak üzere verilmiş genel yetkiler var. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı kamudan yapılacak her türlü harcamayı genel olarak kontrol edebiliyor. Hatırlarsanız 2014 yılında Kamu İhale Kanunu’nda bir değişiklik yapmıştık ve bu değişiklikte demiştik ki “Bundan sonra kamuda yapılacak personele dayalı hizmet alımı ihalelerinde alınacak personel sayısı konusunda Maliye Bakanlığından önceden izin alınacak.” Dolayısıyla artık 2014 yılından sonra hangi kamu kurumu 2014 yılındaki mevcut sayının üzerinde -çünkü bir şey belirlemiştik, o tarihe kadar alanlar için bir çizgi çektik, bir rakam belirledik her kurum için- onun üzerinde ilave ihale açmak istediklerinde Maliye Bakanlığına izne geliyorlar. Bu arada çalışmaları yaparken şunu gözlemledik: Aslında aynı mahiyetteki işleri yapan personel için farklı kurumlarda farklı farklı yaklaşık maliyet hesabında ücret düzeyleri esas alınıyor.

Dolayısıyla şimdi Maliye Bakanlığı olarak sistemin tamamını gördüğümüz için burada yeni bir yetki alıyoruz, diyoruz ki: Bundan sonra herhangi bir kamu kurumu ilk defa yeni ihaleye çıkarken devam eden bir ihale, devam eden bir sözleşme için değil. Bu kanun çıktı ondan sonra bir kurum personel çalıştırmasına dayalı hizmet ihalesine çıkmak istediğinde sayı bakımından zaten bize izne gelecekti, geldiğinde Maliye Bakanlığı olarak yaklaşık maliyet hesabında personel için öngörülen ücret düzeyleriyle ilgili de bir nevi vize işlemi yapacağız.

Böylelikle farklı farklı kamu kurumlarında aynı işi yapanlar bakımından ihale şartnamesinde farklı farklı ücretler öngörülmesinin önüne geçeceğiz. Çünkü A kurumunda aynı işi yapan bir kişi için şartnamede diyelim ki bir ücret öngörülmüş, B kurumunda bakıyoruz aynı işi yapan bir başkası için daha yüksek ücret öngörülmüş. Zaten, biliyorsunuz, hiçbir şekilde asgari ücretin altına düşmesi mümkün değil yaklaşık maliyet hesabı ama yerine göre farklı kurumlarda bu uygulamayı gördüğümüz için kurumlar arasında bir standart birliği sağlamak, kamu kaynaklarını etkin kullanımını sağlamak bakımından Maliye Bakanlığına burada bir yetki alıyoruz.

Ha, şu tartışma çıkabilir: “Siz taşeronla ilgili zaten bir kanun çıkaracaksınız.” denilebilir. Yani burayla ilgili Hükûmet olarak daha önce de Sayın Başbakanımız da ifade etti, Çalışma Bakanımız ifade etti, ben de ifade ettim. Şu anda üzerinde çalışmaları devam eden bir kanun var. İnşallah Plan ve Bütçe Komisyonuna gelir. Kamupersoneli.net dolayısıyla geldiğinde zaten detaylarını da burada konuşacağız ama o çalışmanın yapılıyor olması Maliye Bakanlığı olarak bizim böyle bir yetki almamızın önünde bir engel oluşturmaz çünkü neden? Kamu İhale Kanuna göre personel çalıştırmasına daya lı hizmet alımlarıyla ilgili birtakım kurallar getirdik ama bu kamuda hizmet alımına dayalı, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin hepsinin ortadan kalktığı anlamına gelmeyecek çünkü birtakım işler var ki tam da o tanıma uymuyor.

Oaçıdan o işler yine yapılmaya devam edecek çünkü Kamu İhale Kanunu’nun belirlediği belli kurallar var, parametreler. Belli özellikleri taşıdığı zaman ihale personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesi oluyor. O açıdan Maliye Bakanlığına aldığımız bu yetki genel bir yetki. Doğrudan doğruya şu andaki taşeron meselesiyle sınırlı bir yetki değil. Buradaki yapmak istediğimiz temel amaç da kamu kurumları arasındaki farklı uygulamaların önüne geçmek.

 

Alıntı : www  kamupersoneli net

 

Share