BELEDİYE İLE BELEDİYE ŞİRKETİ ARASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK

Print Friendly, PDF & Email

Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerinde son günler yaşanıyor.

Mahalli İdareler (Belediyeler, Özel İdareler, Bağlı Kuruluşlar, Birlikler…) açısından ise yeni şirket kuruluş işlemleri tamamlandı sayılır. Malum, taşeron işçiler Belediyelerde (mahalli idareler olarak okuyun) 657 4/D sürekli işçi kadrolarına değil, hali hazırda kurulu veya yeni kurulacak olan belediye şirketlerine geçişi yapılacak.

BELEDİYE İLE BELEDİYE ŞİRKETİ ARASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

696 sayılı KHK EK Madde 20’de “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir” denmiştir.

Bu düzenlemeye göre dikkat edilecek hususları sıralıyoruz: Belediye ile Belediye şirketi arasında 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin “d” bendi uyarınca “Doğrudan Temin” usulü ile hizmet alımı gerçekleştirilecektir Yapılacak sözleşmede 22/d parasal limiti uygulanmayacaktır. Belediye şirketlerine bu yöntemle sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları” işlerini yaptırabilecektir Taraflar arasında teklif birim fiyat üzerinden “Hizmet Alım” sözleşmesi imzalanacaktır.

Sözleşmede işin süresi 3 yılı geçmemek üzere serbestçe belirlenebilecektir Sözleşmede işçilik kalemleri, fazla çalışmalar, mesailer, ayni ve nakdi yardımlar belirtilecektir İşçiler geçiş tarihinden önceki mali ve sosyal haklarını almaya devam edecektir Asgari ücretin % fazlası şeklinde tanımlama yapılmayacaktır. Çünkü yeni dönem ücret artışları Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecektir.

Tahmin edilen artış oranları Ocak ve Temmuz aylarında %4+%4’dür. İşçilere ödenecek ücretlerde yıl içinde artış söz konusu olacağından, sözleşme birim fiyatları da değiştirilemeyeceği için yapılacak sözleşmeye “fiyat farkı verilmesine ilişkin hükümler” eklenecektir Belediye şirketi, işveren maliyeti, genel gider ve kar dahil, teklif ettiği birim fiyatları İdareye sunacaktır Belediye şirketi işe başladıktan sonra, yapmış olduğu işin karşılığında sözleşmede belirtilen süre aralığında (yoksa ayda bir) “faturasını” kesecek ve KDV dahil edilerek şirkete fatura karşılığında ödeme yapılacaktır Unutulmamalıdır ki hem Belediye hem de Belediye Şirketi Sayıştay denetimine tabidir.

Alım şekli doğrudan temin dahi olsa düzenlenecek sözleşmeler, şartnameler, ödemeye esas belgeler (puantaj cetvelleri, bordro, prim hizmet belgeleri, fatura…) aynı ciddiyetle eksiksiz hazırlanmalıdır

Share