İş artışı veya iş eksilişinin oluşturacağı hukuki durum hk düzenliyici kurul kararı

Print Friendly, PDF & Email

Karar Tarihi: 17.10.2012

Karar No.  2012/UH.I-4024

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

U…Daire Başkanlığı tarafından 06.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak C… Ltd. Şti.nin 18.09.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İdari şartnamenin teklif fiyatına dâhil olan giderler arasında sayılan giyim giderine ilişkin düzenlemesinde; 431 personele bir kışlık bir yazlık olmak üzere iki çift takım elbise verilmesinin öngörüldüğü ayrıca bu personelden çevre temizliğinde çalıştırılacak 40 kişi için iki çift takım elbiseye ek olarak 1 çift lastik çizme,1 adet yağmurluk,1 adet kaban ve 1 çift eldiven verilmesinin kararlaştırıldığı, anılan sebeple temizlik işlerinde çalışacak 40 personel için ortaya çıkacak olan maliyetin diğerlerine kıyasla daha fazla olacağı malum iken birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması halinin bu giderlerin birim fiyatlara nasıl yansıtılacağı hususunda tereddüde yol açtığı, temizlik işlerinde çalışacak personele ayrıca verilecek olan giyim malzemeleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği, sözleşme tasarısının 29’uncu maddesi gereği olası bir iş artışı ya da eksilişi yapılması durumunda da söz konusu eksikliğin kamu zararına yol açacağı” iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

İddia konusu iş eksilişi veya iş artışı yapılması halinde ortaya çıkacak hukuki durum açısından incelendiğinde ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde yer alan hüküm ile sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olarak öngörülen iş artışı veya iş eksilişi uygulamasının, zorunlu değil ihtiyari bir uygulama olduğu ifade edilmektedir.  Bir ihale sürecinde ve ihale sonucunda bağıtlanan sözleşme çerçevesinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında esas olan işin ihale dokümanında belirtilen süre, miktar ve diğer koşullar altında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak ihale sürecinin henüz başında, ihale dokümanı hazırlanırken öngörülemeyen sebeplerle bir zorunluluğun olması halinde iş artışı veya iş eksilişi yapılabilmektedir. Bu itibarla iş artışı veya iş eksilişine ilişkin alınacak karar idarelerin sınırsız kullanabilecekleri bir yetkiden değil, istisnai olarak kullanabilecekleri ve sınırları belirlenmiş bir yetkiye dayanılarak alınabilecek bir karar niteliği taşımaktadır.

Dolayısı ile ihale dokümanı çerçevesinde iş artışı veya iş eksilişi yapılmasının hüküm ve sonuçları da idarelerin sorumluluğundadır. Mevcut ihalede birim fiyat teklif cetvelinin  iki farklı personel grubu için satır açılmak suretiyle oluşturulduğu ve personel grupları arasında ayrıca bir temizlik personelinin öngörülmediği ancak iki farklı fiziki mekanda yapılacağı anlaşılan işte çalışacak personelin bir kısmına temizlik hizmetlerinin de yaptırılacağı ve bu personel için de tüm personel için öngörülen iki çift takım elbiseye ek olarak 40 çift lastik çizme, 40 adet yağmurluk, 40 adet kaban ve 40 çift eldiven verileceği göz önünde bulundurulduğunda, temizlik personeline verilecek giyim malzemelerinin teklif fiyatlarının da yukarıda yer verilen personel grupları için açılan satırlardan birisinde teklif fiyatına dahil edilecek olması sebebiyle olası bir iş artışı veya eksilişi durumunda, iş artışı veya eksilişi yapılan kaleme ait olmayan bir maliyet unsurunun da birim fiyatın hesaplanmasında etkili olacağı görülecektir.

Bununla birlikte, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Yürütülmesi” başlıklı 5’inci bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda, incelenen ihalede olası bir iş artışı veya eksilişi yapılması durumunda başvuruya konu 40 temizlik personeline verilmesi öngörülen giyim malzemelerine ilişkin giderin, iş programının açıklanması kapsamında, maliyeti yansıtılan personel grup ve ücretlerinden ayrıştırılabileceği dikkate alındığında, sözleşmenin uygulanması aşamasında anılan husussa ilişkin olarak karşılaşılan bir sorunun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemeleri çerçevesinde giderilmesi mümkündür.

Bu itibarla, ihale dokümanında yer alan başvuruya konu düzenlemenin tekliflerin hazırlanması, sunulması ve sözleşmenin uygulanması aşamalarına engel teşkil edecek nitelikte bir aykırılık içermediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Share