İş artışı veya iş eksilişinin belirlenmemesi ihale iptaline sebebi hk KİK in düzenleyici kurul kararı

Print Friendly, PDF & Email

Karar Tarihi: 17.10.2012

Karar No.   2012/UH.III-3964

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

A…Müdürlüğü tarafından 06.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşımalı İlkokul-Ortaokul-Ortaöğretim Öğrencilerine Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak B… Ltd. Şti.’nin 19.09.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin 1. kısmının 5. satırında yer alan Aliağa İlköğretim Okulu’na verilecek yemeğin gün sayısının belirtilmeyip “2. Dönem verilmek üzere” şeklinde ifade edilmesinin yanlış olduğu, idarenin bu hatayı ihale günü ihaleye yarım saat kala katılımcılara üzerinde günlerin belirtildiği farklı teklif cetvellerini dağıtarak telafi etmeye çalıştığı, bunun kapalı zarfla ihaleye gelen ve firma yetkilisi o anda bulunmayan Anadolu İkram Ltd. Şti. gibi katılımcıların yeni teklif cetvelini kullanamamalarına ve mağdur olmalarına neden olduğu” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Öncelikle idarece düzenlenmiş birim fiyat teklif cetvelinde, sadece öğrenci sayısı belirtilmiş olup bu öğrencilere kaç gün yemek verileceği belirtilmemiştir. Cetvele tutar kısmı, öğrenci sayısı x gün sayısı x birim fiyattan oluşmalı iken, idarenin düzenlemeyi bu şekilde yapmamasının hatalı olduğu görülmüştür.

Ancak başvuru dokümana itiraz niteliğinden olmayıp teklif değerlendirme aşamasına ilişkin olduğundan söz konusu iddia tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesine etkisi yönünden ve ihale sürecinde idarenin uygulamalarının mevzuata uygunluğu yönünden incelenmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde sadece öğrenci sayısının bulunduğu, gün sayısının bulunmadığı anlaşılmıştır. İstekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif mektupları eki cetveller incelendiğinde farklılıklar bulunduğu görülmüştür.

İstekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde; idarenin ihale dokümanı kapsamında hazırladığı birim fiyat teklif cetvelinde öğrenci sayısı belirtilip gün sayısı belirtilmediği halde, B… Ltd. Şti. ve R…Ltd.Şti.’nin Aliağa İ.Ö.O.’nun öğrenci sayısını 88 gün ile (Bu rakam ilk firmanın cetvelinde el yazısı ile diğerlerinde bilgisayar ile yazılmıştır.) ve diğer her kalemdeki öğrenci miktarını 178 gün ile ve 1 öğünün birim fiyatı ile çarparak tutara ulaştığı; T…Ltd. Şti. ve A…San.ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvellerinde miktar kısmında sadece öğrenci sayılarının bulunduğu, ancak teklif edilen birim fiyat sütunundaki rakamlara bakıldığında, bir öğün yemek birim fiyatının öğrenci sayısı ile çarpılması sonucu çıkan rakamın yazıldığı, dolayısıyla fiiline diğer isteklilerle aynı işlemin yapıldığı görülmüştür.

İdarenin birim fiyat teklif cetvelinde gün sayısını belirtmemesinin hatalı olduğu, ancak sözleşme tasarısında işin 178 gün olduğunun belirtildiği, birinci ve ikinci dönemin başlama ve bitiş tarihleri dikkate alındığında bu sürenin hesaplanabileceği, fakat teklif cetvellerinde gün sayısına yer veren istekliler için idarenin verdiği teklif cetvelinden farklı cetvel düzenlemek sonucunun doğduğu, teklif cetvelinde gün sayısı bulunmayan istekliler açısından ise iş artışı veya iş eksilişi durumlarında gün sayısının belirtilmemiş olması nedeniyle problem doğacağı, idarenin şikayete cevabında belirttiği üzere ihale günü başvuran isteklilere gün sayısını söylemek suretiyle eşit muamele ilkesini ihlal ettiği dikkate alındığında bu nedenlerle ihalenin iptali gerekmektedir.

Share