Yüklenicinin yaptığı araç kazası nedeniyle süre uzatımı hk KİK in Düzenleyici kurul kararı

Print Friendly, PDF & Email

 

Karar Tarihi: 27.04.2009

Karar No. 2009/DK.D-57

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

“…Komutanlığının 2/4/2009 tarihli yazısında özetle; yüklenici … A.Ş.’nin 23 Ocak 2009 tarihinde teslim etmesi gereken 2500 Kğ. Kemikli sığır etinin, etleri taşıyan aracın kaza geçirmesi nedeniyle teslim edilemediği, yüklenici vekili tarafından araç kazasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunduğu belirtilerek, söz konusu trafik kazasının sözleşmenin 50.2’nci maddesi uyarınca “gerektiğinden Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurumumuz görüşü istenilmiştir.

Borçlar hukukunda mücbir sebep; sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlaline mutlak olarak kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Ancak, yüklenici kendi kusuru ile mücbir sebebe konu olaya maruz kalmış ise bu durum yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mücbir sebepteki önlenemezlik unsuru, borçlu dâhil herkes yönünden mutlak ve objektif olarak önlemez bir nitelik taşımalıdır.

Başvuru konusu yazı ve eklerinden sözleşme kapsamında idareye teslim edilmesi gereken etleri taşıyan Yükleniciye ait aracın kaza geçirmesi nedeniyle 2.500.Kğ. kemikli sığır etinin teslim edilemediği anlaşılmaktadır. Söz konusu kazanın mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için kazanın “yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş” olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Söz konusu trafik kazası, yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olsaydı bile, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte değildir. Zira, idareye teslim edilmesi gereken mal(kemikli sığır etinin) özel imalat süreci gerektiren bir mal olmadığı, özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı olsa bile kaza esnasında malın zayi olması nedeniyle taahhüdün yerine getirilmediğinin yüklenici tarafından ispatlanması gerekmektedir.

… Cuma günü saat 11.30.’da tutulan ‘Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda aracın sürücü hatası nedeniyle yoldan çıkarak yan yattığı ve araçta 2.000.TL’lik maddi hasarın oluştuğu belirtilmiştir. Araç içerisinde idareye teslim edilmesi gereken 2.500.Kğ. kemikli sığır etinin bulunduğuna ve kaza nedeniyle bu etlerin zayi olduğuna ilişkin ‘Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda her hangi bir bilgi olmadığı gibi idare yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgelerden de kazaya maruz kalan aracın idareye teslim edilmesi gereken etleri taşıdığı ve kaza nedeniyle bu etlerin zayi olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge de bulunmamaktadır.

Diğer yandan, sözleşme konusu mal Borçlar Hukuku anlamında “cins borcu” niteliğinde olduğundan trafik kazası nedeniyle idareye teslim edilmesi gereken etler zayi olsa bile, sözleşme konusu etlerin piyasadan temin edilerek gecikmiş ifa şeklinde, gerekirse idare tarafından verilecek cezalı süre içerisinde idareye teslimi her zaman mümkündür. Zira sözleşme konusu mal alımı, özel imalat sürecini gerektiren bir mal alımı olmadığından, söz konusu kazanın mücbir sebep olarak kabul edilmesinin mümkün değildir.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle; İdareye telim edilmesi gereken 2.500.Kğ. kemikli sığır etini taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi nedeniyle etlerin idareye teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Share