ihale üzerinde kalan istekliden kimi iş kalemleriyle ilgili açıklama istenilmesi gerekirken açıklama istenilmediği, kimi iş kalemleriyle ilgili olarak ise açıklama istenilmemesi gerekirken açıklama istenildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin yapmış olduğu kimi açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, ihale dokümanında ihale konusu işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı belirtilmesine karşın, bazı iş kalemleri için götürü bedel teklif alınarak ihaleye çıkıldığı; bu duruma rağmen ihale dokümanı kapsamında işe ait uygulama projesine yer verilmediği, esasen ihale dokümanı kapsamında ön projelere yer verildiği ve isteklilerden kendi özgün teknik çözümlerine göre teklif vermelerinin istenildiğinin görüldüğü, idarece, iddia konusu iş kalemleri için herhangi bir ortak uygulama projesi olmadan götürü bedel teklif almak suretiyle ihaleye çıkılmasının, ihaleye katılan her bir isteklinin kendine has teknik çözümleri çerçevesinde iş kalemleri bünyesindeki imalat tür ve miktarlarını belirlemesine ve buna göre tekliflerini oluşturmasına sebep olduğu,

aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının “Taş Nakli” iş kalemi için yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olmasının, teklif edilen yapım işinin özgünlüğünün, seçilen teknik çözümlerin ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların mevzuatın aradığı şekilde kesin ve tartışmasız bir biçimde ve belgelere dayandırılmak suretiyle yapılmadığı sonucuna varıldığından, Kamu İhale Kurumu kararının, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığınca sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin iddiaların yerinde bulunmamasına ilişkin dava konusu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle, Kamu İhale Kurumu kararının bakılan davada da iptali istenilen kısmı olan ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığınca sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin iddiaların yerinde bulunmamasına ilişkin kısmının iptaline karar verildiğinden, bakılan davanın konusuz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır…” şeklinde gerekçe belirtilmek suretiyle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.Kurul kararının, İş Ortaklığınca sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin iddiaların yerinde bulunmamasına ilişkin kısmı, Kurul kararları ile iptal edildiğinden, bu aşamada tesis edilecek başkaca bir işlem bulunmamaktadır.

ihaleyi yapan idarenin aşırı düşük teklif açıklaması istediği firmalar süresi içerisinde açıklama yapmasalar da, mevcut durumda halen geçerli olan ve yaklaşık maliyetin altında kalan iki (6.679.000-TL ve 7.199.000-TL) ve yaklaşık maliyetin üzerinde olan bir (8.842.524-TL) teklifin bulunduğu, en baştan itibaren rekabet koşullarının oluştuğu kuşkusuz olan ihalede, ihaleye katılan ve ihale komisyonu tarafından diğer tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen firmaların, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediklerinden, söz konusu firmaların, artık usulüne uygun olarak kabul edilmesi mümkün olmayan ve reddedilen tekliflerinin, ihalede verilen diğer teklifler için bir kriter olarak dikkate alınması mümkün olmadığı gibi, idarenin ihaleyi iptal etme konusunda takdir hakkı bulunmakla birlikte, bu yetkinin sınırsız olmayıp ve kamu yararı ve hizmet gerekleriyle objektif kriterlere uygun olarak kullanılması gerektiğinden itirazen şikâyete konu ihalede idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında kalan geçerli tekliflerin bulunduğu dikkate alındığında, keyfi değerlendirmelerden uzak, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalınması gerekirken, buna uygun olmayan bir şekilde “avantajlı teklif bulunmadığı” yönündeki gerekçe ile ihalenin iptal edilmesi işlemi mevzuata uygun olmadığından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Döşeme Kaplaması Yapılması” iş kalemi için sunduğu analizde, “40x40x4 Cm Ebatlı Patinatolu Renkli Bazalt Taş Plak” için 43 TL birim fiyat öngördüğü, aşırı düşük açıklaması kapsamında, söz konusu fiyatı tevsik etmek üzere Nihak Granit’ten alınmış smmm onaylı proforma fatura sunulduğu, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında “40x40x4 Cm Ebatlı Patinatolu Renkli Bazalt Taş Plak”ın ağırlıklı ortalam birim maliyetinin 65-TL olduğu, bu çerçevede, proforma faturada öngörülen birim fiyatın, ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının üstünde olduğu, dolayısıyla söz konusu fiyatın mevzuata uygun tevsik edilmediği, bu haliyle davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesine uygun olarak belgelendirilmediği anlaşılmıştır.

Mahkeme tarafından pozun, aşırı düşük teklif açıklamasında istenen iş kalemini karşılayıp karşılamadığı sorulmuş olup, gönderilen cevapta, poza konu işin makineli olarak yapıldığı, Teknik Şartname’de belirtilen temel tabanına alt-üst malzeme ile dolgu yapılması imalatını teknolojik olarak karşıladığı belirtilmekle birlikte, teknik şartname ve açıklama istenen analiz formatını karşılar şekilde düz işçilik giderine yer verilmediği görülmekte olup, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanında yer alan tarife ve idarenin analiz formatına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, …Aşırı düşük teklif açıklaması istenen 7 iş kaleminden ikisinde davacının metrajının idarenin metrajından daha düşük olduğu, “demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması” iş kaleminde metraj farkının % 34 seviyesinde bulunduğu anlaşılmakta olup, bu farklılığın makul kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlem de hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme kararında,davacının teklifinin sınır değerin altında kalması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu teklif cetvelinde yer alan miktarlardan hareketle, aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan 81 iş kalemi için davacı tarafından hesaplanan miktarların, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında esas alınan miktarlara yakın, bazı kalemlerde ise bu miktarların üzerinde olduğu, davalı idarece de kabul edildiği üzere anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen yapım işlerinde, idarece yaklaşık maliyete esas alınan metrajlarla, isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, açıklama talep edilen ve metrajlarla birim fiyatların gösterildiği tablonun incelenmesinden görüleceği üzere idarenin maliyeti ile davacının teklif fiyatı arasındaki farkın, metraj farklılıklarından ziyade birim fiyat farklılıklarından kaynaklandığı, dolayısıyla davacının metrajlarının idarenin metrajlarına oranla, teklif tutarını önemli ölçüde değiştirebilecek bir sapma taşımadığı ve bu nedenle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanında yer alan tarife ve idarenin analiz formatına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, …Aşırı düşük teklif açıklaması istenen 7 iş kaleminden ikisinde davacının metrajının idarenin metrajından daha düşük olduğu, “demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması” iş kaleminde metraj farkının % 34 seviyesinde bulunduğu anlaşılmakta olup, bu farklılığın makul kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlem de hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir

idarece yaklaşık maliyete esas alınan metrajlarla, isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, açıklama talep edilen ve metrajlarla birim fiyatların gösterildiği tablonun incelenmesinden görüleceği üzere idarenin maliyeti ile davacının teklif fiyatı arasındaki farkın, metraj farklılıklarından ziyade birim fiyat farklılıklarından kaynaklandığı, dolayısıyla davacının metrajlarının idarenin metrajlarına oranla, teklif tutarını önemli ölçüde değiştirebilecek bir sapma taşımadığı ve bu nedenle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı

verilen teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmişe de teklifinaşırı düşük sınır değerinin çok altında kaldığı, idare tarafından aşırı düşük sorgusu istenilmeksizin usul ve yasaya aykırı değerlendirme yapılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, davacı şirket başta olmak üzere aşırı düşük sınır değerin altında bulunan tüm isteklilerden sorgu alınması ve bu hususta düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği

ihaleye katılan istekli sayısı ile isteklilerin teklif tutarları ve yaklaşık maliyetin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; ihaleye 8 istekli tarafından teklif verilmesine rağmen 6. 7. ve 8. sırada yer alan isteklilerin teklifinin geçerli olduğu ve söz konusu tekliflerin tutarının da, değerlendirme dışı kalan veya geçersiz olan ilk 5 teklif tutarına göre yüksek olduğu görülerek, avantajlı teklif bulunmadığı gerekçesiyle kamu menfaati göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi yönündeki işlem hukuka uygun olduğundan bu işlem hakkında yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayıl. İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca Mahkeme kararın bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir.

ihalede “doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen” bir durumun söz konusu olmadığı, idare tarafından “Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin” zamanında (yeni yıldan önce) kullanılması nedeniyle ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı yönündeki gerekçesinin ise yerinde olmadığı anlaşılmıştır. mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde pazarlık usulünün, ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması halinde kullanılabileceği dikkate alındığında, dava konusu ihalenin bu nitelikte bir ihale olmadığı ve bu nedenle ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerektiği, idarece seçilen söz konusu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.”şeklinde gerekçe belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.