ihale süreçlerinde,Motorlu Taşıtlara ait borçların,vergi borcu olup olamayacağına dair Yargı kararı

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2007/009
Gündem No : 164
Karar Tarihi : 26.02.2007
Karar No : 2007/MK-18
Şikayetçi: 
Gintem Katı Atık Yön. San. ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire: 

Yıldırım Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.01.1900 /

Başvuruya Konu İhale: 

Kurulun 4734 sayılı Kanunun 56 maddesine göre verdiği karar hakkındaki idari yargı mercii kararının temyizi üzerine Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığınca verilen “İdare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması” kararının Kurumca Uygulanması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2. Bölgedeki Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Nakliyesi” işi ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine,

 

Kamu İhale Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararıyla, “1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

2. Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”  karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle davacı SGS Tur. Taş. İnş. Pet. Ür. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 02.05.2006 gün ve E:2006/771 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazda, 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı karar ile Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 02.05.2006 gün ve E:2006/771 sayılı kararının kaldırılmasına ve “davacı şirketin ihale tarihi itibari ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde belirlenen gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

2709 sayılı T.C. Anayasasının 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 nci maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararının, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmuş olması nedeniyle Kamu İhale Kurulunca kararın icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen 10.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul kararı ile;  “1- 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 2- Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,” karar verilmiştir.

Daha sonra anılan davada Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup kararın gereklerine göre işlem tesisi gerekmiştir.

 

Ancak Kamu İhale Kurulu’nun 10.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-61 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararı uygulandığından, anılan mahkeme kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen alınacak kararın da 10.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-61 sayılı kararla aynı doğrultuda olması ve bu haliyle anılan mahkeme kararının gereklerinin de yerine getirilmiş olması nedeniyle bu aşamada Kurumumuzca farklı bir işlem tesisine gerek bulunmadığından söz konusu mahkeme kararı idareye ve davacı firmaya gönderilmiştir.

 

Bunu müteakip Hukuk Danışmanlığı’nca Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararı temyiz edilmiş ve Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığı’nın 31.01.2007 gün ve 2006/6236 sayılı kararı ile, “İdare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması”na karar verilmiştir.

 

Bu defa Kamu İhale Kurulunca anılan kararın icaplarına göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığı’nın Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararının yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne dair 31.01.2007 gün ve 2006/6236 sayılı kararının uygulanması için 10.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Kamu İhale Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,

 

“1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2. Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  Dr.Hasan GÜL  
  Başkan
Share