ihale komisyonları, aynı idareye karşı yaptığı işlerde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunan firmanın ihale dışı bırakılabilir

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2009/081
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 23.11.2009
Karar No : 2009/MK-160
Şikayetçi: 
“Pwt Wasser Und Abwassertechnik Gmbh – Alke İnş. San. ve Tic. A.Ş. – MVM Tur. ve Tic. Ltd. Şti.” Konsorsiyumu

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.01.1900 /

Başvuruya Konu İhale: 

Kamu İhale Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı kararı hakkında Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2009 tarih ve E:2009/5388 K:2009/9128 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararının alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15.11.2005 tarihinde yapılan 2005/145472 İKN’lı “Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı” ihalesinin idare tarafından iptal edilmesi işlemine ilişkin olarak, “Pwt Wasser Und Abwassertechnik Gmbh – Alke İnş. San. ve Tic. A.Ş. – MVM Tur. ve Tic. Ltd. Şti.” Konsorsiyumu tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı kararıyla; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

“Pwt Wasser Und Abwassertechnik Gmbh, Alke İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve MVM Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan 29.11.2007 tarih ve E:2007/1378 sayılı kararla; “… İdari işlemlerin idari yargı mercilerince iptal edilmesi halinde, işlemin hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağı idare hukukunun bilinen ilkelerinden olup, konsorsiyum ortaklarından olan MVM İnş. ve Tic. Ltd. Sti.’nin 26.04.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi nedeniyle, bu iptal kararı doğrultusunda işlemin hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağı açıktır.

Dava konusu olayda, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen konsorsiyum ortaklarından MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali için Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada Mahkememizin, 22.11.2007 gün ve E:2007/355, K:2007/2296 sayılı kararı ile yasaklamaya ilişkin işlemin iptal edildiği ve iptal hükmü doğrultusunda MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelere katılmasına engel bir durumunun kalmadığı anlaşılmakta olup, davacı konsorsiyum ortakları tarafından, ihalenin iptal edilmesine ilişkin idare kararının iptal edilerek sözleşme imzalanmaya davet edilmelerinin gerektiği iddialarıyla Kamu İhale Kurumu’na yaptıkları itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına …” karar verilmesi üzerine, Kurulun 24.12.2007 tarih ve 2007/MK-142 sayılı kararıyla;

 

1) 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı Kurul Kararının iptaline,

Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

2) İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,” karar verilmiştir.

 

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından yapılan esas inceleme sonucunda alınan 11.03.2008 tarih ve E:2007/1378, K:2008/688 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının Kurumumuzca temyizi sonucu Danıştay 13. Dairesinin 04.06.2008 tarih ve E:2008/4091 sayılı kararı ile İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine Kurulun 24.6.2008 tarih ve 2008/MK-75 sayılı kararıyla;

 

1) 24.12.2007 tarih ve 2007/MK-142 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2) 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı Kurul Kararı uyarınca, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan esas inceleme sonucunda alınan 10.4.2009 tarih ve E:2008/4091, K:2009/4056 sayılı karar ile “… Davacı konsorsiyum ortaklarından MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.4.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.11.2007 tarih ve E:2007/355, K:2007/2296 sayılı kararı Dairemizin 10.01.2009 tarih ve E:2008/3201, K:2009/4055 sayılı kararı ile onanmış ise de; MVM Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yaptığı, “Avrupa Yakası 2006 yılı 3. Kısım Atık Su Kanalı ve Dere Islahı” işi ile ilgili olarak, 4735 sayılı Kanun’un 20. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince sözleşmesinin feshedilerek 5.4.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, aynı idareye karşı yaptığı işlerde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunan firmanın ihale dışı bırakılması gerektiğinden, sonuç itibarıyle yerinde bulunan dava konusu işlemin iptal isteminin reddi gerekirken, dava konusu işlemin iptalinde isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu Kamu İhale Kararı; “davacıların değerlendirme dışı bırakılması ve en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin de kabul edilmeyerek ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” ilişkin olduğundan, ihalenin iptaline ilişkin kısmının da incelenmesi gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; … temyiz isteminin kabulüne, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 11.03.2008 tarih, E:2007/1378, K:2008/688 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine…” karar verilmiş olup anılan karara karşı davacı tarafça karar düzeltme talebinde bulunulması üzerine, Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2009 tarih ve E:2009/5388, K:2009/9128 sayılı kararıyla,  anılan Dairenin 10.4.2009 tarih ve E:2008/4091, K:2009/4056 sayılı kararı kaldırılarak  “ … bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına” karar verilmiştir.

 

2709 sayılı T.C. Anayasasının 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2009 tarih ve E:2009/5388 K:2009/91208 sayılı kararı gerekçeleri doğrultusunda;

 

1) 24.6.2008 tarih ve 2008/MK-75 sayılı Kurul kararının iptaline,

 

2) İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

Share