Kira Artışı ………. Müsteşarlığı ile ………. A.Ş. arasında akdedilen 07.05.1989 tarihli Kira Sözleşmesine ait dosyanın incelenmesi sonucunda, ………. (……….) mali tabloları maddi duran varlığında kayıtlı olan ……….mahallesindeki ………. parsel no.lu ………. yüzölçümlü arsanın, kira bedelinin rayicinin çok altında kalması ve kira sözleşmesinin 2 nci maddesinin son fıkra hükmüne göre, kira süresinin yeniden gözden geçirilip rayiç kira bedeli oluşturulmaması sonucunda ………. TL kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunda;

ihale yoluyla satışı yapılan ………. İlçesi ………. Mah. … Pafta …. ada… parsel de mevcut 3 adet taşınmazı (Dükkan) ihale komisyonu kararı ile satın alan şahıslar idareye olan borçlarını sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde ödememesine rağmen, 2886 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi hükmüne aykırı olarak sözleşmelerinin feshedilmemesi ve kesin teminatlarının gelir kaydedilmemesi sonucu ………. TL kamu zararına sebep olunması hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;