idarenin hüküm ve tasarrufunda bulunan kafeterya nitelikli “”nin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; mülkiyeti davalı Belediye’ye ait işyerinin 15-20 yılı aşkın süredir aynı şahıslara işletilmesi için ihale yapılmaksızın tahsis edildiği ileri sürülerek, kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle davacı tarafından  idareye başvuruda bulunulduğu, davalı idare ile söz konusu kafeteryanın kiraya verildiği şirket arasında yapılan kira sözleşmelerinin, mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi sonucunu doğurduğu gibi, kira süresinin her yıl uzatımı yolu ile uzun dönemleri kapsayan sürelerde aynı taşınmazın aynı kişilere işletilmek üzere tahsis edilerek 2886 sayılı Kanun ile öngörülen hukuki prosedüre aykırı şekilde kiralama işleminin gerçekleştirildiği, belediyelerin gelir getirici faaliyetlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak yapmaları gerektiği,  kafeterya nitelikli işletmenin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle davacı tarafından  yapılan başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçiş izni verildiği, gerekli tüm izinlerin alınarak 1/1000 ölçekli planın onaylatıldığı, hazırlanan imar planının iptal edilmesi istemiyle açılan davanın süreci uzattığı, tüm izinler, geçit hakları ve taraflarına ait arka sahadaki maden sahasına bakıldığında 301 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin II/2. maddesi uyarınca doğrudan pazarlık usulüyle sahanın taraflarına kiralanması gerektiği, mevcut şartlarda başka bir firmanın söz konusu sahayı kullanmasının mümkün olmadığı, davaya konu alanın geri sahasında 25 yıl süreli mermer ocağı işletme ruhsatlı sahalarının bulunduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

davacı tarafından, mülkiyeti davalı Belediyeye ait olan ve davacı şirketin kiracı sıfatıyla ekmek fırını olarak işletiği ..adresinde bulunan iş yerinin ihale ile kiralanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle ‘na karşı açılan davada; konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki Afyonkarahisar İdare Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine oluşturulan dosya incelenerek gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İdarî Davaların Açılması” başlıklı 3. maddesinin 2. fıkrasında; dilekçelerde tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adreslerinin gösterileceği; dava konusu kararın ve belgelerin asıllarının veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı; aynı Kanun’un 48/2. maddesinde ise temyiz dilekçelerinin 3. madde esaslarına göre düzenlenmesi gerektiği, düzenlenmemiş ise eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması hususunun, kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunacağı, bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece kararı

547 m² miktarlı taşınmaz üzerinde davalı idare adına kayıtlı eski kiracısı işgali altında bulunan 3. kat 12 nolu bağımsız bölümün (mesken-131.00 m²), 143.000-TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi açık teklif usülü ile  yapılan satış ihalesinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemes kararı ile,adresinde davalı idare adına kayıtlı 3,4,9,10,11 ve 12 nolu bağımsız bölümlerin (mesken) ayrı ayrı satışlarına karar verildiği, İl Encümeni’nin kararında belirtilen muhammen bedeller üzerinden, eski kiracı bulunan 9,10,11,12 nolu bağımsız bölüm (mesken) niteliğindeki taşınmazlardan 12 nolu bağımsız bölümün 143.000-TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesi gereği 11.09.2012 ile 16.10.2012 tarihlerinde yapılan satış ihalelerinde istekli çıkmadığı, bu nedenle iptal edilen satış ihalesinin aynı muhammen bedel üzerinden tekrarlandığı, yapılan dava konusu ihaleye sadece davacının katıldığı ve 150.000-TL teklif verdiği, sözkonusu ihalenin, rekabet ortamı sağlanamadığından bahisle iptal edildiği, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu taşınmazın satışına ilişkin ihalenin, taşınmazın gerçek değerinin ihalede teklif edilen tutardan daha yüksek olduğu ve yapılacak yeni ihaleye daha fazla katılımcının iştirak etmesi sonucu taşınmazın daha yüksek bedelle satılacağından bahisle kamu yararı gözetilerek iptal edildiği anlaşıldığı

çay bahçesinin kiracısı olan davacının hisse devir talebinin reddi ile taşınmazın ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.03.2009 tarih ve 65 sayılı .. Belediyesi Encümen kararı ile yapılan ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin 04.05.2009 tarih ve 145 sayılı Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davalı idarece 26.06.2001 tarih ve 534 sayılı Belediye Encümeni kararı ile davacının ….’u ortak olarak almasına izin verilirken davacının üzerinde kalan hissenin hiçbir şekilde başkasına devrinin yapılmaması, devir yapıldığının tespiti hâlinde sözleşmenin feshedileceği hususunun belirtilmesi nedeniyle davacının 27.02.2009 tarihli dilekçesi ile hissesinin tamamını ….’ye devretme isteğinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, zira kiracının kiralanan taşınmaz ile ilişiğinin tamamen kesilmesi hâlinde, kiracılık ilişkisinin devir alanlar üzerinden yürütüleceği, böyle bir durumda taşınmazın yeniden ihale edilerek isteklilerin ihaleye katılma olanağı kalmayacağından ihale mevzuatına uygunluk bulunmayacağı,

Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabileceği, bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazların bedelsiz devredilebileceği, bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye ve Sağlık bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulacağı, kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, tıbbî donanımın bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki sağlık tesislerinde tıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususlarının dikkate alınacağı, bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmelerince ödeneceği,

Kantin ve Yemekhane ihalesine başvuranlar arasında yer alan davacının ihale dosyasında gıda üretim iznine ait belgenin olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihaleye ait ilanın ve şartnamenin birbiriyle bağdaşmadığı iddiası ile ihalenin iptali istemiyle yaptığı başvurunun, anılan belgenin isteklilerden aranılacak belgeler arasında olduğunun ihalenin ilanında belirtildiği ve bu sebeple katılımcılardan bazılarının sunduğu bir belgeden davacının haberdar olmamasının mümkün olmadığından bahisle reddi üzerine bakılan dava

açık teklif usulüne göre yapılan ihalede hazır bulunan davacı tarafından ihale son teklif tutanağının imzalandığı ve bu tutanakta davacının ihale şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kantin yerini kiralamayı kabul ve taahhüt ettiği dikkate alındığında, davacı tarafından teklif edilen bedelin ihalenin ilk yılına ilişkin olduğunun kabulü gerekmektedir. Kaldı ki, davacı tarafından İhale Komisyonu Başkanlığı’na sunulan teklif mektubu esas alınsa dahi, söz konusu teklif mektubunda davacı tarafından sözleşme ile şartnamenin tamamen okunarak kabul ve taahhüt edildiği göz önüne alındığında, davacı tarafından teklif edilen bedelin ihalenin ilk yılına ilişkin olduğunun kabulü gerekmektedir.