İhale tarihi itibarıyla davacı firma adına tahakkuk etmiş, ödenmemiş SGK prim borcunun bulunmadığı Sigorta İl Müdürlüğü tarafından da belirtilmiş olmasıyla birlikte bizzat davacı firmanın değil, aralarında bulunduğu ortak girişim grubuna ait olan bu haliyle de davacı firmayla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan prim borcu nedeniyle davacı firmayla özgülendirilmesi hukuken mümkün olmayan prim borcu nedeniyle dava konusu ihalenin iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hk Yargı kararı

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2007/008
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 19.02.2007
Karar No : 2007/MK-15
Şikayetçi: 
İztemsan Tem. Güv. ve Serv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti

İhaleyi Yapan Daire: 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.01.1900 /

Başvuruya Konu İhale: 

Kamu İhale Kurulunun 05.10.2006 tarih ve 2005/UH.Z-142 sayılı Kararı hakkında Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının Kurumca temyizi üzerine Danıştay 13. Dairesinin 08.01.2007 tarihli ve E:2006/5394 sayılı yürütmeyi durdurma kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 08.11.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak İztemsan Tem. Güv. ve Serv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti’nin 30.11.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.12.2005 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 26.12.2005 tarih ve 66344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18/1/2006 tarihli ve 2006/UH.Z-142 sayılı karar ile; “1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Meltem Gıda Teks. Elek. İnş. Tur. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/363 sayılı kararı ile “İhale tarihi itibarıyla davacı firma adına tahakkuk etmiş, ödenmemiş bir sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı Şanlıurfa Sigorta İl Müdürlüğü tarafından da belirtilmiş olmasıyla birlikte bizzat davacı firmanın değil, aralarında bulunduğu ortak girişim grubuna ait olan bu haliyle de davacı firmayla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan prim borcu nedeniyle davacı firmayla özgülendirilmesi hukuken mümkün olmayan prim borcu nedeniyle dava konusu ihalenin iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği,” şeklindeki gerekçe ile ”yürütmenin durdurulması” kararı verilmiştir. Söz konusu karara karşı Kurumca yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesince 31.05.2006 tarih ve Y.D. İtiraz No:2006/2011 sayılı “itiraz isteminin reddi” kararı verilmiştir.

 

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/363 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine alınan 15.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-50 sayılı Kurul kararı ile; “1) 18/1/2006 tarihli ve 2006/UH.Z-142 sayılı Kurul Kararının iptaline,
2 ) Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,”
 karar verilmiştir.

 

Daha sonra Ankara 5. İdare Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E:2006/363, K:2006/3057 sayılı kararı ile, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan 02.11.2006 tarih ve 12148 sayılı yazımızda “Kamu İhale Kurulunun 15.05.2006 tarih ve 2005/M.K.-50 sayılı kararıyla; dava konusu 18.01.2006 tarih ve 2006/UH.Z-142 sayılı Kurul Kararının iptaline ve anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiş olup bu defa dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen alınacak kararın da 15.05.2006 tarih ve 2005/MK-50 sayılı kararla aynı doğrultuda olması ve bu haliyle mahkemece esas hakkında verilen kararın gereklerinin de yerine getirilmiş olması nedeniyle, bu aşamada Kurumumuzca farklı bir işlem tesisine gerek bulunmadığı” belirtilerek söz konusu mahkeme kararının bir örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

Bu defa, Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 05.10.2006 tarih ve E:2006/363, K:2006/3057 sayılı iptal kararının Kurumca temyizi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.01.2007 tarih ve E:2006/5394 sayılı Kararı ile “İdare Mahkemesi  kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

 

2709 sayılı T.C. Anayasasının 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 nci maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.01.2007 tarih ve E:2006/5394 sayılı “İdare Mahkemesi  kararının yürütülmesinin durdurulması” kararının uygulanması için;

 

1- 15.05.2006 tarih ve 2005/MK-50 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Kamu İhale Kurulunun 18.01.2006 tarih ve 2005/UH.Z-142 sayılı Kararı uyarınca;

“ – Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

– Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

Oybirliği ile karar verildi.

  Dr.Hasan GÜL  
  Başkan
Share