Raporda davalı tarafından yapılan itiraz yerinde görülmemiş olup, raporda yer verine tespitler ve hesaplamalar dikkate alındığı zaman idarenin 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirdiği “Hizmet Binası Yapılması İşi” ihalesinde ileri sürülen hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu belirlenen metrajların yüksek olduğu ile sürülen bu 4 kalemde bile %22,50 oranında fazla metraj hesaplandığı açık olup bu hesaplama esas alınarak ihaleye katılanların teklifleri sağlıklı değerlendirilemeyeceğinden bu hususla ilgili 4734 sayılı Kanunun 54. Maddesi onuncu fıkrası (a) bendi dikkate alınarak karar tesisi gerekirken davacının itirazen şikayet başvurusunun anılan maddenin (c) bendi uyarınca reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ortak Girişimi tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada, Mahkemesnin kararında “…Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, ihale üzerinde bulunan isteklinin teklifi ile aşırı düşük teklif açıklamalarının ayrıntılarını bilmesine ve daha detaylı verilere dayanılarak itiraz etmesine olanak bulunmadığından, davacının itirazen şikayet başvurusu üzerine, ihalenin aşırı düşük açıklaması ile ilgili aşamasının esasının incelenerek sonuçlandırılması gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

aşın düşük teklif açıklaması istenilen yedi iş kaleminden birinde davacının sunduğu metrajın idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken dikkate aldığı metrajdan %33,73 oranında daha düşük olduğu gerekçesine dayalı olarak davacı şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de, açıklama istenilen yedi iş kaleminden beşinde davacının verdiği metrajın idarenin dikkate aldığı metrajdan yüksek olduğu ayrıca yedi iş kaleminin tümü için davacının sunduğu metraj ile birim fiyat çarpıldığında elde edilen miktarın idarenin ilgili kalemler için belirlediği toplam fiyatın üzerinde olduğu görüldüğünden, davacının teklifinin tümü dikkate alındığında sunduğu metrajın teklifi geçersiz kılabilecek nitelikte olmadığı, tek bir kalem için belli oranda düşük belirlenen metrajın aşın düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesine dayanak olamayacağı sonucuna varılmıştır.

yeni bir komisyon kararı alarak ilk kesinleşen ihale kararının değiştirilmesinin, ihale yetkilisinin yetkisine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 40. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” şeklindeki hükmüne uygun olmadığından anılan iddiaya itibar edilmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun gerği hazırlanan Ön mali kontrol raporu danışma ve önleyici niteliğe haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı olmadığı gibi, ön malî kontrol sonucunda verilen görüşe istinaden ihale komisyonunca tekliflerin yeniden değerlendirilebileceğine dair 4734 sayılı Kanunda açık bir düzenleme bulunmadığının açık olduğu, ihale sonucunu değiştirecek şekilde düzeltici işlem belirlenmesi sonucunu doğuracak şekilde ihale komisyonunun daha önce aldığı kararı değiştirebilmesi ve tekrar ihale yetkilisinin onayına sunabilmesi anılan Kanunun 54. maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendine göre de mümkün olmadığından, bu şekilde yapılacak olan uygulamanın eşit muamele ve saydamlık ilkelerine de açıkça aykırılık oluşturacağından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Uyuşmazlık konusu olayda, dört isteklinin teklif vermesiyle rekabetin sağlandığı anlaşılan söz konusu ihalede, işin yaklaşık maliyeti ile ihale sürecinin son aşamasında tek geçerli teklif olarak belirlenen davacı şirkete ait teklif ve çeşitli nedenlerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatları karşılaştırıldığında, idarece, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verildiğinden; bu kararın ihale mevzuatına uygun bulunmasına dair dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen birim fiyat teklif cetvelinin ve ekinde analizlerin sunulmamasının ihaleye katılım aşamasında istenilemeyeceği açık olup; davacının teklifinin, birim fiyat teklif cetveli ekinde idarenin tanımladığı ve belirlediği şekilde analiz sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçeleri ile “mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

idarenin ihaleye katılımı engelleyici bir tutum içerisinde bulunduğu ve ihale dökümanının ihaleye kısıtlayıcı düzenlemeler içerdiğine ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığı, ihaleye 5 isteklinin katılarak teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, ihale de rekabet şartlarının oluştuğu kuşkusuz olduğu gibi ihaleye katılan ve ihale komisyonu tarafından diğer tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen firmalar aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediklerinden, söz konusu firmaların artık usulüne uygun olarak kabul edilmesi mümkün olmayan ve reddedilen tekliflerin, ihalede verilen diğer teklifler için bir kriter olarak dikkate alınması da mümkün değildir. Kaldı ki idarece ihale konusu işin daha düşük fiyatla yaptırılacağını ispatlayan başka bir delil ve belgede sunulmamıştır

pozlar için davacı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan kârsız fiyatlarına firma kârı eklenmek suretiyle açıklama yapıldığı, ancak idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesinde bu pozlarda NYF.03-Kum Çakıl nakli için 8,45 TL birim fiyat öngörülmesine karşın, isteklinin hesap cetvelinde ise NYF.03-Kum Çakıl Nakli girdisi için 4,07 TL fiyat öngörüldüğü ve bu tutarı tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır.

istemleri değerlendirecek idari ve yargı mercilerinin farklı olması itibariyle bu istemler arasında tek dilekçe ile dava açılabilecek nitelikte maddi ve hukuki bağlılık bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca davaların ayrı ayrı açılması gerektiğine karar verildiği, bu kararın tebliği üzerine davacı firma tarafından yasal süresi içinde yenilenen dilekçede bu defa itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 26.10.2010 tarih ve 14761 saylı Kamu İhale Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı işleminin dava konusu edildiği anlaşılmaktadır.