ihale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir.

yapılan sözleşmenin kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin olduğu, sözleşme metninde herhangi bir bedele, yükleniciye ödenecek bir tutara yer verilmemesi nedeniyle geçersiz olduğu, dolayısıyla davacı firmanın yer aldığı ortak girişim grubunun da teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmişse de; söz konusu yapım işine dair Diyarbakır Belediye Başkanlığı ile davacı firma arasında yapılan sözleşmede sözleşmenin birinci sayfasında bedel yerine paylaşım oranları yer almasına rağmen sözleşmenin “Kesin Teminat başlıklı 40.maddesinde sözleşme bedelinin toplamda 3.300.000,00 TL olarak belirlenerek kesin teminatın bu bedele göre belirlendiği, güncellenmiş tutarının ise 47.375.204,41 TL olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine esas işe ait sözleşmenin bedel içermesi nedeniyle iş deneyim belgesinin kabul edilmemesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

İhale tarihi itibarıyla davacı firma adına tahakkuk etmiş, ödenmemiş SGK prim borcunun bulunmadığı Sigorta İl Müdürlüğü tarafından da belirtilmiş olmasıyla birlikte bizzat davacı firmanın değil, aralarında bulunduğu ortak girişim grubuna ait olan bu haliyle de davacı firmayla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan prim borcu nedeniyle davacı firmayla özgülendirilmesi hukuken mümkün olmayan prim borcu nedeniyle dava konusu ihalenin iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hk Yargı kararı