aşırı düşük teklif açıklamalarında, .. ilinde faaliyet gösteren bir firmadan alınan fiyat teklifinin sunulduğu, ancak fiyat teklifine konu beton santralinin kurulumunu tevsik eder hiçbir bilgi ve belgeye yer verilmediği ve beton santrali kurulumunu oluşturan nakliye, malzeme, makine gibi maliyet bileşenlerinin de gösterilmediği gerekçesiyle reddedildiği, oysa ki davacı tarafından sunulan fiyat teklifi ve maliyet tespit tutanağı birlikte değerlendirildiğinde, “C30/37 hazır beton harcı” için maliyet üzerinden açıklama yapıldığı ve fiyat teklifinde idarenin gösterdiği taş ocağında beton santrali kurulumunun yapılacağının belirtildiği, bu doğrultuda sunulan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağında “beton santralinin kurulumu, amortisman, nakliye, beton pompası işleri” kalemlerinden oluşan birim harcama kalemi maliyetine yer verildiği, fiyat teklifinin beton santrali kurulumu ve nakliye maliyet bileşenlerini içerecek şekilde maliyetlere dayalı şekilde oluşturulduğu, bu itibarla C 30/37 beton harcı girdisi için fiyat teklifi ile yapılan açıklamaların yeterli ve kabul edilebilir nitelikte olduğu, bu bakımdan aşırı düşük teklif açıklamalarının “beton santralinin kurulumunu tevsik eder nitelikte hiçbir bilgi ve belgeye yer verilmediği, beton santrali kurulumunu oluşturan nakliye, malzeme, makine gibi maliyet bileşenlerinin gösterilmediği” gerekçeleriyle uygun bulunmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı

aşırı düşük savunmada,açıklamalarda mazot birim fiyatının ilan tarihi ile ihale tarihi arasında geçerli olan ve EPDK tarafından .. ili bazında günlük yayımlanan akaryakıt bayi fiyat raporu ile tevsik edildiği, söz konusu raporda  dağıtıcı firmasının 4.123 TL/LT birim fiyatının kullanıldığı, analizlerde belirtilen bu fiyat mazotun ortalama yoğunluğu olan 0,840’a bölünerek 4.16 TL kilogram fiyatının hesaplandığı” şeklinde bir tespit yapılmış ise de, söz konusu hesaplamaya göre mazot birim fiyatının  4.123 / 0,840=4.9084 TL/kilogram olması gerektiği görülmektedir.

birim fiyat ve rayiçlerinin kullanıldığının belirtildiği ve bunlara ilişkin analizlerin sunulduğu, diğer girdilere ilişkin ise Tebliğin 45.1.13.2. maddesi kapsamında usulüne uygun bir şekilde fiyat teklifleri sunulduğu, fakat “Düz İşçi” saatlik ücretinin analizlerde 3,41-TL öngörüldüğü, bu ücretin, ihale tarihinin içinde bulunduğu, 2011 yılı birinci altı aylık dönemi için tespit edilen 3,54-TL saatlik asgari ücretten düşük olduğu görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklaması

ihaleye katılıp teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerin açıklamalarının değerlendirilmesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerinin dikkate alınacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13 maddesine göre ise; üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca yapacakları açıklamada sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerden olduğu anlaşılmaktadır.

iş kalemleri kapsamında yer alan “Depoya gidecek kazı nakli” için 1500 m mesafe öngörüldüğü, bahse konu mesafenin ne şekilde hesaplandığına dair bir hesaplama ya da açıklama yapılmadığı, ancak mesafelerin idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı mesafelerle (1500) uyumlu olduğu, nakliye hesaplamalarında idarece gönderilen analiz formatlarında belirtilen formüllerin kullanıldığı, nakliye formüllerinde K katsayısı için 245 TL’nin esas alındığı tespit edilmiş olup, isteklinin iddia konusu girdilerin hesaplanmasında esas aldığı mesafeler idarenin yaklaşık maliyette esas aldığı mesafelerden daha düşük olmadığından, anılan girdilere dair açıklamasının uygun kabul edilmesi, başvuru sahibinin aksine yönelik iddiasının ise yerinde bulunmaması gerektiği