sunulan tekliflere dayanak olan proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı ve şekli olarak gerekli imza ve onayı taşıyıp taşımadığının aranan kriterler arasında sayıldığı; giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı; bu durumun tespiti hâlinde ise isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği, ancak, proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceğinin belirtildiği açıktır. istekli tarafından sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Tebliğ uyarınca gerekli şeklî unsurları taşıdığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

ihale konusu işin süresinin üç yıl olmasına karşın, davacının teklifinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için yalnızca ..yılına ait asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılarak teklifin oluşturulduğu, ..yılları için de ..yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yaptığı, bu nedenle ..Tebliği uyarınca, asgari işçilik maliyetinin ihale konusu işin yapılacağı sürenin tamamı düşünüldüğünde, üç yıllık dönemin tamamı için asgari işçilik maliyetinin karşılanmayacağının açık olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmemesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.davanın reddine şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş bir sınır değer bulunmadığı anlaşılmakla beraber, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlardaki aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesinde, yaklaşık maliyet tutarından idarece belirlenen kâr bedelinin hariç tutulması sonucu elde edilen miktarın altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından sınır değerin değişmesi nedeniyle sınır değerin altında teklif veren davacının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasında hukuka aykırılık bulunmamıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine yapılan açıklamada, isteklinin ihale konusu işin birinci kısmında çalışacak 631 personele verilecek giyim giderini belgelendirmek üzere sunduğu proforma faturada 9952 parça için toplam 1,00 TL, ikinci kısmında çalışacak 77 personele verilecek giyim giderini belgelendirmek üzere sunduğu proforma faturada 1172 parça için toplam 0,11 TL, üçüncü kısmında çalışacak 285 personele verilecek giyim giderini belgelendirmek üzere sunduğu proforma faturada 4524 parça için toplam 0,47 TL öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

ihaleye katılan ve teklif veren davacının itirazen şikâyet başvurusunda dile getirdiği iddiaların nihai olarak ihale konusunda esaslı hataya düşüldüğünden bahisle, ihale konusunun yanlış değerlendirilmesinden dolayı teklif verildiği, bu nedenle tekliflerinin çok düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin olduğu, dokümana ilişkin öne sürülen eksikliklerin, söz konusu talebini destekler mahiyette kullanıldığı, müstakilen dokümana itiraz niteliğinde bir taleplerinin bulunmadığı, bu nedenle davalı idarece davacının iddialarının esastan değerlendirilmesi gerekirken, söz konusu iddiaların bir kısmının davacının asıl talebi dikkate alınmaksızın, dokümana itiraz niteliğinde değerlendirilerek süresinde dokümana itiraz edilmediği gerekçesiyle reddine ilişkin Kamu ihale Kurulu kararı ile söz konusu iddia yönünden davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmının onanmasına, kararın dava konusu işlemde ihale dokümanına yönelik iddialar kapsamında değerlendirilerek süre aşımı sebebiyle esasının Kamu İhale Kurumunca incelenmesine olanak bulunmadığına yönelik kısmının iptali isteminin reddine ilişkin kısmının ise bozulmasına karar verilmiştir.

İhale üzerinde kalan firmanın teklif aldığı Şti.’nin faaliyet konuları arasında Sicili Gazetesi’nde, “yanmış koyun gübresi ve çim tohumu” sayılmadığından, bu durum yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne aykırılık teşkil ettiği iddia edilebilir. Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan hükmünden sonra yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Ticaret şirketlerinin hak ehliyeti” başlıklı 15. maddesi ile şirketlerin faaliyet konularına ilişkin kısıtlamaların Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılacağı düzenlendiğinden, şirketlerin sırf ticaret sicilinde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı olarak faaliyette bulunabileceği sonucuna ulaşmak kanunun açık hükmüne aykırılık oluşturacaktır. Bu durumda, yanmış koyun gübresi ve çim tohumu malzemelerine de yer verilen proforma fatura alınması, proforma faturaya dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının isteklinin açıklamaları ekinde yer alması, meslek mensubunca belgelerin imzalanarak malzemelerin yevmiye defteri kaydının belirtildiği hususları göz önüne alındığında, bu malzemelerin alım satım faaliyetini yürütmesinde kanunen bir engel bulunmayan firmadan alınan belgelerle yapılan aşırı düşük açıklamalarında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara Mahkeme kararının temyiz edilen kısmının bozulmasına, davanın reddine,” karar verilmiştir.

işçilik hesaplama modülü kullanılarak toplamda 5.006.110,29-TL olarak hesaplandığı, anılan tutarın 1,3’e bölünmesi suretiyle sınır değerin 3.850.854,00-TL olarak bulunduğu, davacının teklifinin ise 3.851.252,00-TL olduğu, başvuruya konu ihaleye on bir isteklinin teklif verdiği ve ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin, yaklaşık maliyetin 1.154.858,29-TL altında teklif verdiği, ayrıca söz konusu teklif tutarının sınır değerin 398-TL üzerinde olduğu ve başvuru sahibinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin %76,93’üne tekabül ettiği, dolayısıyla incelenen ihalede rekabetin oluştuğu, öte yandan; aynı işin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yapıldığı, sözleşmesinin imzalandığı ve yaklaşık maliyetinin mevzuat gereği asgari ücreti üzerinden tespit edildiği, başvuruya konu ihalenin onay belgesinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen işte oluşan sözleşme fiyatlarının başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin hesaplanması aşamasında dikkate alınabileceği anlaşıldığından, idarece yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmadan, diğer ihalelere verilen teklifler ve yapılan tenzilatlar emsal alınarak, ihalenin iptal edilmesi yönünde tesis edilen işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunu reddeden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında işçilere aynî olarak sağlanacak olan giyim giderlerine ilişkin sunduğu proforma faturadaki tutarda virgülden sonra dört hane bulunan davacı şirketin giyim giderine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmekle birlikte, maliyetin tedavüldeki para birimi ile ifade edilmesinin işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında önem arz ettiği açık olup, birim fiyatta yapılacak yuvarlama yerine, ödemeye esas alınacak fiyatın en yakın iki ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanması ve sözleşmenin ifası ve ödemenin yapılacağı aşamadaki sıkıntıların bu şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir.Bu itibarla; davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında işçilere aynî olarak sağlanacak olan giyim giderlerine ilişkin yapılan açıklama kapsamında sunulan proforma faturanın birim fiyatların toplamında virgülden sonra dört hane bulunması, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmediğinden, davacı şirketin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

tekliflerinin çok düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin olduğu, dokümana ilişkin öne sürülen eksikliklerin, söz konusu talebini destekler mahiyette kullanıldığı, müstakilen dokümana itiraz niteliğinde bir taleplerinin bulunmadığı, bu nedenle davalı idarece davacının iddialarının esastan değerlendirilmesi gerekirken, söz konusu iddiaların bir kısmının davacının asıl talebi dikkate alınmaksızın, dokümana itiraz niteliğinde değerlendirilerek süresinde dokümana itiraz edilmediği gerekçesiyle reddine ilişkin Kamu ihale Kurulu kararı ile söz konusu iddia yönünden davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır

Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Ticaret şirketlerinin hak ehliyeti” başlıklı 15. maddesi ile şirketlerin faaliyet konularına ilişkin kısıtlamaların Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılacağı düzenlendiğinden, şirketlerin sırf ticaret sicilinde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı olarak faaliyette bulunabileceği sonucuna ulaşmak kanunun açık hükmüne aykırılık oluşturacaktır.